Výběrové řízení Prodloužení vodovodního řadu Staré Heřminovy „Za úředníčkem“

Datum zveřejnění 30 dubna, 2021

Stavba :

Prodloužení vodovodního řadu Staré Herminovy “Za úředníčkem”

                                                                                                                                   29.4.2021

1. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci stavby

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky na realizaci stavby

Prodloužení vodovodního řadu Staré Heřminovy                       „Za úředníčkem“                   

Identifikační údaje zadavatele:      VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál 

                                                           IČ: 47675861,  DIČ: CZ47675861

                                                           Zastoupen: Ing. Jaroslav Jouza, ředitel

Předmět cenové nabídky:               „Prodloužení vodovodního řadu Staré Heřminovy „Za úředníčkem“            

Členění stavby:         Řad (vrt)        – PE 100 RC+DOQ, SDR 11 d90 x 8,2mm – 53,40m

                        Řad                 – PE 100 RC, SDR 11 d90 x 8,2mm – 239,43m

– otevřený výkop v kombinaci s řízeným horizontálním vrtem

Termín podání:         Lhůta pro podání nabídek končí v pátek 28.5.2021 do 12,00 hod

Otevírání obálek:     Otevírání obálek proběhne 28.5.2021 v 13,00 hod. v zasedací místnosti sídla zadavatele.

Adresa pro podání: VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál 

Forma podání:          Nabídka včetně dokladů bude doručena písemnou formou v zalepené obálce opatřené adresou uchazeče a výrazným nápisem

NABÍDKA – NEOTEVÍRAT !

Prodloužení vodovodního řadu Staré Heřminovy                „Za úředníčkem“                       

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Doklady pro výběrové řízení budou doloženy v kopiích, vybraný uchazeč doloží originály nebo ověřené kopie do 14 dnů po obdržení oznámení výsledku výběrového řízení. V případě nedoručení těchto dokladů nebude s uchazečem uzavřena SoD.

Dodavatel doloží tyto doklady:

 • Výpis z evidence rejstříku trestů
 • Potvrzení finančního úřadu, že žadatel nemá zachycen splatný daňový nedoplatek
 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Doklad o odborné způsobilosti k provedení zakázky

-Živnostenský list

-Doklad o autorizaci pro provádění vodohospodářských staveb (ČKAIT)

 • Referenční list – seznam tří zakázek za posledních pět let, každá min. 1 mil. Kč

2. zadávací dokumentace

Identifikační údaje zadavatele:      VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál 

                                                           IČ: 47675861,  DIČ: CZ47675861

Předmět cenové nabídky: „Prodloužení vodovodního řadu Staré Heřminovy                              „Za úředníčkem“  

Jedná se o prodloužení vodovodu dle projektu pro provedení stavby.

Termín realizace:     Termín provedení: 08-09/2021

Nabídková cena:       Nabídková cena bude uvedena v české měně. Cena bude uvedena bez DPH. V nabídkové ceně budou zahrnuty všechny související náklady a poplatky. Nabídková cena bude pevná a závazná do konce roku 2021. Nabídková cena může být překročena pouze na základě předem odsouhlasených víceprací nad rámec smlouvy. Cena víceprací bude stanovena ve stejných jednotkových cenách, které budou součástí podané nabídky.

Platební podmínky: Fakturace bude probíhat po dílčích měsíčních částech, po převzetí dílčího úseku zadavatelem, a to až do 90% celkového objemu finančních prostředků. Zbývajících 10% bude uhrazeno po předání stavby zadavateli a dodání všech dokladů dle obsahu nabídky a po odstranění veškerých zjištěných vad a nedodělků z předávacího řízení díla. Úhrada posledního doplatku bude provedena na základě konečné faktury za provedené práce, se splatností 30 dnů. Zálohy na provedení díla nebudou poskytovány. Splatnost dílčích faktur bude 30 dnů.

Obsah nabídky:

 • Nabídku zpracujte v jednom originále, v písemné formě v českém jazyce.
  • nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
  • krycí list nabídky bude obsahovat následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče, nabídkovou cenu, datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat.
  • v přílohách nabídky budou originály nebo kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikačních kritérií uchazečem-viz.

 Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

 • položkový rozpočet
  • návrh Smlouvy o dílo dodaný zadavatelem v jednom vyhotovení, do kterého bude vepsána nabídková cena a bude podepsán statutárním zástupcem dodavatele. Jiné úpravy nebo doplnění Smlouvy není přípustné. Návrh smlouvy je součástí zadávacích podkladů, které budou předány zájemci po objednání.

Jistota:

Zadavatel požaduje, poskytnutí jistoty k zajištění plnění povinnosti účastníka výběrového řízení, vyplývajících z účasti ve výběrovém řízení (VŘ).  Výše jistoty byla zadavatelem stanovena ve výši:  25.000,- Kč.

Doklad o složení jistoty bude součástí nabídky.

Jistotu poskytne účastník VŘ formou:

a. složeni peněžní částky na učet zadavatele (dále jen „peněžní jistota“), nebo

b. bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo

c. pojištěni záruky ve prospěch zadavatele.

Účastníci VŘ jsou povinni při poskytnutí peněžní jistoty složit jistotu na účet zadavatele či převést bankovním převodem, a to na bankovní účet číslo 1704771/0100, variabilní symbol bude IČ účastníka VŘ. Za doklad o poskytnutí jistoty bude považováno např. potvrzeni banky o převodu finančních prostředků, výpis z účtu účastníka VŘ. Z dokladu musí být jednoznačně patrné, že částka byla připsána či převedena na učet zadavatele, a to nejpozději do konce lhůty pro podáni nabídek. Za doklad o složeni jistoty nebude považován bankovní příkaz. Je vhodné, aby účastník VŘ doložil číslo účtu, na který má být jistota vrácena. Účastník VŘ prokáže v nabídce poskytnutí jistoty předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli jistotu, jde-li o bankovní záruku nebo předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli jistotu, jde-li o pojištění záruky. Bude-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění bankovní záruky, je účastník výběrového řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.  Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu, originál záruční listiny nebo písemné prohlášení pojistitele:

 1. po uplynuti zadávací lhůty, nebo
 2. poté, co účastníku VŘ zanikne jeho účast ve výběrovém řízení před koncem zadávací lhůty.

Právo na plnění z poskytnuté jistoty vzniká zadavateli za podmínek uvedených v ustanoveních § 41 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb..

Zadávací podklady: Vážným zájemcům o podání cenové nabídky budou dodány podrobnější podklady pro vypracování nabídky-PD pro provedení stavby, návrh smlouvy o dílo – v elektronické podobě za úplatu 1000,-Kč, která bude uhrazena předem. Zájemce si může podklady a případné další informace objednat telefonicky nebo elektronicky u zadavatele na těchto kontaktech: Ing. Hampl – tel. 733 184 342 e-mail: hampl@vakbruntal.cz

Technické upřesňující informace:

Cenová nabídka bude vypracována na základě projektové dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr, zpracované projektantem Bc. Davidem Gajdošem v 03/2021, pod názvem „Prodloužení vodovodního řadu Staré Heřminovy „Za úředníčkem“.

Stavba bude provedena dle této projektové dokumentace, v níž je navrženo provedení stavby otevřeným výkopem v kombinaci s bezvýkopovou technologií .

Součásti dodávky:

 • součástí nabídkové ceny bude vytýčení stavby a vytýčení všech podzemních sítí dle podkladů správců sítí, která zajistí zhotovitel
  • součástí nabídkové ceny bude splnění všech požadavků vlastníků dotčených pozemků (Město Rýmařov, SSMSK Bruntál aj.) – viz. výpis pozemků v PD
  • zařízení staveniště si zajistí zhotovitel stavby
  • zhotovitel uzavře smlouvu o nájmu dotčených pozemků s vlastníky pozemků na dobu, po kterou bude probíhat realizace stavby – viz výpis pozemků v PD – nájem je součástí nabídkové ceny
  • zhotovitel zajistí u silničního správního úřadu rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací a dopravní značení stavby
  • součástí stavby je přepojení stávajících vodovodních přípojek a osazení orientační tabulky na oplocení nebo sloupku
  • zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a ve dvou vyhotoveních předá objednateli
  • zhotovitel zajistí geodetické zaměření skutečného provedení stavby a ve dvou vyhotoveních předá objednateli + 1 x na CD
  • zhotovitel zajistí vypracování geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene + výkaz délek a ploch – 6 kopií.
  • zhotovitel předá protokoly o desinfekci a tlakové zkoušce vodovodu
  • zhotovitel předá zhotoviteli doklady o shodě a zdravotní nezávadnosti použitých materiálů
  • veškeré vodovodní armatury budou výhradně použity firmy VAG Group, s.r.o., AVK VOD-KA, a.s a HAWLE. Dodávku těchto materiálů zajistí zhotovitel prostřednictvím konsignačního skladu VAG Group, s.r.o., AVK VOD-KA, a.s a HAWLE u objednavatele. Individuální platební podmínky při odběru materiálu je zhotovitel oprávněn si dohodnout přímo s firmou VAG Group, s.r.o., AVK VOD-KA, a.s  a HAWLE Armatury, s.r.o. V případě, že zhotovitel neodebere materiál prostřednictvím konsignačního skladu objednatele, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč.
  • zhotovitel je povinen zajistit místo staveniště tak, aby nemohlo dojít k újmě na zdraví nebo majetku osob, zhotovitel je povinen zajistit vstup nebo vjezd na pozemky dotčené stavbou
  • zhotovitel zajistí zhotovení a umístění min 2 ks informačních cedulí s uvedením základních informací o stavbě (název, investor, dodavatel, kontakt atd.) Cedule bude rozměrů cca 1 x 0,5 m a bude v provedení plastová, plechová, plátěná apod.

Odstávky:                  Dodavatel bude provádět odstávky stávajících řadů pouze se souhlasem investora a s nahlášením odstávky min. 5 dní předem. V případě odstávky delší než 8 hodin zajistí dodavatel náhradní zásobování vodou. V případě odstavení řadu nebo manipulace s armaturami bez souhlasu investora, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý případ.

Hodnotící kritéria:   Nabídky budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny bez DPH.

Ostatní:                     Tato výzva bude také uveřejněna na webových stránkách zadavatele.

                                   Vzhledem k tomu, že zadavatel zveřejňuje tuto výzvu na svých webových stránkách, připouští účast v soutěži i jiných subjektů než jen uchazečů, kteří bylo osloveni prostřednictvím výzvy k podání nabídky, a to za stejných podmínek.        

Neúčast:                    Žádáme oslovené dodavatele, kteří se z kapacitních nebo jiných důvodů

neúčastní výběrového řízení, aby oznámili tuto skutečnost písemně nebo elektronicky zadavateli do 24.5.2021.

Zrušení nabídek:      Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech cenových nabídek.

Účastí zhotovitele ve výběrovém řízení nevznikají zhotoviteli žádné právní nároky vůči zadavateli, mimo osobu, s níž bude uzavřena Smlouva na zhotovení díla.

Včasnost doručení je rizikem uchazeče.

                                   S přátelským pozdravem

                                                                                               Ing. Jaroslav Jouza                                                                                                           ředitel

Příspěvky od Daniel Winkler

Podobné příspěvky

Výběrové řízení – Obnova vodovodu Stará Rudná (řad A, B, C, E)

Výběrové řízení – Obnova vodovodu Stará Rudná (řad A, B, C, E)

Stavba :   „Obnova vodovodu Stará Rudná (řad A, B, C, E)“                                                                                                                                        2.2.2024   Výzva k podání cenové nabídky na realizaci stavby  ...

číst více
Výběrové řízení – Výměna potrubí a schodiště VDJ Horní Benešov

Výběrové řízení – Výměna potrubí a schodiště VDJ Horní Benešov

Stavba :   „Výměna potrubí a schodiště VDJ Horní Benešov“                                                                                                                                        26.1.2024   Výzva k podání cenové nabídky na realizaci stavby  ...

číst více