+420 555 537 300 vakbruntal@vakbruntal.cz
Vyberte stránku

Výběrové řízení – „Výměna aeračních elementů objektu VaK Bruntál a.s., ČOV Bruntál – aktivační nádrž č.1 a č.2“

Datum zveřejnění 15 července, 2019

2.7.2019

Výzva k podání cenové nabídky na realizaci stavby

 

Žádáme Vás o podání cenové nabídky na realizaci stavby

 

„Výměna aeračních elementů objektu VaK Bruntál a.s., ČOV Bruntál – aktivační nádrž č.1 a č.2“

 

Identifikační údaje zadavatele :     VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál 

                                                           IČ: 47675861,  DIČ: CZ47675861

 

Členění stavby :  podrobnosti v příloze

           

č.1. aerační systém v denitrifikaci v aktivační nádrži č.1

č.2. aerační systém v nitrifikaci v aktivační nádrži č.1

č.3. aerační systém v denitrifikaci v aktivační nádrži č.2

č.4. aerační systém v nitrifikaci v aktivační nádrži č.2

 

 

Termín podání :        Lhůta pro podání nabídek končí  v úterý 23.7.2019 do 12,00 hod

 

 

Otevírání obálek :     Otevírání obálek proběhne 23.7.2019 v 13,00 hod. v zasedací místnosti sídla zadavatele

 

 

Adresa pro podání: VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál  

 

 

Forma podání:          Nabídka včetně dokladů bude doručena písemnou formou v zalepené obálce opatřené adresou uchazeče a výrazným nápisem

 

NABÍDKA – NEOTEVÍRAT !

 

„Výměna aeračních elementů objektu VaK Bruntál a.s., ČOV Bruntál – aktivační nádrž č.1 a č.2“

Požadavky na kvalifikaci dodavatele :

 

Doklady pro výběrové řízení budou doloženy v kopiích, vybraný uchazeč doloží originály nebo ověřené kopie do 14 dnů po obdržení oznámení výsledku výběrového řízení. V případě nedoručení těchto dokladů nebude s uchazečem uzavřena SoD.

 

Dodavatel doloží tyto doklady:

 • Výpis z evidence rejstříku trestů
 • Potvrzení finančního úřadu, že žadatel nemá zachycen splatný daňový nedoplatek
 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Doklad o odborné způsobilosti k provedení zakázky

-Živnostenský list

 • Referenční list – seznam tří zakázek za poslední tři roky-každá min. 300 tis. Kč.

 

Zadávací dokumentace

 

Identifikační údaje zadavatele :     VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál 

                                                           IČ: 47675861,  DIČ: CZ47675861

 

Předmět cenové nabídky:  

          

„Výměna aeračních elementů objektu VaK Bruntál a.s., ČOV Bruntál – aktivační nádrž č.1 a č.2“

 

Termín realizace :   

Předpoklad montáže :    09-10 / 2019

 

Nabídková cena :      Nabídková cena bude uvedena v české měně. Cena bude uvedena bez DPH, DPH a s DPH. V nabídkové ceně budou zahrnuty všechny související náklady a poplatky. Nabídková cena bude pevná a závazná do konce roku 2019. Nabídková cena bude překročena pouze na základě odsouhlasených víceprací nad rámec smlouvy.

 

Platební podmínky:  Konečná faktura za provedené práce bude vystavena po předání stavby zadavateli a dodání všech dokladů dle obsahu nabídky. Zálohy nebudou fakturovány. Splatnost faktury bude 30 dnů.

 

Obsah nabídky :

 • Nabídku zpracujte v jednom originále, v písemné formě v českém jazyce.
 • nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
 • krycí list nabídky bude obsahovat následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče, nabídkovou cenu, datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat.
 • v přílohách nabídky budou originály nebo kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikačních a profesních kritérií uchazečem.
 • návrh smlouvy o dílo
 • reference obdobných staveb
 • zhotovitel dodá doklady o shodě, záruční listy apod.
 • zhotovitel dodá doklad (certifikát) o osobě odpovědné za technologii svařování plastů

Zadávací podklady :

Případné další informace budou poskytnuty telefonicky nebo písemně u zadavatele, tel.555 537 335, 737 224 615 – Ing. Sovadina.

 

Technické upřesňující informace :

Uvádíme základní informace pro vypracování nabídkové ceny. Jedná se o dodání a zabudování aeračních elementů do dna stávajících betonových aktivačních nádrží na místo starých aeračních elementů. Požadujeme vybourání stávajících aeračních elementů, přívodních potrubí a kohoutů, popřípadě zaslepení odboček, osazení nových aeračních elementů, aerační rošt a přívodní potrubí včetně zednického zapravení a uvedení do provozu. Na základě zadávacích podkladů vypracuje dodavatel cenovou nabídku na realizaci stavby. Před vypracováním nabídky předpokládáme fyzickou prohlídku stavby a navržení aeračních elementů a výpočet požadovaného dodávaného vzduchu do aktivace (denitrifikace + nitrifikace) zástupcem dodavatele.

Množství požadovaného vzduchu do každé nádrže je stanoven max. výkonem dmychadla 1.200 m3/hod., dohromady 2.400 m3/hod. do obou nádrží (AN1, AN2).

Aerační elementy (jemná bublina) požadujeme deskové (obdélník či kruh), které budou upevněny na pevném PP/PVC roštu.

Aerační element (např. AME-350/350F) musí být z pryžové perforované membrány (EPDM, EPDM+TEFLON) nebo lepší.

Práce budou probíhat ve spolupráci s provozovatelem – vždy bude vyčištěna a odstavena jedna linka pro provedení výměny. Druhá linka bude zajišťovat chod ČOV. Výměna aeračních elementů bude za provozu ČOV.

 

Prohlídka místa plnění :

 

Vážným zájemcům o podání cenové nabídky budou předány podrobnější informace a podklady na prohlídce stavby dne :

16.7.2019 (úterý) v 9.00 hod. se srazem na ČOV Bruntál na ul. Tř. Práce 1883/19 v Bruntále. Prohlídku je možno si výjimečně domluvit v jiném termínu na uvedených kontaktech.

Požadujeme telefonicky potvrdit účast na prohlídce u zadavatele, tel. 555 537 335, 737 224 615 – Ing. Sovadina, email: sovadina@vakbruntal.cz.

 

Hodnotící kritéria : Jednotlivé nabídky budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny.

 

Neúčast   :                 Žádáme oslovené dodavatele, kteří se z kapacitních nebo jiných důvodů

neúčastní výběrového řízení, aby oznámili tuto skutečnost písemně nebo elektronicky zadavateli do 9.7.2019.

 

Zrušení nabídek :     Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech cenových nabídek.

 

S vybraným uchazečem bude uzavřena smlouva o dílo a provedeno předání staveniště a podkladů pro provedení stavby.

 

S přátelským pozdravem

 

 

Ing. Jaroslav Jouza

ředitel

Příspěvky od Daniel Winkler

Podobné příspěvky

Přerušení dodávky pitné vody

Přerušení dodávky pitné vody

VaK Bruntál a.s. oznamuje všem odběratelům pitné vody v obci…Bruntál ulice…Revoluční, Komenského, od…9.00 – 12.00 hod. dne…25.1.2020. bude z důvodu: havárie vodovodního řadupřepojení vod. řadu a přípojek přerušena dodávka pitné vody Náhradní zásobování...

číst více
Přerušení dodávky pitné vody dne 05.12.2019

Přerušení dodávky pitné vody dne 05.12.2019

VaK Bruntál a.s. oznamuje všem odběratelům pitné vody v obci…Bruntál ulice…Revoluční, Komenského, nám. J. Žižky, Zámecké nám., Farní od…15.00 – 20.00 hod. dne…5.12.2019. bude z důvodu: havárie vodovodního řadu přerušena dodávka pitné vody Náhradní zásobování...

číst více