Výběrové řízení – Skupinový vodovod Bruntál – obnova úseku od Černého potoka po vodojem Kozinec

Datum zveřejnění 2 prosince, 2020

Stavba:

„Skupinový vodovod Bruntál – obnova úseku od Černého potoka po vodojem Kozinec“

                                                                                                                                   2.12.2020

Cenová nabídka na vypracování projektové dokumentace na stavbu:

„Skupinový vodovod Bruntál-obnova úseku od Černého potoka po vodojem Kozinec“         

Žádáme Vás o podání cenové nabídky na vypracování projektové dokumentace na stavbu:

„Skupinový vodovod Bruntál-obnova úseku od Černého potoka po vodojem Kozinec “                    

Identifikační údaje zadavatele : VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál 

                                                       IČ: 47675861,  DIČ: CZ47675861

Předmět cenové nabídky:

                        Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Členění a popis stavby:

Projektová dokumentace bude řešit obnovu úseku skupinového vodovodu Bruntál od Černého potoka po vodojem Kozinec. Projektová dokumentace bude rozdělena na 2 části.

1. část bude řešit obnovu skupinového vodovodu od Černého potoka po šachtu 6-8S-U. Tento úsek má celkovou délku cca 1200m a to v profilu OC DN 300. Na trase se nachází celkem 3 ks armaturních šachet. Obnova potrubí bude provedena metodou reliningu, kdy do stávajícího ocelového potrubí bude zataženo Pe potrubím DN 200.

2. část bude řešit obnovu skupinového vodovodu od šachty 6-8S-U po vodojem Kozinec. Tento úsek má celkovou délku cca 1100m a to v profilu OC DN 200. Obnova potrubí bude provedena metodou berstlining, kdy stávající ocelové potrubí bude roztrženo a nahrazeno Pe potrubím stejného průměru.

Požadavky na projektovou dokumentaci:

  1. PD pro DPS bude zpracována v souladu s přílohou č.13 vyhl. č.499/2006 o dokumentaci staveb.
  2. Součástí PD bude inženýrská činnost (IČ) zahrnující vyjádření správců inženýrských sítí a zajištění souhlasných stanovisek majitelů pozemků ke vstupu zhotovitele.
  3. Součástí PD bude zpracování rozpočtu stavby a soupisu prací v ceníku RTS.
  4. Součástí PD bude dále hydraulický návrh dimenze potrubí a technický způsob zajištění provizorního obtoku vždy aktuálně obnovovaného úseku přiváděcího řadu.
  5. Součástí PD bude výškopisné a polohopisné zaměření v trase vodovodu v délce cca 1200 m.
  6. Součástí PD bude Plán BOZP.
  7. PD bude předána zadavateli ve 4 vyhotoveních v tisku a 1 x na CD.

Termín podání:         Lhůta pro podání nabídek končí v pátek 8.1. 2021 do 12,00 hod

Otevírání obálek:     Otevírání obálek proběhne 8.1.2020 v 13,00 hod. v zasedací místnosti sídla zadavatele. Nabídka včetně dokladů bude doručena písemnou formou.

Hodnotící kritéria : Nabídky budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny bez DPH.

Nabídková cena bude pevná a závazná do konce roku 2021 a bude obsahovat veškeré související náklady dle přiložených požadavků na PD. Pozdější navýšení ceny nebude možné. Cenová nabídka bude rozčleněna do položek dle přiložené tabulky.

Popis pracíCena bez DPHDPH 21%Cena celkem s DPH
Geodetické zaměření
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu
Inženýrská činnost (IČ)
Cena celkem

Adresa pro podání: VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál 

Forma podání:          Nabídka včetně dokladů bude doručena písemnou formou v zalepené obálce opatřené adresou uchazeče a výrazným nápisem

NABÍDKA – NEOTEVÍRAT !

„Skupinový vodovod Bruntál-obnova úseku od Černého potoka po vodojem Kozinec“

Doba plnění:             Termín odevzdání PD  DPS včetně dokladové části je 30.5.2021.

Zadávací podklady:             Vážným zájemcům o podání cenové nabídky bude zaslána situace s vyznačením požadované trasy předmětného vodovodu.       

Případné další informace budou poskytnuty telefonicky nebo písemně u zadavatele, tel.555537320, 733184342 – ing. Hampl

Ostatní:                                 Tato výzva bude také uveřejněna na webových stránkách zadavatele.

Vzhledem k tomu, že zadavatel zveřejňuje tuto výzvu na svých webových stránkách, připouští účast v soutěži i jiných subjektů než jen uchazečů, kteří byli osloveni prostřednictvím výzvy k podání nabídky, a to za stejných podmínek.           

Zrušení nabídek:                  Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech cenových nabídek.

Účastí zhotovitele ve výběrovém řízení nevznikají zhotoviteli žádné právní nároky vůči zadavateli, mimo osobu s níž bude uzavřena Smlouva na zhotovení díla.

Včasnost doručení je rizikem uchazeče.

                        S přátelským pozdravem

                                                                                   Ing. Jaroslav Jouza

                                                                                              ředitel

Příspěvky od Daniel Winkler

Podobné příspěvky

Výběrové řízení – Obnova přívodního potrubí z prameniště Nové Pole

Výběrové řízení – Obnova přívodního potrubí z prameniště Nové Pole

Stavba :   „Obnova přívodního potrubí z prameniště Nové Pole“                                                                                                                                        16.8.2023   Výzva k podání cenové nabídky na realizaci stavby...

číst více
Výběrové řízení – Obnova vodovodu Bruntál, ul. Pionýrská – řad E7

Výběrové řízení – Obnova vodovodu Bruntál, ul. Pionýrská – řad E7

Stavba :   „Obnova vodovodu Bruntál, ul. Pionýrská – řad E7“                                                                                                                                        4.8.2023   Výzva k podání cenové nabídky na realizaci stavby  ...

číst více
Výběrové řízení – Rekonstrukce elektrické rozvodny – ÚV Leskovec

Výběrové řízení – Rekonstrukce elektrické rozvodny – ÚV Leskovec

Stavba :   „Rekonstrukce elektrické rozvodny - ÚV Leskovec“                                                                                                                                        11.7.2023   Výzva k podání cenové nabídky na realizaci stavby  ...

číst více