Výběrové řízení – Oprava vápenného hospodářství na ÚV Leskovec nad Moravicí

Datum zveřejnění 21 června, 2021

1. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci stavby

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky na realizaci stavby

„Oprava vápenného hospodářství na ÚV Leskovec nad Moravicí“                     

Identifikační údaje zadavatele:      VaK Bruntál a.s., tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál 

                                                           IČ: 47675861, DIČ: CZ47675861

                                                           Zastoupen: Ing. Jaroslav Jouza, ředitel

Předmět cenové nabídky:   „Oprava vápenného hospodářství na ÚV Leskovec nad Moravicí“                     

Termín podání:         Lhůta pro podání nabídek končí v pátek 16.7. 2021 do 12:00 hod

Adresa pro podání: VaK Bruntál a.s.,

           tř. Práce 1445/42

                      792 01 Bruntál

Forma podání:          Nabídka bude podána písemnou formou v zalepené obálce s adresou dodavatele. Obálka bude označena zřetelným nápisem

„Nabídka dodávky „Oprava vápenného hospodářství na ÚV Leskovec nad Moravicí“. Neotvírat!“

Pokud nebude obálka zalepena, bude nabídka vyřazena.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Doklady pro výběrové řízení budou doloženy v kopiích, vybraný uchazeč doloží originály nebo ověřené kopie do 14 dnů po obdržení oznámení výsledku výběrového řízení. V případě nedoručení těchto dokladů nebude s uchazečem uzavřena SoD.

Dodavatel doloží tyto doklady:

 • Výpis z evidence rejstříku trestů
 • Potvrzení finančního úřadu, že žadatel nemá zachycen splatný daňový nedoplatek
 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Doklad o odborné způsobilosti k provedení zakázky

-Živnostenský list

-Doklad o autorizaci pro provádění vodohospodářských staveb (ČKAIT)

 • Referenční list – seznam tří zakázek za posledních pět let-každá min. 1 mil. Kč

Uchazeč o dodávku vápenného hospodářství ÚV Leskovec musí splňovat následující kvalifikační podmínky:

Za posledních 5 let mít zrealizováno alespoň 5 zakázek technologie výroby a dávkování vápenného mléka jako autonomního celku včetně systému řízení, a dále alespoň 3 funkční a zkolaudované zakázky technologie dopravy vápenného hydrátu ve venkovním prostředí, a to na úpravnách pitných vod v ČR, ne subdodavatelským způsobem dodávky.

2. zadávací dokumentace

Identifikační údaje zadavatele:      VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál 

                                                           IČ: 47675861, DIČ: CZ47675861

Předmět cenové nabídky: „Oprava vápenného hospodářství na ÚV Leskovec nad Moravicí“                                             

Jedná se o rekonstrukci vápenného hospodářství dle projektu pro provedení stavby.

Termín realizace:     dokončení do 31.3.2022. Termín je nutno bezpodmínečně dodržet.

Nabídková cena:       Nabídková cena bude uvedena v české měně. Cena bude uvedena bez DPH. V nabídkové ceně budou zahrnuty všechny související náklady a poplatky. Nabídková cena bude pevná a závazná do 31.3.2022. Nabídková cena může být překročena pouze na základě předem odsouhlasených víceprací nad rámec smlouvy. Cena víceprací bude stanovena ve stejných jednotkových cenách, které budou součástí podané nabídky.

Platební podmínky: Fakturace bude probíhat po dílčích měsíčních částech, po převzetí dílčího úseku zadavatelem, a to až do 90% celkového objemu finančních prostředků. Zbývajících 10% bude uhrazeno po předání stavby zadavateli a dodání všech dokladů dle obsahu nabídky a po odstranění veškerých zjištěných vad a nedodělků z předávacího řízení díla. Úhrada posledního doplatku bude provedena na základě konečné faktury za provedené práce, se splatností 30 dnů. Zálohy na provedení díla nebudou poskytovány. Splatnost dílčích faktur bude 30 dnů.

Obsah nabídky:

 • Nabídku zpracujte v jednom originále, v písemné formě v českém jazyce.
  • nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
  • krycí list nabídky bude obsahovat následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče, nabídkovou cenu, datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat.
  • v přílohách nabídky budou originály nebo kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikačních kritérií uchazečem-viz.

 Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

 • položkový rozpočet
  • návrh Smlouvy o dílo dodaný zadavatelem ve dvou vyhotoveních, do kterého bude vepsána nabídková cena a bude podepsán statutárním zástupcem dodavatele. Jiné úpravy nebo doplnění Smlouvy není přípustné. Návrh smlouvy je součástí zadávacích podkladů, které budou předány zájemci po objednání.

Zadávací podklady: Vážným zájemcům o podání cenové nabídky budou dodány podrobnější podklady pro vypracování nabídky-PD pro provedení stavby, návrh smlouvy o dílo – v elektronické podobě za úplatu 1000,-Kč, která bude uhrazena předem. Zájemce si může podklady a případné další informace objednat telefonicky nebo elektronicky u zadavatele na těchto kontaktech: Ing.Ručková – tel.724983521 mail: miroslava.ruckova@vakbruntal.cz

Technické upřesňující informace:

Cenová nabídka bude vypracována na základě projektové dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr, zpracované projektantem Ing. Vítězslavem Abrhámem, 687 13 Březolupy 456, pod názvem „Oprava vápenného hospodářství na ÚV Leskovec nad Moravicí“.

Stavba bude provedena dle této projektové dokumentace.

Součásti dodávky:

 • zařízení staveniště si zajistí zhotovitel stavby
  • zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a ve dvou vyhotoveních předá objednateli
  • zhotovitel předá zhotoviteli doklady o shodě a zdravotní nezávadnosti použitých materiálů

Hodnotící kritéria:   Nabídky budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny bez DPH.

Ostatní:                     Tato výzva bude také uveřejněna na webových stránkách zadavatele.

                                   Vzhledem k tomu, že zadavatel zveřejňuje tuto výzvu na svých webových stránkách, připouští účast v soutěži i jiných subjektů než jen uchazečů, kteří byli osloveni prostřednictvím výzvy k podání nabídky, a to za stejných podmínek.        

Neúčast:                    Žádáme oslovené dodavatele, kteří se z kapacitních nebo jiných důvodů

nezúčastní výběrového řízení, aby oznámili tuto skutečnost  elektronicky zadavateli do 25. 6. 2021.

Zrušení nabídek:      Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech cenových nabídek.

Účastí zhotovitele ve výběrovém řízení nevznikají zhotoviteli žádné právní nároky vůči zadavateli, mimo osobu, s níž bude uzavřena Smlouva na zhotovení díla.

                                   S přátelským pozdravem

                                                                                               Ing. Jaroslav Jouza

                                                                                                          ředitel

Příspěvky od Daniel Winkler

Podobné příspěvky

Výběrové řízení – Obnova vodovodu Stará Rudná (řad A, B, C, E)

Výběrové řízení – Obnova vodovodu Stará Rudná (řad A, B, C, E)

Stavba :   „Obnova vodovodu Stará Rudná (řad A, B, C, E)“                                                                                                                                        2.2.2024   Výzva k podání cenové nabídky na realizaci stavby  ...

číst více
Výběrové řízení – Výměna potrubí a schodiště VDJ Horní Benešov

Výběrové řízení – Výměna potrubí a schodiště VDJ Horní Benešov

Stavba :   „Výměna potrubí a schodiště VDJ Horní Benešov“                                                                                                                                        26.1.2024   Výzva k podání cenové nabídky na realizaci stavby  ...

číst více