+420 555 537 300 vakbruntal@vakbruntal.cz
Vyberte stránku

Výzva k podání cenové nabídky na realizaci dodávky

Datum zveřejnění 12 září, 2019


Výzva k podání cenové nabídky na realizaci dodávky

Přílohu ve formátu PDF k výzvě k podání nabídky najdete zde


Žádáme Vás o podání cenové nabídky a prokázání kvalifikačních předpokladů k realizaci dodávky
čistícího a sacího kanalizačního vozidla.
Identifikační údaje zadavatele : VaK Bruntál a.s., tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál
IČ: 47675861, DIČ: CZ47675861
Termín podání : Lhůta pro podání nabídek končí v pátek 4.10.2019 do 12,00 hod
Otevírání obálek : Otevírání obálek proběhne 4.10.2019 v 13,00 hod. v zasedací místnosti sídla zadavatele
Adresa pro podání: VaK Bruntál a.s., tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál
Forma podání: Nabídka včetně požadovaných dokladů bude doručena písemnou formou v zalepené obálce opatřené adresou uchazeče a výrazným nápisem
NABÍDKA – NEOTEVÍRAT !
„ Dodávka čistícího a sacího kanalizačního vozidla“
Požadavky na kvalifikaci dodavatele :
Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:


a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,


c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,


d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,


e) který není v likvidaci,


f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,


g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,


h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,


i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,


j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a


k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,


l) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.
Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,


b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,


Technické kvalifikační předpoklady
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele požadujeme předložit seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění.
Za splnění technických kvalifikačních předpokladů bude zadavatel považovat nabídku, kterou dodavatel prokáže dodávku nejméně 3 vozidel obdobných parametrů, které jsou předmětem této výzvy, na území České nebo Slovenské republiky, v uplynulých 3 letech.
Veškeré doklady pro výběrové řízení budou doloženy v kopiích. Vybraný uchazeč doloží originály nebo ověřené kopie do 14 dnů po obdržení oznámení výsledku výběrového řízení. V případě nedoručení těchto dokladů nebude s uchazečem uzavřena Kupní smlouva.
Zadávací dokumentace
Identifikační údaje zadavatele : VaK Bruntál a.s., tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál
IČ: 47675861, DIČ: CZ47675861
Předmět cenové nabídky:
„ Dodávka čistícího a sacího vozidla“
Hodnotící kritéria : Jediným kritériem pro hodnoceni je výše nabídkové ceny. Jako vítězná nabídka bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH, za předpokladu, že nabízené vozidlo splní požadované technické parametry uvedené v příloze výzvy, a že dodavatel prokáže splnění veškerých kvalifikačních předpokladů.
Termín dodávky : Vozidlo bude předáno zadavateli nejpozději do konce prosince 2020.
Nabídky s pozdějším termínem dodávky budou automaticky vyloučeny.
Nabídková cena : Nabídková cena bude uvedena v české měně. Cena bude uvedena bez DPH, DPH a s DPH. V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady a poplatky související s dodáním předmětu díla, včetně přistavení vozidla do sídla společnosti.
Nabídková cena bude pevná a závazná.
Platební podmínky: Na dodávku nebude poskytnuta žádná záloha. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí vozidla a předání všech dokladů potřebných pro zapsání vozidla do evidence vozidel vedené příslušným MěÚ.
Splatnost faktury bude 14 dnů.

Obsah nabídky :

 • Nabídka bude zpracována v jednom originále, v písemné formě, v českém jazyce.
 • nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
 • krycí list nabídky bude obsahovat následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče, nabídkovou cenu v Kč, datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat.
 • v přílohách nabídky budou originály nebo kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikačních kritérií uchazečem.
 • návrh smlouvy o dílo ve dvou vyhotoveních, které budou podepsány dodavatelem.
 • reference obdobných dodávek
  Záruční lhůta :
  Zadavatel požaduje, aby dodavatel poskytl na dodané vozidlo záruční lhůtu v trvání minimálně 24 měsíců od data předání a převzetí vozidla.
  Technické upřesňující informace, specifikace :
  Technická specifikace vozidla, včetně jeho nadstavby, je uvedena v příloze Výzvy k podání nabídky.
  Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:
  Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat dodatečné informace k předmětu výzvy nebo specifikaci vozidla. Žádost o dodatečné informace musí být zadavateli doručena písemně nebo telefonicky, nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídky.
  S žádosti o dodatečné informace se můžete obrátit na tel.č. 555 537 335, 737 224 615 – Ing. Sovadina, případně e-mailem: sovadina@vakbruntal.cz.
  Zadavatel poskytne dodatečné informace nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení žádosti.
  Neúčast : Žádáme oslovené dodavatele, kteří se z kapacitních nebo jiných důvodů
  neúčastní výběrového řízení, aby oznámili tuto skutečnost písemně nebo elektronicky zadavateli do 27.9.2019.
  Zrušení nabídek : Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech cenových nabídek.
  Ostatní: Dodavatel je oprávněn podat nabídku v několika variantách za předpokladu, že tyto varianty budou v souladu se specifikací vozidla uvedenou v příloze zadávací dokumentace.
  V případě jakéhokoliv rozporu v cenových a jiných ujednáních uvedených v nabídce a v kupní smlouvě, jsou vždy rozhodující údaje uvedené v kupní smlouvě.
  Zadavatel nepožaduje složení jistoty za podání nabídky.
  Výzva k podání nabídky bude zveřejněna rovněž na webových stránkách
  zadavatele. Soutěže se mohou zúčastnit i subjekty, které nebyly přímo osloveni
  s výzvou k podání nabídky, ale které se o předmětu soutěže dozvěděli
  z webových stránek společnosti.

  S přátelským pozdravem
  Ing. Jaroslav Jouza
  ředitel

Příspěvky od Daniel Winkler

Podobné příspěvky

Přerušení dodávky pitné vody

Přerušení dodávky pitné vody

VaK Bruntál a.s. oznamuje všem odběratelům pitné vody v obci…Bruntál ulice…Revoluční, Komenského, od…9.00 – 12.00 hod. dne…25.1.2020. bude z důvodu: havárie vodovodního řadupřepojení vod. řadu a přípojek přerušena dodávka pitné vody Náhradní zásobování...

číst více
Přerušení dodávky pitné vody dne 05.12.2019

Přerušení dodávky pitné vody dne 05.12.2019

VaK Bruntál a.s. oznamuje všem odběratelům pitné vody v obci…Bruntál ulice…Revoluční, Komenského, nám. J. Žižky, Zámecké nám., Farní od…15.00 – 20.00 hod. dne…5.12.2019. bude z důvodu: havárie vodovodního řadu přerušena dodávka pitné vody Náhradní zásobování...

číst více