+420 555 537 300 vakbruntal@vakbruntal.cz
Vyberte stránku

Výběrové řízení – Výměna samočistících česlí objektu VaK Bruntál a.s., ČOV Bruntál – dešťové zdrže

Datum zveřejnění Červen 20, 2019

19.6.2019

 1. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci stavby
  Žádáme Vás o podání cenové nabídky na realizaci stavby
  „Výměna samočistících česlí objektu VaK Bruntál a.s., ČOV Bruntál – dešťové zdrže“
  Identifikační údaje zadavatele : VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál
  IČ: 47675861, DIČ: CZ47675861
  Členění stavby : podrobnosti v příloze
  č.1. Samočistící česle hrubé
  č.2. Šnekový bezhřídelový dopravník shrabků
  č.3. Elektrický rozvaděč
  č.4. Doprava, montáž, zhotovení el. instalace
  Termín podání : Lhůta pro podání nabídek končí v pátek 19.7.2019 do 12,00 hod
  Otevírání obálek : Otevírání obálek proběhne 19.7.2019 v 13,00 hod. v zasedací místnosti sídla zadavatele
  Adresa pro podání: VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál
  Forma podání: Nabídka včetně dokladů bude doručena písemnou formou v zalepené obálce opatřené adresou uchazeče a výrazným nápisem
  NABÍDKA – NEOTEVÍRAT !
  „Výměna samočistících česlí objektu VaK Bruntál a.s., ČOV Bruntál – dešťové zdrže“
  Požadavky na kvalifikaci dodavatele :
  Doklady pro výběrové řízení budou doloženy v kopiích, vybraný uchazeč doloží originály nebo ověřené kopie do 14 dnů po obdržení oznámení výsledku výběrového řízení. V případě nedoručení těchto dokladů nebude s uchazečem uzavřena SoD.
  Dodavatel doloží tyto doklady:
 • Výpis z evidence rejstříku trestů
 • Potvrzení finančního úřadu, že žadatel nemá zachycen splatný daňový nedoplatek
 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Doklad o odborné způsobilosti k provedení zakázky
  -Živnostenský list
 • Referenční list – seznam tří zakázek za poslední tři roky-každá min. 300 tis. Kč.
 1. zadávací dokumentace
  Identifikační údaje zadavatele : VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál
  IČ: 47675861, DIČ: CZ47675861
  Předmět cenové nabídky:
  „Výměna samočistících česlí objektu VaK Bruntál a.s., ČOV Bruntál – dešťové zdrže“
  Termín realizace :
  Předpoklad montáže : 09-10 / 2019
  Nabídková cena : Nabídková cena bude uvedena v české měně. Cena bude uvedena bez DPH, DPH a s DPH. V nabídkové ceně budou zahrnuty všechny související náklady a poplatky. Nabídková cena bude pevná a závazná do konce roku 2019. Nabídková cena bude překročena pouze na základě odsouhlasených víceprací nad rámec smlouvy.
  Platební podmínky: Konečná faktura za provedené práce bude vystavena po předání stavby zadavateli a dodání všech dokladů dle obsahu nabídky. Zálohy nebudou fakturovány. Splatnost faktury bude 30 dnů.
  Obsah nabídky :
 • Nabídku zpracujte v jednom originále, v písemné formě v českém jazyce.
 • nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
 • krycí list nabídky bude obsahovat následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče, nabídkovou cenu, datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat.
 • v přílohách nabídky budou originály nebo kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikačních a profesních kritérií uchazečem.
 • návrh smlouvy o dílo
 • reference obdobných staveb
 • zhotovitel dodá doklady o shodě, záruční listy apod.
  Zadávací podklady :
  Případné další informace budou poskytnuty telefonicky nebo písemně u zadavatele, tel.555 537 335, 737 224 615 – Ing. Sovadina.
  Technické upřesňující informace :
  Uvádíme základní informace pro vypracování nabídkové ceny. Jedná se o dodání a zabudování samočistících hrubých česlí do stávajícího betonového kanálu na místo starých hrubých česlí. Požadujeme vybourání stávajících hrubých česlí, dopravníku a rozvaděče, osazení nových hrubých česlí, šnekového dopravníku a rozvaděče včetně zednického zapravení a uvedení do provozu. Na základě zadávacích podkladů vypracuje dodavatel cenovou nabídku na realizaci stavby. Před vypracováním nabídky předpokládáme fyzickou prohlídku stavby a zaměření hrubých česlí a šnekového dopravníku, rozvaděče zástupcem dodavatele.
  Ovládání česlí a dopravníku musí být na principu časovém (programovatelný automat) a hladinovém (hladinová sonda musí být nadřazena)
  Samočistící hrubé česle, šnekový dopravník a rozvaděč musí být v provedení pro venkovní použití a technologie musí mít možnost vyhřívání.
  V areálu dešťových zdrží není přívod pitné ani užitkové vody na ostřik česlí, proto je nutné, aby česle nepotřebovali vodu pro svoji funkci.
  Prohlídka místa plnění :
  Vážným zájemcům o podání cenové nabídky budou předány podrobnější informace a podklady na prohlídce stavby dne :
  25.6.2019 (úterý) v 9.00 hod. se srazem na ČOV Bruntál na ul. Tř. Práce 1883/19 v Bruntále. Prohlídku je možno si výjimečně domluvit v jiném termínu na uvedených kontaktech.
  Požadujeme telefonicky potvrdit účast na prohlídce u zadavatele, tel. 555 537 335, 737 224 615 – Ing. Sovadina, email: sovadina@vakbruntal.cz.
  Hodnotící kritéria : Jednotlivé nabídky budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny.
  Neúčast : Žádáme oslovené dodavatele, kteří se z kapacitních nebo jiných důvodů
  neúčastní výběrového řízení, aby oznámili tuto skutečnost písemně nebo elektronicky zadavateli do 28.6.2019.
  Zrušení nabídek : Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech cenových nabídek.
  S vybraným uchazečem bude uzavřena smlouva o dílo a provedeno předání staveniště a podkladů pro provedení stavby.
  S přátelským pozdravem
  Ing. Jaroslav Jouza
  ředitel

Dokument ve formátu PDF ke stažení zde

Příspěvky od Daniel Winkler

Podobné příspěvky

Výzva k podání cenové nabídky na realizaci dodávky

Výzva k podání cenové nabídky na realizaci dodávky

Výzva k podání cenové nabídky na realizaci dodávky Přílohu ve formátu PDF k výzvě k podání nabídky najdete zde Žádáme Vás o podání cenové nabídky a prokázání kvalifikačních předpokladů k realizaci dodávky čistícího a sacího kanalizačního vozidla. Identifikační údaje...

číst více