+420 555 537 300 vakbruntal@vakbruntal.cz
Vyberte stránku

Výběrové řízení – „Výměna aeračních elementů objektu VaK Bruntál a.s., ČOV Bruntál – aktivační nádrž č.1 a č.2“

Datum zveřejnění Červenec 15, 2019

2.7.2019

Výzva k podání cenové nabídky na realizaci stavby

 

Žádáme Vás o podání cenové nabídky na realizaci stavby

 

„Výměna aeračních elementů objektu VaK Bruntál a.s., ČOV Bruntál – aktivační nádrž č.1 a č.2“

 

Identifikační údaje zadavatele :     VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál 

                                                           IČ: 47675861,  DIČ: CZ47675861

 

Členění stavby :  podrobnosti v příloze

           

č.1. aerační systém v denitrifikaci v aktivační nádrži č.1

č.2. aerační systém v nitrifikaci v aktivační nádrži č.1

č.3. aerační systém v denitrifikaci v aktivační nádrži č.2

č.4. aerační systém v nitrifikaci v aktivační nádrži č.2

 

 

Termín podání :        Lhůta pro podání nabídek končí  v úterý 23.7.2019 do 12,00 hod

 

 

Otevírání obálek :     Otevírání obálek proběhne 23.7.2019 v 13,00 hod. v zasedací místnosti sídla zadavatele

 

 

Adresa pro podání: VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál  

 

 

Forma podání:          Nabídka včetně dokladů bude doručena písemnou formou v zalepené obálce opatřené adresou uchazeče a výrazným nápisem

 

NABÍDKA – NEOTEVÍRAT !

 

„Výměna aeračních elementů objektu VaK Bruntál a.s., ČOV Bruntál – aktivační nádrž č.1 a č.2“

Požadavky na kvalifikaci dodavatele :

 

Doklady pro výběrové řízení budou doloženy v kopiích, vybraný uchazeč doloží originály nebo ověřené kopie do 14 dnů po obdržení oznámení výsledku výběrového řízení. V případě nedoručení těchto dokladů nebude s uchazečem uzavřena SoD.

 

Dodavatel doloží tyto doklady:

 • Výpis z evidence rejstříku trestů
 • Potvrzení finančního úřadu, že žadatel nemá zachycen splatný daňový nedoplatek
 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Doklad o odborné způsobilosti k provedení zakázky

-Živnostenský list

 • Referenční list – seznam tří zakázek za poslední tři roky-každá min. 300 tis. Kč.

 

Zadávací dokumentace

 

Identifikační údaje zadavatele :     VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál 

                                                           IČ: 47675861,  DIČ: CZ47675861

 

Předmět cenové nabídky:  

          

„Výměna aeračních elementů objektu VaK Bruntál a.s., ČOV Bruntál – aktivační nádrž č.1 a č.2“

 

Termín realizace :   

Předpoklad montáže :    09-10 / 2019

 

Nabídková cena :      Nabídková cena bude uvedena v české měně. Cena bude uvedena bez DPH, DPH a s DPH. V nabídkové ceně budou zahrnuty všechny související náklady a poplatky. Nabídková cena bude pevná a závazná do konce roku 2019. Nabídková cena bude překročena pouze na základě odsouhlasených víceprací nad rámec smlouvy.

 

Platební podmínky:  Konečná faktura za provedené práce bude vystavena po předání stavby zadavateli a dodání všech dokladů dle obsahu nabídky. Zálohy nebudou fakturovány. Splatnost faktury bude 30 dnů.

 

Obsah nabídky :

 • Nabídku zpracujte v jednom originále, v písemné formě v českém jazyce.
 • nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
 • krycí list nabídky bude obsahovat následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče, nabídkovou cenu, datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat.
 • v přílohách nabídky budou originály nebo kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikačních a profesních kritérií uchazečem.
 • návrh smlouvy o dílo
 • reference obdobných staveb
 • zhotovitel dodá doklady o shodě, záruční listy apod.
 • zhotovitel dodá doklad (certifikát) o osobě odpovědné za technologii svařování plastů

Zadávací podklady :

Případné další informace budou poskytnuty telefonicky nebo písemně u zadavatele, tel.555 537 335, 737 224 615 – Ing. Sovadina.

 

Technické upřesňující informace :

Uvádíme základní informace pro vypracování nabídkové ceny. Jedná se o dodání a zabudování aeračních elementů do dna stávajících betonových aktivačních nádrží na místo starých aeračních elementů. Požadujeme vybourání stávajících aeračních elementů, přívodních potrubí a kohoutů, popřípadě zaslepení odboček, osazení nových aeračních elementů, aerační rošt a přívodní potrubí včetně zednického zapravení a uvedení do provozu. Na základě zadávacích podkladů vypracuje dodavatel cenovou nabídku na realizaci stavby. Před vypracováním nabídky předpokládáme fyzickou prohlídku stavby a navržení aeračních elementů a výpočet požadovaného dodávaného vzduchu do aktivace (denitrifikace + nitrifikace) zástupcem dodavatele.

Množství požadovaného vzduchu do každé nádrže je stanoven max. výkonem dmychadla 1.200 m3/hod., dohromady 2.400 m3/hod. do obou nádrží (AN1, AN2).

Aerační elementy (jemná bublina) požadujeme deskové (obdélník či kruh), které budou upevněny na pevném PP/PVC roštu.

Aerační element (např. AME-350/350F) musí být z pryžové perforované membrány (EPDM, EPDM+TEFLON) nebo lepší.

Práce budou probíhat ve spolupráci s provozovatelem – vždy bude vyčištěna a odstavena jedna linka pro provedení výměny. Druhá linka bude zajišťovat chod ČOV. Výměna aeračních elementů bude za provozu ČOV.

 

Prohlídka místa plnění :

 

Vážným zájemcům o podání cenové nabídky budou předány podrobnější informace a podklady na prohlídce stavby dne :

16.7.2019 (úterý) v 9.00 hod. se srazem na ČOV Bruntál na ul. Tř. Práce 1883/19 v Bruntále. Prohlídku je možno si výjimečně domluvit v jiném termínu na uvedených kontaktech.

Požadujeme telefonicky potvrdit účast na prohlídce u zadavatele, tel. 555 537 335, 737 224 615 – Ing. Sovadina, email: sovadina@vakbruntal.cz.

 

Hodnotící kritéria : Jednotlivé nabídky budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny.

 

Neúčast   :                 Žádáme oslovené dodavatele, kteří se z kapacitních nebo jiných důvodů

neúčastní výběrového řízení, aby oznámili tuto skutečnost písemně nebo elektronicky zadavateli do 9.7.2019.

 

Zrušení nabídek :     Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech cenových nabídek.

 

S vybraným uchazečem bude uzavřena smlouva o dílo a provedeno předání staveniště a podkladů pro provedení stavby.

 

S přátelským pozdravem

 

 

Ing. Jaroslav Jouza

ředitel

Příspěvky od Daniel Winkler

Podobné příspěvky

Přerušení dodávky pitné vody dne 05.12.2019

Přerušení dodávky pitné vody dne 05.12.2019

VaK Bruntál a.s. oznamuje všem odběratelům pitné vody v obci…Bruntál ulice…Revoluční, Komenského, nám. J. Žižky, Zámecké nám., Farní od…15.00 – 20.00 hod. dne…5.12.2019. bude z důvodu: havárie vodovodního řadu přerušena dodávka pitné vody Náhradní zásobování...

číst více
Výzva k podání cenové nabídky na realizaci dodávky

Výzva k podání cenové nabídky na realizaci dodávky

Výzva k podání cenové nabídky na realizaci dodávky Přílohu ve formátu PDF k výzvě k podání nabídky najdete zde Žádáme Vás o podání cenové nabídky a prokázání kvalifikačních předpokladů k realizaci dodávky čistícího a sacího kanalizačního vozidla. Identifikační údaje...

číst více