Výběrové řízení – Obnova míchadel v aktivační nádrži na ČOV Bruntál

Datum zveřejnění 10 března, 2022

Stavba :

 

„Obnova míchadel v aktivační nádrži na ČOV Bruntál“

 

 

                                                                                                                                   8.3.2022

 

 1. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci stavby

 

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky na realizaci stavby

 

Obnova míchadel v aktivační nádrži na ČOV Bruntál

 

Identifikační údaje zadavatele:      VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál 

                                                           IČ: 47675861,  DIČ: CZ47675861

                                                           Zastoupen: Ing. Jaroslav Jouza, ředitel

 

Předmět cenové nabídky:               „Obnova míchadel v aktivační nádrži na ČOV Bruntál“               

                                               

Členění stavby:

Obnova 2 ks míchadel v aktivační nádrži (č.1, č.2) na ČOV Bruntál, tř. Práce 1883/19 – bez odstavení nádrží a za plného provozu ČOV.

 

Materiál míchadel:

 • pohon (v suchém provedení) s paralelní převodovkou z kvalitní litiny a PUR nátěr o tloušťce 160 μm
 • základová deska z uhlíkové oceli s pryžovými silentbloky
 • hřídel ze sklolaminátu
 • vrtule pod hladinou nádrže pro podporu míchání pěny a plovoucího kalu na hladině, materiál z nerezové oceli ASTM 316
 • hyperboloidní tělo míchadla (např. Evo 7) musí být z vysokopevnostního a nárazuvzdorného polymerního plastu s integrovanými dopravními žebry

 

           

Termín podání:         Lhůta pro podání nabídek končí v pátek 1.4.2022 do 12,00 hod

 

Otevírání obálek:     Otevírání obálek proběhne 1.4.2022 ve 13,00 hod. v zasedací místnosti sídla zadavatele.

 

Adresa pro podání: VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál 

 

Forma podání:          Nabídka včetně dokladů bude doručena písemnou formou v zalepené obálce opatřené adresou uchazeče a výrazným nápisem

 

NABÍDKA – NEOTEVÍRAT !

 

Obnova míchadel v aktivační nádrži na ČOV Bruntál“          

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 

Doklady pro výběrové řízení budou doloženy v kopiích, vybraný uchazeč doloží originály nebo ověřené kopie do 14 dnů po obdržení oznámení výsledku výběrového řízení. V případě nedoručení těchto dokladů nebude s uchazečem uzavřena SoD.

 

Dodavatel doloží tyto doklady:

 • Výpis z evidence rejstříku trestů
 • Potvrzení finančního úřadu, že žadatel nemá zachycen splatný daňový nedoplatek
 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Doklad o odborné způsobilosti k provedení zakázky

-Živnostenský list

-Doklad o autorizaci pro provádění vodohospodářských staveb (ČKAIT)

 • Referenční list – seznam tří zakázek za posledních pět let, každá min. 0,7 mil. Kč

Dodavatel může prokázat splnění způsobilosti a klasifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

 

 1. zadávací dokumentace

 

Identifikační údaje zadavatele:      VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál 

                                                           IČ: 47675861,  DIČ: CZ47675861

 

Předmět cenové nabídky: „Obnova míchadel v aktivační nádrži na ČOV Bruntál“         

 

Jedná se o obnovu 2 ks míchadel v aktivační nádrži na ČOV Bruntál.

 

Termín realizace:     Předpoklad montáže: 06, 07/2022

 

Nabídková cena:       Nabídková cena bude uvedena v české měně. Cena bude uvedena bez DPH. V nabídkové ceně budou zahrnuty všechny související náklady a poplatky. Nabídková cena bude pevná a závazná do konce roku 2022. Nabídková cena může být překročena pouze na základě předem odsouhlasených víceprací nad rámec smlouvy. Cena víceprací bude stanovena ve stejných jednotkových cenách, které budou součástí podané nabídky.

 

Platební podmínky: Fakturace bude probíhat po dílčích měsíčních částech, po převzetí dílčího úseku zadavatelem, a to až do 90% celkového objemu finančních prostředků. Zbývajících 10% bude uhrazeno po předání stavby zadavateli a dodání všech dokladů dle obsahu nabídky a po odstranění veškerých zjištěných vad a nedodělků z předávacího řízení díla. Úhrada posledního doplatku bude provedena na základě konečné faktury za provedené práce, se splatností 30 dnů. Zálohy na provedení díla nebudou poskytovány. Splatnost dílčích faktur bude 30 dnů.

 

Obsah nabídky:

 • Nabídku zpracujte v jednom originále, v písemné formě v českém jazyce.
 • nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
 • krycí list nabídky bude obsahovat následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče, nabídkovou cenu, datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat.
 • v přílohách nabídky budou originály nebo kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikačních kritérií uchazečem-viz.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

 • položkový rozpočet
 • návrh Smlouvy o dílo dodaný zadavatelem v jednom vyhotovení, do kterého bude vepsána nabídková cena a bude podepsán statutárním zástupcem dodavatele. Jiné úpravy nebo doplnění Smlouvy není přípustné. Návrh smlouvy je součástí zadávacích podkladů, které budou předány zájemci po objednání.

Jistota:

Zadavatel požaduje, poskytnutí jistoty k zajištění plnění povinnosti účastníka výběrového řízení, vyplývajících z účasti ve výběrovém řízení (VŘ). Výše jistoty byla zadavatelem stanovena ve výši: 10.000,- Kč.

Doklad o složení jistoty bude součástí nabídky.

 

Jistotu poskytne účastník VŘ formou:

 1. složeni peněžní částky na učet zadavatele (dále jen „peněžní jistota“), nebo
 2. bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
 3. pojištěni záruky ve prospěch zadavatele.

 

Účastníci VŘ jsou povinni při poskytnutí peněžní jistoty složit jistotu na účet zadavatele či převést bankovním převodem, a to na bankovní účet číslo 1704771/0100, variabilní symbol bude IČ účastníka VŘ. Za doklad o poskytnutí jistoty bude považováno např. potvrzeni banky o převodu finančních prostředků, výpis z účtu účastníka VŘ. Z dokladu musí být jednoznačně patrné, že částka byla připsána či převedena na učet zadavatele, a to nejpozději do konce lhůty pro podáni nabídek. Za doklad o složeni jistoty nebude považován bankovní příkaz. Je vhodné, aby účastník VŘ doložil číslo účtu, na který má být jistota vrácena. Účastník VŘ prokáže v nabídce poskytnutí jistoty předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli jistotu, jde-li o bankovní záruku nebo předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli jistotu, jde-li o pojištění záruky. Bude-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění bankovní záruky, je účastník výběrového řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.  Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu, originál záruční listiny nebo písemné prohlášení pojistitele:

 1. po uplynuti zadávací lhůty, nebo
 2. poté, co účastníku VŘ zanikne jeho účast ve výběrovém řízení před koncem zadávací lhůty.

Právo na plnění z poskytnuté jistoty vzniká zadavateli za podmínek uvedených v ustanoveních § 41 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb..

 

Zadávací podklady: Vážným zájemcům o podání cenové nabídky budou dodány podrobnější podklady pro vypracování nabídky, návrh smlouvy o dílo – v elektronické podobě. Zájemce si může podklady a případné další informace objednat telefonicky nebo elektronicky u zadavatele na těchto kontaktech: Ing. Sovadina – tel. 737 224 615 e-mail: sovadina@vakbruntal.cz

 

Technické upřesňující informace:

Cenová nabídka bude vypracována bez projektové dokumentace pro provedení stavby.

Uvádíme základní informace pro vypracování nabídkové ceny. Jedná se o dodání a instalaci 2 ks vertikálních míchadel do aktivační nádrže na místo starých vertikálních míchadel (typ HCRKO/1500-32-0,75). Požadujeme demontáž stávajících vertikálních míchadel a uložení na ČOV pro náhradní díly, osazení nových 2 ks vertikálních míchadel a uvedení do provozu. Na základě zadávacích podkladů vypracuje dodavatel cenovou nabídku na realizaci díla. Před vypracováním nabídky předpokládáme fyzickou prohlídku stavby a navržení vertikálních míchadel zástupcem dodavatele.

Vertikální míchadla požadujeme v provedení viz. materiál míchadel. Motor třífázový bude opatřen antikorozním nátěrem, zvýšenou ochranou vinutí proti kyselinám a vlhkosti, ochrana motoru proti vnitřní korozi, třída účinnosti IE3, krytí typ IP 55.

Paralelní převodovka s koly s čelním ozubením a šikmými zuby s vysokou životností ložisek (100 000 hod.), antikorozním PUR nátěrem, minerální náplní VG220, krytou dutou hřídelí.

 

Nádrž AN: délka 7,3 m, šířka 5,7, hloubka 4,0 m, hloubka vody 3,1 m, vzdálenost horní hrany nosné konstrukce ode dna 3,97 m, objem 129 m3, počet nádrží 2 ks, médium – aktivovaný kal, způsob provozování – kontinuální.

 

Práce budou probíhat ve spolupráci s provozovatelem – výměna vertikálních míchadel bude za plného provozu ČOV bez odstavení nádrží.

 

Součásti dodávky:

 • zařízení staveniště si zajistí zhotovitel stavby
 • zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a ve dvou vyhotoveních předá objednateli
 • zhotovitel předá protokoly o odzkoušení 2ks míchadel a el. revizi
 • zhotovitel předá zhotoviteli doklady o shodě a zdravotní nezávadnosti použitých materiálů
 • zhotovitel je povinen zajistit místo staveniště tak, aby nemohlo dojít k újmě na zdraví nebo majetku osob, zhotovitel je povinen zajistit vstup nebo vjezd na pozemky dotčené stavbou

 

Odstávky:                  Instalace proběhne bez odstávky provozu ČOV.

 

Prohlídka místa plnění:

 

Vážným zájemcům o podání cenové nabídky budou předány podrobnější informace a podklady na prohlídce stavby dne:

18.3.2022 (pátek) v 9.00 hod. se srazem na ČOV Bruntál na ul. Tř. Práce 1883/19 v Bruntále. Prohlídku je možno si výjimečně domluvit v jiném termínu na uvedených kontaktech.

Požadujeme telefonicky potvrdit účast na prohlídce u zadavatele, tel. 555 537 335, 737 224 615 – Ing. Sovadina, email: sovadina@vakbruntal.cz.

 

Hodnotící kritéria:   Nabídky budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny bez DPH.

 

Ostatní:                     Tato výzva bude také uveřejněna na webových stránkách zadavatele.

                                   Vzhledem k tomu, že zadavatel zveřejňuje tuto výzvu na svých webových stránkách, připouští účast v soutěži i jiných subjektů než jen uchazečů, kteří bylo osloveni prostřednictvím výzvy k podání nabídky, a to za stejných podmínek.        

 

Neúčast:                    Žádáme oslovené dodavatele, kteří se z kapacitních nebo jiných důvodů

neúčastní výběrového řízení, aby oznámili tuto skutečnost písemně nebo elektronicky zadavateli do 28.3.2022.

 

Zrušení nabídek:      Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech cenových nabídek.

Účastí zhotovitele ve výběrovém řízení nevznikají zhotoviteli žádné právní nároky vůči zadavateli, mimo osobu, s níž bude uzavřena Smlouva na zhotovení díla.

 

Včasnost doručení je rizikem uchazeče.

 

S přátelským pozdravem

 

Ing. Jaroslav Jouza

ředitel

Příspěvky od Daniel Winkler

Podobné příspěvky

Výběrové řízení – Obnova vodovodu Stará Rudná (řad A, B, C, E)

Výběrové řízení – Obnova vodovodu Stará Rudná (řad A, B, C, E)

Stavba :   „Obnova vodovodu Stará Rudná (řad A, B, C, E)“                                                                                                                                        2.2.2024   Výzva k podání cenové nabídky na realizaci stavby  ...

číst více
Výběrové řízení – Výměna potrubí a schodiště VDJ Horní Benešov

Výběrové řízení – Výměna potrubí a schodiště VDJ Horní Benešov

Stavba :   „Výměna potrubí a schodiště VDJ Horní Benešov“                                                                                                                                        26.1.2024   Výzva k podání cenové nabídky na realizaci stavby  ...

číst více