Výběrové řízení – Obnova kanalizace ul. U Elektrárny, Bruntál

Datum zveřejnění 16 června, 2022

„Obnova kanalizace ul. U Elektrárny, Bruntál“

 

 

                                                                                                                                   9.6.2022

 

 1. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci stavby

 

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky na realizaci stavby

 

„Obnova kanalizace ul. U Elektrárny, Bruntál“            

 

Identifikační údaje zadavatele:      VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál 

                                                           IČ: 47675861,  DIČ: CZ47675861

                                                           Zastoupen: Ing. Jaroslav Jouza, ředitel

 

Předmět cenové nabídky:              

Předmětem nabídky je obnova kanalizační betonové stoky C-2-1-2, DN 300 mm, v úseku

mezi kanalizačními šachtami C060-C196, v délce 68 m a obnova kanalizační kameninové

stoky DN 250 mm , v úseku mezi kanalizačními šachtami C039-C056, v délce 26 m, to vše na

ulici U Elektrárny v Bruntále.

Obnova bude provedena bezvýkopovou metodou – vložkováním za použití bezešvého

skelného rukávce, syceného polyesterovou pryskyřicí, která bude následně vytvrzena ÚV

zářením. Alternativně lze použít inverzní metodu vložkování. Součástí nabídky je i zatěsnění

5 ks kanalizačních přípojek po provedení sanace hlavní kanalizační stoky, zrušení kališťového

prostoru revizní průběžné šachty C 196a a sanace 5 ks kanalizačních šachet.            

                                               

Místo plnění cenové nabídky:

město Bruntál, ulice U Elektrárny, kanalizační stoka C-2-1-2 a C-2-1

Termín podání:

Lhůta pro podání nabídek končí v pátek 1.7. 2022 do 12,00 hod

 

Otevírání obálek:

Otevírání obálek proběhne 1.7.2022 v 13,00 hod. v zasedací místnosti sídla zadavatele.

 

Adresa pro podání: VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál 

 

Forma podání:         

Nabídka včetně dokladů bude doručena písemnou formou v zalepené obálce opatřené adresou

uchazeče a výrazným nápisem

 

NABÍDKA – NEOTEVÍRAT !

„Obnova kanalizace ul. U Elektrárny, Bruntál“.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 

Doklady pro výběrové řízení budou doloženy v kopiích, vybraný uchazeč doloží originály nebo ověřené kopie do 14 dnů po obdržení oznámení výsledku výběrového řízení. V případě nedoručení těchto dokladů nebude s uchazečem uzavřena SoD.

 

Dodavatel doloží tyto doklady:

 • Výpis z evidence rejstříku trestů
 • Potvrzení finančního úřadu, že žadatel nemá zachycen splatný daňový nedoplatek
 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Doklad o odborné způsobilosti k provedení zakázky

-Živnostenský list

-Doklad o autorizaci pro provádění vodohospodářských staveb (ČKAIT)

 • Referenční list – seznam tří zakázek za posledních pět let, každá min. 1,0 mil. Kč

 

 

 1. zadávací dokumentace

 

Identifikační údaje zadavatele:     

VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál 

IČ: 47675861,  DIČ: CZ47675861

 

Předmět cenové nabídky:    „Obnova kanalizace na ul. U Elektrárny Bruntál“

Předmětem nabídky je obnova kanalizační betonové stoky C-2-1-2, DN 300 mm, v úseku

mezi kanalizačními šachtami C060-C196, v délce 68 m a obnova kanalizační kameninové

stoky DN 250 mm , v úseku mezi kanalizačními šachtami C039-C056, v délce 26 m, to vše na

ulici U Elektrárny v Bruntále.

Obnova bude provedena bezvýkopovou metodou – vložkováním za použití bezešvého

skelného rukávce, syceného polyesterovou pryskyřicí, která bude následně vytvrzena ÚV

zářením. Alternativně lze použít inverzní metodu vložkování. Součástí nabídky je i zatěsnění

5 ks kanalizačních přípojek po provedení sanace hlavní kanalizační stoky, zrušení kališťového

prostoru revizní průběžné šachty C 196a a sanace 5 ks kanalizačních šachet, případně další práce uvedené dále v zadávací dokumentaci nebo SoD.                  

Síla sanačního rukávce je uvedena dále v technických upřesňujících informacích.

 

Termín realizace:     Termín provedení: 08-09/2022

 

Nabídková cena:

Nabídková cena bude uvedena v české měně. Cena bude uvedena bez DPH. V nabídkové

ceně budou zahrnuty všechny související náklady a poplatky. Nabídková cena bude pevná a

závazná do konce roku 2022. Nabídková cena může být překročena pouze na základě předem

odsouhlasených víceprací nad rámec smlouvy. Cena víceprací bude stanovena ve stejných

jednotkových cenách, které budou součástí podané nabídky.

 

Platební podmínky:

Fakturace proběhne po převzetí díla zadavatelem, a to až do 90% celkového objemu

finančních prostředků. Zbývajících 10% bude uhrazeno po předání všech dokladů dle obsahu

nabídky a po odstranění veškerých zjištěných vad a nedodělků z předávacího řízení díla.

Úhrada posledního doplatku bude provedena na základě konečné faktury za provedené práce,

se splatností 30 dnů.

Zálohy na provedení díla nebudou poskytovány.

Splatnost veškerých faktur bude 30 dnů.

Obsah nabídky:

– Nabídku zpracujte v jednom originále, v písemné formě v českém jazyce.

– Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

– krycí list nabídky bude obsahovat následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče, nabídkovou cenu, datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat.

– v přílohách nabídky budou originály nebo kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikačních kritérií uchazečem.

položkový rozpočet, který bude obsahovat položky uvedené ve slepém rozpočtu, který je součástí zadávací dokumentace

návrh Smlouvy o dílo dodaný zadavatelem ve vyhotoveních vyhotoveních, do kterého bude vepsána nabídková cena a bude podepsán statutárním zástupcem dodavatele. Jiné úpravy nebo doplnění Smlouvy není přípustné. Návrh smlouvy je součástí zadávací dokumentace.

platný certifikát k materiálu, z kterého je tvořen sanační rukávec, kterým budou prokázány jeho krátkodobé a dlouhodobé pevnostní charakteristiky

instalační manuál, ve kterém bude uveden druh a technický způsob provedení sanace, maximální tažné síly pro zatahování rukávce, maximální vnitřní pracovní tlak a vytvrzovací rychlost

 

Jistota:

Zadavatel požaduje, poskytnutí jistoty k zajištění plnění povinnosti účastníka výběrového řízení, vyplývajících z účasti ve výběrovém řízení (VŘ).  Výše jistoty byla zadavatelem stanovena ve výši: 10.000,- Kč.

Doklad o složení jistoty bude součástí nabídky.

 

Jistotu poskytne účastník VŘ formou:

 1. složeni peněžní částky na učet zadavatele (dále jen „peněžní jistota“), nebo
 2. bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
 3. pojištěni záruky ve prospěch zadavatele.

 

Účastníci VŘ jsou povinni při poskytnutí peněžní jistoty složit jistotu na účet zadavatele či převést bankovním převodem, a to na bankovní účet číslo 1704771/0100, variabilní symbol bude IČ účastníka VŘ. Za doklad o poskytnutí jistoty bude považováno např. potvrzeni banky o převodu finančních prostředků, výpis z účtu účastníka VŘ. Z dokladu musí být jednoznačně patrné, že částka byla připsána či převedena na učet zadavatele, a to nejpozději do konce lhůty pro podáni nabídek. Za doklad o složeni jistoty nebude považován bankovní příkaz. Je vhodné, aby účastník VŘ doložil číslo účtu, na který má být jistota vrácena. Účastník VŘ prokáže v nabídce poskytnutí jistoty předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli jistotu, jde-li o bankovní záruku nebo předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli jistotu, jde-li o pojištění záruky. Bude-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění bankovní záruky, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.  Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu, originál záruční listiny nebo písemné prohlášení pojistitele:

 

 1. po uplynuti zadávací lhůty, nebo
 2. poté, co účastníku VŘ zanikne jeho účast ve výběrovém řízení před koncem zadávací lhůty.

Právo na plnění z poskytnuté jistoty vzniká zadavateli za podmínek uvedených v ustanoveních § 41 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb.

 

Technické upřesňující informace:

 

Na stávajícím kanalizačním řadu v úseku mezi šachtami C196a-C060 se nachází směrové zakřivení trasy kanalizace. V těchto místech směrových zakřivení, nebudou mírné vrapy sanačního rukávce považovány za vadu díla.  V místech trubních spojů, kde došlo výraznému rozsazení potrubí, nebude výskyt drobných vrapů považován za vadu díla. Před zahájením sanačních prací je nutné, aby byly odstraněný veškeré překážky v průtočném profilu v celé světlosti kanalizačního potrubí. Ve spojích jednotlivých kanalizačních trub se mohou vyskytovat hustější kořenové vrůsty, které musí být před zahájením sanačních prací odstraněny. Náklady na odstranění kořenů budou součástí nabídkové ceny.

 

Minimální požadované parametry sanačního rukávce:

Technické parametry rukávce a způsob sanace budou v jednotlivých úsecích rozdílné, s ohledem na technický stav a průměr kanalizace zjištěný při kamerové prohlídce stoky.

 

úsek C196 -C060

 • použitá metoda sanace: UV LINER
 • průměr kanalizace: 300 mm
 • délka úseku: 68 m
 • minimální síla staticky relevantní (nosné) vrstvy rukávce po vytvrzení 3,7 mm
 • minimální krátkodobý modul pružnosti dle ISO 178: 8 500 N/mm2
 • minimální dlouhodobý modul pružnosti dle ISO 178: 5 312 N/mm2
 • dlouhodobé napětí v ohybu: 112 N/mm2.

 

úsek C056- C039

 • použitá metoda sanace: UV LINER
 • průměr kanalizace: 250 mm
 • délka úseku: 25 m
 • minimální síla staticky relevantní (nosné) vrstvy rukávce po vytvrzení 3,0 mm
 • minimální krátkodobý modul pružnosti dle ISO 178: 8 500 N/mm2
 • minimální dlouhodobý modul pružnosti dle ISO 178: 5 312 N/mm2
 • dlouhodobé napětí v ohybu: 112 N/mm2.

 

Veškeré sanační rukávce musí obsahovat protiabrazní vrstvu a vnější ochrannou fólii.

Variantně je možné použít rukávec s jiným dlouhodobým modulem pružnosti a bez protiabrazní vrstvy. V takovém případě je však uchazeč povinen doložit zadavateli statický výpočet tloušťky sanačního rukávce.

Protiabrazní vrstva není součástí staticky relevantní vrstvy.

V případě, že rukávec neobsahuje protiabrazní vrstvu musí být relevantní statická vrstva navýšena minimálně o 1 mm.

 

Požadavky na prokázání vlastností sanačního rukávu:

Nabídka musí obsahovat následující informace:

 • Název sanačního rukávce, identifikační údaje výrobce sanačního rukávce
 • Navrhovaná tloušťka staticky relevantní (nosné) vrstvy sanačního rukávce
 • Krátkodobé a dlouhodobé pevnostní charakteristiky nabízeného materiálu – E-modul, napětí v ohybu
 • Druh použitého prelineru
 • Druh použité pryskyřice k vytvrzování sanačního rukávce

 

Požadované přípravné pomocné a dokončovací práce, která budou součástí nabídky:

 • Doprava materiálu, potřebné techniky a veškerého dalšího vybavení, které je potřeba pro realizaci zakázky na místo stavby
 • Pronájem a instalace dopravního značení na místě stavby
 • Čištění kanalizace před provedením monitoringu kanalizační stoky
 • Monitoring kanalizace před provedením sanačních prací
 • Frézování případných překážek v kanalizační stoce
 • Přečerpávání splaškových i dešťových vod po dobu realizace sanačních prací
 • Otevření a zapravení kanalizačních přípojek napojených na kanalizaci 5 ks
 • Zapravení rukávce v kanalizačních šachtách (5 ks)
 • Sanace 5 ks kanalizačních šachet (dno stěny, stupačky)
 • Zrušení kališťového prostoru v šachtě C196a
 • Monitoring kanalizace po ukončení sanačních prací.

 

Požadované zkoušky a protokoly:

Po ukončení prací předá zhotovitel zadavateli následující doklady. Bez jejich předání uvedených dokladu nebude uhrazeno zhotoviteli zbývajících 10% z ceny díla.

 

 • Protokoly o průběhu tvrzení sanačního rukávce (sanační protokoly)
 • Záznam z monitoringu kanalizace před a po provedení sanačních prací za účelem kontroly tvorby vrapů a případných nehomogenit použitých materiálů.
 • Z použitého sanačního rukávce bude odebrán vzorek o velikosti min. 35 cm v podélném směru a 12 cm v příčném směru. Odebraný vzorek bude předán zadavateli v obalu, který nepropouští UV záření. Odběru vzorku bude proveden za přítomnosti zadavatele s tím, že místo odběru bude určeno dohodou mezi zhotovitelem a zadavatelem. Kontrola vzorku vytvrzeného rukávce bude provedena dle ČSN EN ISO 11296-4 (k prokázání pevnostních charakteristik), a to v akreditované laboratoři.

 

Součásti dodávky:

– součástí nabídkové ceny bude splnění všech požadavků vlastníků dotčených pozemků

– zařízení staveniště si zajistí zhotovitel stavby vlastním nákladem

– zhotovitel uzavře smlouvu o nájmu dotčených pozemků s vlastníky pozemků na dobu, po kterou bude probíhat realizace stavby – nájem je součástí nabídkové ceny

– zhotovitel zajistí u silničního správního úřadu rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací a dopravní značení stavby

– zhotovitel je povinen zajistit místo staveniště tak, aby nemohlo dojít k újmě na zdraví nebo majetku osob, zhotovitel je povinen zajistit vstup nebo vjezd na pozemky dotčené stavbou

– zhotovitel zajistí zhotovení a umístění min 2 ks informačních cedulí s uvedením základních informací o stavbě (název, investor, dodavatel, kontakt atd.) Cedule bude rozměrů cca 1 x 0,5 m a bude v provedení plastová, plechová, plátěná apod.

 

Odstávky:                 

V průběhu realizace přípravných, sanačních nebo dokončovacích prací nesmí dojít

k přerušení odvádění splaškových nebo dešťových vod. Zhotovitel je povinen zajistit

vlastním nákladem plynulé převedení těchto vod přes místo, kde je prováděna sanace

kanalizační stoky.

 

Hodnotící kritéria:

Nabídky budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny bez DPH.

Zadavatel je oprávněn odmítnout nabídky, které budou obsahovat sanaci rukávcem, který

nesplňuje minimální technické požadavky stanovené zadávací dokumentací

 

Ostatní:                    

Tato výzva bude také uveřejněna na webových stránkách zadavatele.

Vzhledem k tomu, že zadavatel zveřejňuje tuto výzvu na svých webových stránkách,

připouští účast v soutěži i jiných subjektů než jen uchazečů, kteří bylo osloveni

prostřednictvím výzvy k podání nabídky, a to za stejných podmínek.     

 

Neúčast:        

Žádáme oslovené dodavatele, kteří se z kapacitních nebo jiných důvodů neúčastní výběrového řízení, aby oznámili tuto skutečnost písemně nebo elektronicky zadavateli do 27.6.2022.

 

Zrušení nabídek:     

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech cenových nabídek.

Účastí zhotovitele ve výběrovém řízení nevznikají zhotoviteli žádné právní nároky vůči zadavateli, mimo osobu, s níž bude uzavřena Smlouva na zhotovení díla.

 

Upřesnění nabídky:

V případě, že zájemce o podání nabídky bude potřebovat další doplňující informace, může se

obrátit na:

 

Ing. Jaroslav Jouza, ředitel společnosti, tel. č. 555 537 311, e-mail: vakbruntal@vakbruntal.cz

Ing. Vladislav Sovadina, vedoucí provozů kanalizací, tel. č. 555 537 335,

email: sovadina@vakbruntal.cz.

 

U stejných osob je možné dohodnout, po předchozí dohodě, prohlídku místa stavby.

 

Včasnost doručení je rizikem uchazeče.

 

 

Přílohy zadávací dokumentace:

 

 

S přátelským pozdravem

 

 

 

Ing. Jaroslav Jouza

ředitel

Příspěvky od Daniel Winkler

Podobné příspěvky

Výběrové řízení – Obnova vodovodu Stará Rudná (řad A, B, C, E)

Výběrové řízení – Obnova vodovodu Stará Rudná (řad A, B, C, E)

Stavba :   „Obnova vodovodu Stará Rudná (řad A, B, C, E)“                                                                                                                                        2.2.2024   Výzva k podání cenové nabídky na realizaci stavby  ...

číst více
Výběrové řízení – Výměna potrubí a schodiště VDJ Horní Benešov

Výběrové řízení – Výměna potrubí a schodiště VDJ Horní Benešov

Stavba :   „Výměna potrubí a schodiště VDJ Horní Benešov“                                                                                                                                        26.1.2024   Výzva k podání cenové nabídky na realizaci stavby  ...

číst více