+420 555 537 300 vakbruntal@vakbruntal.cz
Vyberte stránku

Výběrové řízení – Prodloužení vodovodu Ryžoviště, ulice 5.Května

Datum zveřejnění 30 července, 2019

             

Stavba :

„ Prodloužení vodovodu Ryžoviště, ul. 5. května “

                                                                                                                       25.7.2019

1. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci stavby

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky na realizaci stavby

„ Prodloužení vodovodu Ryžoviště, ul. 5. května “                     

Identifikační údaje zadavatele :     VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál 

                                                           IČ: 47675861,  DIČ: CZ47675861

                                                           Zastoupen : Ing. Jaroslav Jouza, ředitel

Předmět cenové nabídky:      „ Prodloužení vodovodu Ryžoviště, ul. 5. května “                  

Členění stavby :

 1. Prodloužení vodovodního řadu „A10“ v délce 196 m – tradiční výkop

    Materiál potrubí :HDPE 100 RC, SDR 11, D 90/8,2 mm

Termín podání :        Lhůta pro podání nabídek končí v pátek 23. 8. 2019 do 12,00 hod

Otevírání obálek :     Otevírání obálek proběhne 23.8. 2019 v 13,00 hod. v zasedací místnosti sídla zadavatele.

Adresa pro podání: VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál 

Forma podání:          Nabídka včetně dokladů bude doručena písemnou formou v zalepené obálce opatřené adresou uchazeče a výrazným nápisem

NABÍDKA – NEOTEVÍRAT !

„ Prodloužení vodovodu Ryžoviště, ul. 5. května “                     

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele :

Doklady pro výběrové řízení budou doloženy v kopiích, vybraný uchazeč doloží originály nebo ověřené kopie do 14 dnů po obdržení oznámení výsledku výběrového řízení. V případě nedoručení těchto dokladů nebude s uchazečem uzavřena SoD.

Dodavatel doloží tyto doklady:

 • Výpis z evidence rejstříku trestů
 • Potvrzení finančního úřadu, že žadatel nemá zachycen splatný daňový nedoplatek
 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Doklad o odborné způsobilosti k provedení zakázky

-Živnostenský list

-Doklad o autorizaci pro provádění vodohospodářských staveb (ČKAIT)

 • Referenční list – seznam tří zakázek za posledních pět let-každá min. 1 mil. Kč

2. zadávací dokumentace

Identifikační údaje zadavatele :     VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál 

                                                           IČ: 47675861,  DIČ: CZ47675861

Předmět cenové nabídky:  „ Prodloužení vodovodu Ryžoviště, ul. 5. května “                                              

Jedná se o prodloužení řadu dle projektu pro provedení stavby.

Termín realizace :    Termín provedení:

dokončení 31.10.2019. Termín je nutno bezpodmínečně dodržet na základě požadavku SSMSK Bruntál (stavební práce na silnici III/4401 nutno dokončit do 31.10.2019).

Nabídková cena :      Nabídková cena bude uvedena v české měně. Cena bude uvedena bez DPH. V nabídkové ceně budou zahrnuty všechny související náklady a poplatky. Nabídková cena bude pevná a závazná do konce roku 2019. Nabídková cena může být překročena pouze na základě předem odsouhlasených víceprací nad rámec smlouvy. Cena víceprací bude stanovena ve stejných jednotkových cenách, které budou součástí podané nabídky.

Platební podmínky:  Fakturace bude probíhat po dílčích měsíčních částech, po převzetí dílčího úseku zadavatelem, a to až do 90% celkového objemu finančních prostředků. Zbývajících 10% bude uhrazeno po předání stavby zadavateli a dodání všech dokladů dle obsahu nabídky a po odstranění veškerých zjištěných vad a nedodělků z předávacího řízení díla. Úhrada posledního doplatku bude provedena na základě konečné faktury za provedené práce, se splatností 30 dnů. Zálohy na provedení díla nebudou poskytovány. Splatnost dílčích faktur bude 30 dnů.

Obsah nabídky :

 • Nabídku zpracujte v jednom originále, v písemné formě v českém jazyce.
  • nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
  • krycí list nabídky bude obsahovat následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče, nabídkovou cenu, datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat.
  • v přílohách nabídky budou originály nebo kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikačních kritérií uchazečem-viz.

 Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

 • položkový rozpočet
  • návrh Smlouvy o dílo dodaný zadavatelem ve dvou vyhotoveních, do kterého bude vepsána nabídková cena a bude podepsán statutárním zástupcem dodavatele. Jiné úpravy nebo doplnění Smlouvy není přípustné. Návrh smlouvy je součástí zadávacích podkladů, které budou předány zájemci po objednání.

Zadávací podklady : Vážným zájemcům o podání cenové nabídky budou dodány podrobnější podklady pro vypracování nabídky-PD pro provedení stavby, návrh smlouvy o dílo- v elektronické podobě za úplatu 1000,-Kč, která bude uhrazena předem. Zájemce si může podklady a případné další informace objednat telefonicky nebo elektronicky u zadavatele na těchto kontaktech: Ing.Píca –tel.733 184 342 mail : pica@vakbruntal.cz

Technické upřesňující informace :

Cenová nabídka bude vypracována na základě projektové dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr, zpracované firmou AQUAstop v.o.s., Bruntál, v 03/2019, pod názvem „Prodloužení vodovodu Ryžoviště, ul. 5. května“.

Stavba bude provedena dle této projektové dokumentace, v níž je navrženo provedení stavby tradičním výkopem.

Součásti dodávky:

 • součástí nabídkové ceny bude vytýčení stavby a vytýčení všech podzemních sítí dle podkladů správců sítí, která zajistí zhotovitel
  • součástí nabídkové ceny bude splnění všech požadavků vlastníků dotčených pozemků ( SSMSK Bruntál, obec Ryžoviště aj.) – viz. výpis pozemků v PD
  • zařízení staveniště si zajistí zhotovitel stavby
  • zhotovitel uzavře smlouvu o nájmu dotčených pozemků s vlastníky pozemků na dobu, po kterou bude probíhat realizace stavby – viz výpis pozemků v PD – nájem je součástí nabídkové ceny
  • zhotovitel zajistí u silničního správního úřadu rozhodnutí o zvláštním užívání místních komunikací a dopravní značení stavby
  • součástí stavby je osazení orientačních tabulek
  • zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a ve dvou vyhotoveních předá objednateli
  • zhotovitel zajistí geodetické zaměření skutečného provedení stavby a ve dvou vyhotoveních předá objednateli + 1 x na CD
  • zhotovitel zajistí vypracování geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene + výkaz délek a ploch – 10 kopií.
  • zhotovitel předá protokoly o desinfekci a tlakové zkoušce vodovodu
  • zhotovitel předá zhotoviteli doklady o shodě a zdravotní nezávadnosti použitých materiálů
  • veškeré vodovodní armatury budou výhradně použity firmy HAWLE. Dodávku těchto materiálů zajistí zhotovitel prostřednictvím konsignačního skladu HAWLE u investora. Individuální platební podmínky při odběru materiálu je zhotovitel oprávněn  si dohodnout přímo s firmou HAWLE Armatury s.r.o. V případě, že zhotovitel neodebere materiál prostřednictvím konsignačního skladu objednatele, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč.
  • zhotovitel je povinen zajistit místo staveniště tak, aby nemohlo dojít k újmě na zdraví nebo majetku osob, zhotovitel je povinen zajistit vstup nebo vjezd na pozemky dotčené stavbou
  • zhotovitel zajistí zhotovení a umístění min 2-3 ks informačních cedulí s uvedením základních informací o stavbě (název, investor, dodavatel, kontakt atd.) Cedule bude rozměrů cca 1 x 0,5 m a bude v provedení plastová, plechová, plátěná apod.

Odstávky :                 Dodavatel bude provádět odstávky stávajících řadů pouze se souhlasem investora a s nahlášením odstávky min.5 dní předem. V případě odstávky delší než 8 hodin zajistí dodavatel náhradní zásobování vodou. V případě odstavení řadu nebo manipulace s armaturami bez souhlasu investora, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.

Hodnotící kritéria : Nabídky budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny bez DPH.

Ostatní :                     Tato výzva bude také uveřejněna na webových stránkách zadavatele.

                                    Vzhledem k tomu, že zadavatel zveřejňuje tuto výzvu na svých webových stránkách, připouští účast v soutěži i jiných subjektů než jen uchazečů, kteří byli osloveni prostřednictvím výzvy k podání nabídky, a to za stejných podmínek.

Neúčast   :                 Žádáme oslovené dodavatele, kteří se z kapacitních nebo jiných důvodů

nezúčastní výběrového řízení, aby oznámili tuto skutečnost písemně nebo elektronicky zadavateli do 16. 8. 2019.

Zrušení nabídek :     Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech cenových nabídek.

Účastí zhotovitele ve výběrovém řízení nevznikají zhotoviteli žádné právní nároky vůči zadavateli, mimo osobu s níž bude uzavřena Smlouva na zhotovení díla.

                                    S přátelským pozdravem

                                                                                               Ing. Jaroslav Jouza

                                                                                                          ředitel

Příspěvky od Daniel Winkler

Podobné příspěvky

Přerušení dodávky pitné vody

Přerušení dodávky pitné vody

VaK Bruntál a.s. oznamuje všem odběratelům pitné vody v obci…Bruntál ulice…Revoluční, Komenského, od…9.00 – 12.00 hod. dne…25.1.2020. bude z důvodu: havárie vodovodního řadupřepojení vod. řadu a přípojek přerušena dodávka pitné vody Náhradní zásobování...

číst více
Přerušení dodávky pitné vody dne 05.12.2019

Přerušení dodávky pitné vody dne 05.12.2019

VaK Bruntál a.s. oznamuje všem odběratelům pitné vody v obci…Bruntál ulice…Revoluční, Komenského, nám. J. Žižky, Zámecké nám., Farní od…15.00 – 20.00 hod. dne…5.12.2019. bude z důvodu: havárie vodovodního řadu přerušena dodávka pitné vody Náhradní zásobování...

číst více