+420 555 537 300 vakbruntal@vakbruntal.cz
Vyberte stránku

Výběrové řízení – Výměna samočistících česlí objektu VaK Bruntál a.s., ČOV Bruntál – dešťové zdrže

Datum zveřejnění 20 června, 2019

19.6.2019

 1. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci stavby
  Žádáme Vás o podání cenové nabídky na realizaci stavby
  „Výměna samočistících česlí objektu VaK Bruntál a.s., ČOV Bruntál – dešťové zdrže“
  Identifikační údaje zadavatele : VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál
  IČ: 47675861, DIČ: CZ47675861
  Členění stavby : podrobnosti v příloze
  č.1. Samočistící česle hrubé
  č.2. Šnekový bezhřídelový dopravník shrabků
  č.3. Elektrický rozvaděč
  č.4. Doprava, montáž, zhotovení el. instalace
  Termín podání : Lhůta pro podání nabídek končí v pátek 19.7.2019 do 12,00 hod
  Otevírání obálek : Otevírání obálek proběhne 19.7.2019 v 13,00 hod. v zasedací místnosti sídla zadavatele
  Adresa pro podání: VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál
  Forma podání: Nabídka včetně dokladů bude doručena písemnou formou v zalepené obálce opatřené adresou uchazeče a výrazným nápisem
  NABÍDKA – NEOTEVÍRAT !
  „Výměna samočistících česlí objektu VaK Bruntál a.s., ČOV Bruntál – dešťové zdrže“
  Požadavky na kvalifikaci dodavatele :
  Doklady pro výběrové řízení budou doloženy v kopiích, vybraný uchazeč doloží originály nebo ověřené kopie do 14 dnů po obdržení oznámení výsledku výběrového řízení. V případě nedoručení těchto dokladů nebude s uchazečem uzavřena SoD.
  Dodavatel doloží tyto doklady:
 • Výpis z evidence rejstříku trestů
 • Potvrzení finančního úřadu, že žadatel nemá zachycen splatný daňový nedoplatek
 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Doklad o odborné způsobilosti k provedení zakázky
  -Živnostenský list
 • Referenční list – seznam tří zakázek za poslední tři roky-každá min. 300 tis. Kč.
 1. zadávací dokumentace
  Identifikační údaje zadavatele : VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál
  IČ: 47675861, DIČ: CZ47675861
  Předmět cenové nabídky:
  „Výměna samočistících česlí objektu VaK Bruntál a.s., ČOV Bruntál – dešťové zdrže“
  Termín realizace :
  Předpoklad montáže : 09-10 / 2019
  Nabídková cena : Nabídková cena bude uvedena v české měně. Cena bude uvedena bez DPH, DPH a s DPH. V nabídkové ceně budou zahrnuty všechny související náklady a poplatky. Nabídková cena bude pevná a závazná do konce roku 2019. Nabídková cena bude překročena pouze na základě odsouhlasených víceprací nad rámec smlouvy.
  Platební podmínky: Konečná faktura za provedené práce bude vystavena po předání stavby zadavateli a dodání všech dokladů dle obsahu nabídky. Zálohy nebudou fakturovány. Splatnost faktury bude 30 dnů.
  Obsah nabídky :
 • Nabídku zpracujte v jednom originále, v písemné formě v českém jazyce.
 • nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
 • krycí list nabídky bude obsahovat následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče, nabídkovou cenu, datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat.
 • v přílohách nabídky budou originály nebo kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikačních a profesních kritérií uchazečem.
 • návrh smlouvy o dílo
 • reference obdobných staveb
 • zhotovitel dodá doklady o shodě, záruční listy apod.
  Zadávací podklady :
  Případné další informace budou poskytnuty telefonicky nebo písemně u zadavatele, tel.555 537 335, 737 224 615 – Ing. Sovadina.
  Technické upřesňující informace :
  Uvádíme základní informace pro vypracování nabídkové ceny. Jedná se o dodání a zabudování samočistících hrubých česlí do stávajícího betonového kanálu na místo starých hrubých česlí. Požadujeme vybourání stávajících hrubých česlí, dopravníku a rozvaděče, osazení nových hrubých česlí, šnekového dopravníku a rozvaděče včetně zednického zapravení a uvedení do provozu. Na základě zadávacích podkladů vypracuje dodavatel cenovou nabídku na realizaci stavby. Před vypracováním nabídky předpokládáme fyzickou prohlídku stavby a zaměření hrubých česlí a šnekového dopravníku, rozvaděče zástupcem dodavatele.
  Ovládání česlí a dopravníku musí být na principu časovém (programovatelný automat) a hladinovém (hladinová sonda musí být nadřazena)
  Samočistící hrubé česle, šnekový dopravník a rozvaděč musí být v provedení pro venkovní použití a technologie musí mít možnost vyhřívání.
  V areálu dešťových zdrží není přívod pitné ani užitkové vody na ostřik česlí, proto je nutné, aby česle nepotřebovali vodu pro svoji funkci.
  Prohlídka místa plnění :
  Vážným zájemcům o podání cenové nabídky budou předány podrobnější informace a podklady na prohlídce stavby dne :
  25.6.2019 (úterý) v 9.00 hod. se srazem na ČOV Bruntál na ul. Tř. Práce 1883/19 v Bruntále. Prohlídku je možno si výjimečně domluvit v jiném termínu na uvedených kontaktech.
  Požadujeme telefonicky potvrdit účast na prohlídce u zadavatele, tel. 555 537 335, 737 224 615 – Ing. Sovadina, email: sovadina@vakbruntal.cz.
  Hodnotící kritéria : Jednotlivé nabídky budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny.
  Neúčast : Žádáme oslovené dodavatele, kteří se z kapacitních nebo jiných důvodů
  neúčastní výběrového řízení, aby oznámili tuto skutečnost písemně nebo elektronicky zadavateli do 28.6.2019.
  Zrušení nabídek : Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech cenových nabídek.
  S vybraným uchazečem bude uzavřena smlouva o dílo a provedeno předání staveniště a podkladů pro provedení stavby.
  S přátelským pozdravem
  Ing. Jaroslav Jouza
  ředitel

Dokument ve formátu PDF ke stažení zde

Příspěvky od Daniel Winkler

Podobné příspěvky

Přerušení dodávky pitné vody

Přerušení dodávky pitné vody

VaK Bruntál a.s. oznamuje všem odběratelům pitné vody v obci…Bruntál ulice…Revoluční, Komenského, od…9.00 – 12.00 hod. dne…25.1.2020. bude z důvodu: havárie vodovodního řadupřepojení vod. řadu a přípojek přerušena dodávka pitné vody Náhradní zásobování...

číst více
Přerušení dodávky pitné vody dne 05.12.2019

Přerušení dodávky pitné vody dne 05.12.2019

VaK Bruntál a.s. oznamuje všem odběratelům pitné vody v obci…Bruntál ulice…Revoluční, Komenského, nám. J. Žižky, Zámecké nám., Farní od…15.00 – 20.00 hod. dne…5.12.2019. bude z důvodu: havárie vodovodního řadu přerušena dodávka pitné vody Náhradní zásobování...

číst více