Výzva k podání cenové nabídky na realizaci stavby

Datum zveřejnění 17 dubna, 2020

1. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci stavby

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky na realizaci stavby

Rekonstrukce kotelny na tuhá paliva – ČOV Bruntál “                     

Identifikační údaje zadavatele:      VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál 

                                                           IČ: 47675861,  DIČ: CZ47675861

                                                           Zastoupen : Ing. Jaroslav Jouza, ředitel

Předmět cenové nabídky:      „Rekonstrukce kotelny na tuhá paliva – ČOV Bruntál“                     

Termín podání:         Lhůta pro podání nabídek končí v pátek 30.4. 2020 do 12,00 hod

Otevírání obálek:      Otevírání obálek proběhne 30.4.2020 v 13,00 hod. v zasedací místnosti sídla zadavatele.

Adresa pro podání: VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál 

Forma podání:          Nabídka včetně dokladů bude doručena písemnou formou v zalepené obálce opatřené adresou uchazeče a výrazným nápisem

NABÍDKA – NEOTEVÍRAT !

         „ Rekonstrukce kotelny na tuhá paliva – ČOV Bruntál“ 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Doklady pro výběrové řízení budou doloženy v kopiích, vybraný uchazeč doloží originály nebo ověřené kopie do 14 dnů po obdržení oznámení výsledku výběrového řízení. V případě nedoručení těchto dokladů nebude s uchazečem uzavřena SoD.

Dodavatel doloží tyto doklady:

 • Výpis z evidence rejstříku trestů
 • Potvrzení finančního úřadu, že žadatel nemá zachycen splatný daňový nedoplatek
 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Doklad o odborné způsobilosti k provedení zakázky

–     Živnostenský list

 • Referenční list – seznam minimálně tří obdobných zakázek, realizovaných v posledních pěti letech, ve finančním rozsahu každé z nich minimálně 500.000,- Kč

2. zadávací dokumentace

Identifikační údaje zadavatele:      VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál 

                                                           IČ: 47675861,  DIČ: CZ47675861

Předmět cenové nabídky:  „Rekonstrukce kotelny na tuhá paliva – ČOV Bruntál“                                     

Jedná se o výměnu stávajícího kotle na tuhá paliva, který je využíván v zimních měsících k vytápění budov obsluhy ČOV a vyhnívacích nádrží, realizaci stavebních úprav souvisejících s výměnou kotle, přenos provozních údajů z kotelny na velín ČOV a realizaci dalších prací uvedených v projektové dokumentaci uvedené dále v textu.

Termín realizace:                  Předpokládaný termín zahájení prací: 1.6.2020

Předpokládaný termín dokončení: nejpozději do 30.9.2020.

Nabídková cena:       Nabídková cena bude uvedena v české měně. Cena bude uvedena bez DPH. V nabídkové ceně budou zahrnuty všechny související náklady a poplatky. Nabídková cena bude pevná a závazná do konce roku 2020. Nabídková cena může být překročena pouze na základě předem odsouhlasených víceprací nad rámec smlouvy. Cena případných víceprací bude stanovena ve stejných jednotkových cenách, které budou součástí podané nabídky.

Platební podmínky:  Zadavatel poskytne dodavateli zálohu na provedení díla ve výši 40% celkové ceny díla. Fakturace bude probíhat následně po dílčích měsíčních částech, a to až do 80% ceny díla.

Zbývajících 20% bude vyfakturováno dodavatelem až po předání a převzetí díla zadavatelem, dodání všech dokladů dle obsahu nabídky a po odstranění veškerých zjištěných vad a nedodělků z předávacího řízení díla. Úhrada doplatku bude provedena na základě konečné faktury za provedené práce, se splatností 45 dnů.

Splatnost dílčích faktur bude 30 dnů.

Obsah nabídky:      Nabídku zpracujte v jednom originále, v písemné formě v českém jazyce.

 • nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
  • krycí list nabídky bude obsahovat následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče, nabídkovou cenu, datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat.
  • v přílohách nabídky budou originály nebo kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikačních kritérií uchazečem
  • položkový rozpočet
  • návrh Smlouvy o dílo dodaný zadavatelem ve dvou vyhotoveních, do kterého bude vepsána nabídková cena a bude podepsán statutárním zástupcem dodavatele. Jiné úpravy nebo doplnění Smlouvy není přípustné. Návrh smlouvy je součástí zadávacích podkladů, které budou předány zájemci po objednání.

Zadávací podklady:        Předmětem nabídky je dodání a montáž automatického kotle se zásobníkem na hnědé uhlí ,,ořech II“ o min objemu zásobníku 25m3. Automatický kotel musí mít příkon 200 kW a musí splňovat emisní limity platné od 1.1.2020 na úrovni 5. emisní třídy dle EN 305-5.

 Z důvodu možného poškození kotle musí být veškeré plochy kotle,    které přicházejí do styku se spalinami obtékány kotlovou vodou (kromě plnících kontrolních a servisních otvorů).

Kotel musí být opatřen vodou chlazeným roštem a jeho automatickým čištěním.

Pro případ možného poškození automatického přikládání paliva musí být umožněno v náhradním režimu jeho ruční přikládání.

Kotel musí být schopen bez odborného servisního zásahu  spalovat v automatickém režimu kromě hnědého uhlí také dřevěné pelety a dřevní štěpku. V kotli musí být umožněno v náhradním režimu ručního přikládání spalovaní kusového polenového dřeva až délky polen 1 metru a průměru max. 20cm.

Zájemce si může případné další informace vyžádat telefonicky nebo elektronicky u zadavatele na těchto kontaktech:

Ing. Ševčík – tel.602 305 542 mail: sevcik@vakbruntal.cz

Technické upřesňující informace:

Součásti dodávky bude:

 • zařízení staveniště si zajistí zhotovitel stavby, zhotovitel může využívat soc. zařízení ČOV Bruntál
  • v případě potřeby zhotovitel uzavře smlouvu o nájmu dotčených pozemků s vlastníky
  • zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a ve dvou vyhotoveních předá objednateli
  • zhotovitel předá zhotoviteli doklady o shodě a zdravotní nezávadnosti použitých materiálů
  • při realizací díla nesmí dojit k souvislému přerušení chodu ČOV Bruntál na dobu delší než 24 hod. Jakékoliv přerušení provozu ČOV Bruntál je možné pouze po předchozím odsouhlasení zadavatelem.

Hodnotící kritéria:   Nabídky budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny bez DPH. Uchazeč, který neprokáže splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů, bude ze soutěže vyřazen.

Ostatní:                      Tato výzva bude také uveřejněna na webových stránkách zadavatele.             Vzhledem k tomu, že zadavatel zveřejňuje tuto výzvu na svých webových stránkách, připouští účast v soutěži i jiných subjektů než jen uchazečů, kteří byli osloveni prostřednictvím výzvy k podání nabídky, a to za stejných podmínek.

Neúčast:                    Žádáme oslovené dodavatele, kteří se z kapacitních nebo jiných důvodů

nezúčastní výběrového řízení, aby oznámili tuto skutečnost elektronicky zadavateli do 25. 4. 2020.

Zrušení nabídek:      Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech cenových nabídek.

Účastí zhotovitele ve výběrovém řízení nevznikají zhotoviteli žádné právní nároky vůči zadavateli, mimo osobu, s níž bude uzavřena Smlouva na zhotovení díla.

S přátelským pozdravem

                                                                                               Ing. Jaroslav Jouza

                                                                                                          ředitel

Příspěvky od Daniel Winkler

Podobné příspěvky

Výběrové řízení – Obnova vodovodu Stará Rudná (řad A, B, C, E)

Výběrové řízení – Obnova vodovodu Stará Rudná (řad A, B, C, E)

Stavba :   „Obnova vodovodu Stará Rudná (řad A, B, C, E)“                                                                                                                                        2.2.2024   Výzva k podání cenové nabídky na realizaci stavby  ...

číst více
Výběrové řízení – Výměna potrubí a schodiště VDJ Horní Benešov

Výběrové řízení – Výměna potrubí a schodiště VDJ Horní Benešov

Stavba :   „Výměna potrubí a schodiště VDJ Horní Benešov“                                                                                                                                        26.1.2024   Výzva k podání cenové nabídky na realizaci stavby  ...

číst více