+420 555 537 300 vakbruntal@vakbruntal.cz
Vyberte stránku

UKONČENO – Výběrové řízení – rozšíření vodovodu

Datum zveřejnění 21 října, 2019

Stavba :

„ Rozšíření vodovodu Velká Štáhle – lokalita Nad zamostem “

„ Rozšíření vodovodu Velká Štáhle – lokalita Za strojírnou “

                                                                                   Ing.Píca/320                            11.10.2019

            Cenová nabídka na vypracování projektové dokumentace na stavby

            1. „ Rozšíření vodovodu Velká Štáhle – lokalita Nad zamostem “

            2. „ Rozšíření vodovodu Velká Štáhle – lokalita Za strojírnou “

Žádáme Vás o podání cenové nabídky na vypracování projektové dokumentace na stavby:

            1. „ Rozšíření vodovodu Velká Štáhle – lokalita Nad zamostem “

            2. „ Rozšíření vodovodu Velká Štáhle – lokalita Za strojírnou “

Identifikační údaje zadavatele : VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál 

                                                       IČ: 47675861,  DIČ: CZ47675861

Předmět cenové nabídky:

Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení dle přílohy č. 9 k vyhlášce č.499/2006 Sb. v rozsahu dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Členění a popis stavby:

PD bude zpracována samostatně pro každou lokalitu. Před zahájením prací je nutná konzultace s obcí Velká Štáhle, případně se zpracovateli ostatních PD jiných inženýrských sítí a komunikací.

Jedná se o výstavbu nových vodovodních řadů v uvedených lokalitách. Podkladem pro vypracování PD je architektonická studie uvedených lokalit. Součástí nabídkové ceny bude i inženýrská činnost a zajištění vydání stavebního povolení na stavbu. Vodovodní řady budou navrženy z materiálu PE 100 RC. Součásti PD bude dokladová část s potřebnými doklady pro provedení stavby.

Pro uvedené lokality je zpracován geometrický plán pro rozdělení parcel, který je k dispozici. Výškopisné a polohopisné zaměření je nutno zajistit.

Požadavky na projektovou dokumentaci:

  1. PD pro bude zpracována v souladu s přílohou č.9, vyhl. č.499/2006 Sb. v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (DPS).
  2. Součástí PD bude inženýrská činnost (IČ) zahrnující vyjádření správců inženýrských sítí a zajištění souhlasných stanovisek majitelů pozemků ke vstupu zhotovitele a dále zajištění vydání stavebního povolení.
  3. Součástí PD bude zpracování rozpočtu stavby a soupisu prací v ceníku ÚRS.
  4. Součástí PD bude posouzení hydraulických a tlakových poměrů v uvedených lokalitách a návrh dimenze rozvodných řadů.
  5. Součástí PD bude výškopisné a polohopisné zaměření v trase vodovodu.
  6. PD bude předána zadavateli ve 4 vyhotoveních v tisku a 1 x na CD.

Podání nabídky :      Cenová nabídka bude podána nejpozději do 15.11.2019. Nabídka včetně dokladů bude doručena písemnou formou. Součástí nabídky bude návrh SoD ve dvou vyhotoveních.

Hodnotící kritéria : Nabídky budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny bez DPH.

Nabídková cena bude pevná a závazná do konce roku 2019 a bude obsahovat veškeré související náklady dle přiložených požadavků na PD. Pozdější navýšení ceny nebude možné. Cenová nabídka bude rozčleněna do položek dle přiložené tabulky.

Popis prací Cena bez DPH DPH 21% Cena celkem s DPH
Geodetické zaměření      
Inženýrská činnost      
PD pro společné povolení v rozsahu DPS včetně rozpočtu      
Vydání stavebního povolení      
Cena celkem      

Adresa pro podání: VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál 

Forma podání:          Nabídka včetně dokladů bude doručena písemnou formou v zalepené obálce opatřené adresou uchazeče a výrazným nápisem

NABÍDKA – NEOTEVÍRAT !

            1. „ Rozšíření vodovodu Velká Štáhle – lokalita Nad zamostem “

            2. „ Rozšíření vodovodu Velká Štáhle – lokalita Za strojírnou “

Doba plnění :

Termín vydání společného povolení pro lokalitu „Nad zamostem“ je 31.7.2020.

Termín vydání společného povolení pro lokalitu „Za strojírnou“ je 30.9.2020.

Zadávací podklady :            Vážným zájemcům o podání cenové nabídky bude zaslána v elektronické podobě architektonická studie předmětných lokalit. 

Případné další informace budou poskytnuty telefonicky nebo písemně u zadavatele, tel.555537320, 733184342-ing.Píca, pica@vakbruntal.cz

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele :

Doklady pro výběrové řízení budou doloženy v kopiích, vybraný uchazeč doloží originály nebo ověřené kopie do 14 dnů po obdržení oznámení výsledku výběrového řízení. V případě nedoručení těchto dokladů nebude s uchazečem uzavřena SoD.

Základní kvalifikační a profesní kritéria dodavatel doloží:

            – výpis evidence Rejstříku trestů

– prokázání oprávnění k podnikání (výpis z OR, živnostenský list, odborná způsobilost, autorizace)

Zrušení nabídek :     Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech cenových nabídek.

Účastí zhotovitele ve výběrovém řízení nevznikají zhotoviteli žádné právní nároky vůči zadavateli, mimo osobu s níž bude uzavřena Smlouva na zhotovení díla.

                        S přátelským pozdravem

                                                                                   Ing. Jaroslav Jouza

                                                                                               ředitel

Příspěvky od Daniel Winkler

Podobné příspěvky

Přerušení dodávky pitné vody

Přerušení dodávky pitné vody

VaK Bruntál a.s. oznamuje všem odběratelům pitné vody v obci…Bruntál ulice…Revoluční, Komenského, od…9.00 – 12.00 hod. dne…25.1.2020. bude z důvodu: havárie vodovodního řadupřepojení vod. řadu a přípojek přerušena dodávka pitné vody Náhradní zásobování...

číst více
Přerušení dodávky pitné vody dne 05.12.2019

Přerušení dodávky pitné vody dne 05.12.2019

VaK Bruntál a.s. oznamuje všem odběratelům pitné vody v obci…Bruntál ulice…Revoluční, Komenského, nám. J. Žižky, Zámecké nám., Farní od…15.00 – 20.00 hod. dne…5.12.2019. bude z důvodu: havárie vodovodního řadu přerušena dodávka pitné vody Náhradní zásobování...

číst více
Výzva k podání cenové nabídky na realizaci dodávky

Výzva k podání cenové nabídky na realizaci dodávky

Výzva k podání cenové nabídky na realizaci dodávky Přílohu ve formátu PDF k výzvě k podání nabídky najdete zde Žádáme Vás o podání cenové nabídky a prokázání kvalifikačních předpokladů k realizaci dodávky čistícího a sacího kanalizačního vozidla. Identifikační údaje...

číst více