Výběrové řízení na dodávku materiálu

Datum zveřejnění 25 srpna, 2020

 1. Výzva k podání cenové nabídky na dodávku materiálu
  Žádáme Vás o podání cenové nabídky na dodávku vodárenského materiálu pro
  společnost:
  VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál
  IČ: 47675861,
  DIČ: CZ47675861
  Nabídka na dodávku vodárenského materiálu bude rozčleněna do skupin podle
  druhu materiálu, a to takto:
 2. Šoupátka a klapky
 3. Hydranty (nadzemní i podzemní)
 4. Litinové a Pe tvarovky, včetně montážních vložek
 5. Přípojkový program, včetně zemních souprav, uličních poklopů, přípojkových
  šoupat a navrtávacích pasů
 6. Opravné pasy
 7. Zavzdušňovací a odvzdušňovací ventily
 8. Ostatní materiál
  Termín podání : Lhůta pro podání nabídek končí v pátek 11.9.2020 do 12,00 hod
  Otevírání obálek : Otevírání obálek proběhne 11.9.2020 v 13,00 hod. v zasedací
  místnosti sídla zadavatele
  Adresa pro podání: VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál
  Forma podání: Nabídka včetně dokladů bude doručena písemnou formou
  v zalepené obálce opatřené adresou uchazeče a výrazným
  nápisem
  NABÍDKA – NEOTEVÍRAT !
  „Dodávka vodárenského materiálu“
  Požadavky na kvalifikaci dodavatele :
  Doklady pro výběrové řízení budou doloženy v kopiích, vybraný uchazeč doloží
  originály nebo ověřené kopie do 14 dnů po obdržení oznámení výsledku výběrového
  řízení. V případě nedoručení těchto dokladů nebude s uchazečem uzavřena smlouva.
  Dodavatel doloží tyto doklady:
 • Výpis z evidence rejstříku trestů
 • Potvrzení finančního úřadu, že žadatel nemá zachycen splatný daňový
  nedoplatek
 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Doklad o odborné způsobilosti k provedení zakázky
 • Živnostenský list
 • Referenční list.
 1. zadávací dokumentace
  Identifikační údaje zadavatele: VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01
  Bruntál
  IČ: 47675861, DIČ: CZ47675861
  Předmět cenové nabídky:
  Dodávka vodárenského materiálu pro shora uvedeného zadavatele pro účely oprav,
  obnovy stávajících vodovodních řadů a výstavbu nových vodovodních řadů.
  Předpokládaný finanční rozsah:
  2,5 mil. Kč ročně bez DPH

Termín realizace : zahájení dodávky materiálu od 1.1.2021, po dobu 3 let
Nabídková cena :
Nabídková cena bude uvedena v české měně.
Cena bude uvedena bez DPH.
V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady, včetně nákladů na dopravu
materiálu do sídla zadavatele a balné.
Nabídková cena bude uvedena formou ceníku s označením jednotlivých položek, jejich
objednací kód, materiálové provedení a rozměry. K tomuto ceníku bude přiložen
rabatový list, v kterém bude uvedena sleva z ceníkových (katalogových) cen materiálu.
Sleva může být různá podle jednotlivých skupin materiálů uvedených v úvodu.
Nabídková cena bude pevná a závazná po dobu 3 let od uzavření smlouvy.
V případě dodávky materiálu ze zahraničí nese dodavatel riziko změny kurzu
české koruny k zahraniční měně a tato skutečnost nemůže být důvodem
k dodatečné změně ceny dodávaného materiálu
Platební podmínky:
Faktura za dodaný materiál bude vystavena po řádném dodání objednaného materiálu
a jeho
převzetí zadavatelem. Součástí faktury bude dodací list. Ve faktuře bude uvedeno
označení
jednotlivých položek, jejich cena za 1 ks a celková cena.
Splatnost faktury bude 30 dnů.
Obsah nabídky :

 • Nabídku zpracujte v jednom originále, v písemné formě v českém jazyce.
 • nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést
  v omyl.
 • krycí list nabídky bude obsahovat následující údaje: název veřejné zakázky,
  základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče, nabídkovou cenu, datum a
  podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat. v přílohách nabídky budou
  originály nebo kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikačních a profesních
  kritérií uchazečem.
  návrh smlouvy
 • reference z obdobných dodávek vodárenského materiálu
 • zhotovitel dodá doklady o shodě, záruční listy, certifikáty, apod.
  Zadávací podklady :
  Případné další informace budou poskytnuty na základě dotazu uchazeče. Dotazy je
  možné podávat pouze písemně, a to na e-mailové adrese vakbruntal@vakbruntal.cz
  nebo prostřednictvím České pošty na adresu zadavatele.
  Hodnotící kritéria: Jednotlivé nabídky budou hodnoceny podle následujících kritérií:
  80% výše nabídkové ceny
  20% reference
  Zadavatel si vyhrazuje právu uzavřít smlouvu na dodávku jednotlivých skupin materiálů
  s různými uchazeči (např. jiný dodavatel přípojkového materiálu a jiný dodavatel
  hydrantů)
  Neúčast:
  Žádáme oslovené uchazeče, kteří se z kapacitních nebo jiných důvodů neúčastní
  výběrového řízení, aby oznámili tuto skutečnost písemně nebo elektronicky zadavateli
  do 7.9.2020.
  Zrušení nabídek : Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech cenových nabídek.
  S přátelským pozdravem
  Ing. Jaroslav Jouza, v.r.
  ředitel

Příspěvky od Daniel Winkler

Podobné příspěvky

Výběrové řízení – Obnova vodovodu Stará Rudná (řad A, B, C, E)

Výběrové řízení – Obnova vodovodu Stará Rudná (řad A, B, C, E)

Stavba :   „Obnova vodovodu Stará Rudná (řad A, B, C, E)“                                                                                                                                        2.2.2024   Výzva k podání cenové nabídky na realizaci stavby  ...

číst více
Výběrové řízení – Výměna potrubí a schodiště VDJ Horní Benešov

Výběrové řízení – Výměna potrubí a schodiště VDJ Horní Benešov

Stavba :   „Výměna potrubí a schodiště VDJ Horní Benešov“                                                                                                                                        26.1.2024   Výzva k podání cenové nabídky na realizaci stavby  ...

číst více