Výběrové řízení – Obnova usazovacích nádrží ČOV Bruntál

Datum zveřejnění 27 února, 2023

Zadávací dokumentace
v rámci zadávacího řízení pod názvem
„Obnova usazovacích nádrží ČOV Bruntál“
1. Identifikační údaje zadavatele: Název: VaK Bruntál, a.s.
Adresa: třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál IČ/DIČ: 47675861 / CZ47675861

Statutární zástupci zadavatele:
Petr Klouda, předseda představenstva
Ing. Libor Unverdorben, místopředseda představenstva Ing. Stanislav Moškoř, člen představenstva
Ing. Luděk Šimko, člen představenstva Hana Šutovská, člen představenstva

Kontaktní osoby zadavatele:
Ing. Jaroslav Jouza, ředitel společnosti, Telefon: +420 555 537 311, e-mail: vakbruntal@vakbruntal.cz

Ing. Libor Hampl, investiční technik, Telefon: +420 555 537 320,
+420 733 184 342, e-mail: hampl@vakbruntal.cz
Ing. Vladislav Sovadina, vedoucí střediska kanalizace a ČOV Bruntál

Webová adresa profilu zadavatele:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/vak-bruntal-a-s
2. Identifikační údaje osoby smluvně pověřené zastoupením zadavatele podle § 43 Zákona: Zadavatel postupuje při zadávání veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“), tzn., zadavatel se při provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením nechává smluvně zastoupit níže uvedenou osobou. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržení pravidel stanovených tímto Zákonem. Tato osoba přitom splňuje požadavky
§ 44 odst. 1 Zákona a není ve smyslu § 44 odst. 2 a 3 Zákona ve střetu zájmů.

Osoba zastupující zadavatele (dále osoba smluvně pověřená zastoupením zadavatele):

Název: ČESKÝ PROJEKT – poradenství, s.r.o. Adresa: Na hradbách 3213/1a, 787 01 Šumperk IČ: 27768848 / DIČ: CZ27768848
Odpovědná osoba: Ing. Alexandra Klusák Snopková E-mail: info@ceskyprojekt.cz
Telefon: +420 777 607 344.
3. Zpracovatel zadávací dokumentace
v souladu s odst. 4
§ 36 Zákona: Předloženou zadávací dokumentaci vypracovala, v souladu s odst. 4 § 36 Zákona, osoba odlišná od zadavatele. Touto osobou je ČESKÝ PROJEKT – poradenství,
s.r.o. Kontaktní údaje viz. Identifikační údaje osoby smluvně pověřené zastoupením zadavatele podle § 43 Zákona.
4. Název zadávacího řízení: Obnova usazovacích nádrží ČOV Bruntál
5. Úvodní ustanovení: Tato zadávací dokumentace v souladu s § 36 odst. 3 Zákona vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky a účast dodavatelů v zadávacím řízení. Zadávací dokumentace je pro účastníky ZŘ závazná. Součástí zadávací dokumentace jsou všechny její přílohy ve struktuře popsané níže v článku zadávací dokumentace pod názvem Dostupnost zadávací dokumentace v souladu s § 96 Zákona.
Práva či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí Zákonem a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
Podáním nabídky do tohoto zadávacího řízení účastník ZŘ přijímá a akceptuje plně a bez výhrad zadávací podmínky včetně případného následného vysvětlení zadávací dokumentace či změn a doplnění zadávací dokumentace učiněných v souladu se Zákonem. Zadavatel předpokládá, že účastník zadávacího řízení před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny zadávací podmínky a bude se jimi řídit.
Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka ZŘ k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada nebo podmínka účastníka ZŘ může být považována za nesplnění zadávacích podmínek a může představovat

důvod pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
6. Odpovědné zadávání dle § 6 a
§ 28 Zákona: Odpovědné zadávání – novela § 6 a § 28 Zákona účinná od 01.01.2021
Od 1.1.2021 vstoupilo v platnost novelizované změní § 6 a § 28 Zákona. Zákon se doplňuje:
v § 6 o nový odst. 4 Zákona, jehož text zní:
„Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit.“
v § 28 odst. 1 Zákona o nová písmena p) až r), jejichž text zní:
p) sociálně odpovědným zadáváním postup podle tohoto zákona, při kterém má zadavatel povinnost zohlednit např. pracovní příležitosti, sociální začlenění, důstojné pracovní podmínky a další sociálně relevantní hlediska spojená s veřejnou zakázkou,
q) environmentálně odpovědným zadáváním postup podle tohoto zákona, při kterém má zadavatel povinnost zohlednit například dopad na životní prostředí, trvale udržitelný́ rozvoj, životní cyklus dodávky, služby nebo stavební práce a další environmentálně relevantní hlediska spojená s veřejnou zakázkou,
r) inovací implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu související s předmětem veřejné zakázky.

Pro účely dalšího textu jsou nové zásady stanovené v § 6 odst. 4 Zákona zkráceně označeny jen jako „odpovědné zadávání“, nebo také jen jako „OZVZ“.

Zadavatel v zadávacích podmínkách zohlednil povinnost dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací, a to do té míry, kterou považuje vzhledem k povaze a smyslu zadávané veřejné zakázky za možnou.
7. Zadavatel dle § 4 Zákona: Zadavatel je sektorovým zadavatelem dle § 4 odst. 3 Zákona.
8. Druh a režim veřejné zakázky a druh zadávacího řízení: Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce podle § 14 odst. 3 Zákona

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka dle § 25 Zákona

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení dle § 56 Zákona
9. Variantní řešení nabídek podle § 102 odst. 1
Zákona: Nabídka obsahující varianty nabídky podle § 102 odst. 1 Zákona není přípustná.
10. Zadávání částí veřejných zakázek podle § 35 Zákona: Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že tato veřejná zakázka není dělena na části ve smyslu § 35 Zákona.
11. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená před zahájením zadávacího řízení:
18.027.307,93 Kč bez DPH.

Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky je v souladu s § 16 Zákona zadavatelem předpokládaná výše úplaty za plnění veřejné zakázky vyjádřená v penězích. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nezahrnuje daň z přidané hodnoty.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě rozpočtu zpracovaného k dokumentaci:
1. „Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa“:
Projektová dokumentace byla zpracována společností KONEKO, spol. s r.o. Ostrava, Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 00577758, DIČ: CZ00577758. Odpovědnou osobou za zpracování projektové dokumentace je Ing. Roman Kaleta, autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb, číslo autorizace 1102373. Kontaktní údaje: koneko@koneko.cz, +420 596 633 836. Projektová dokumentace byla zpracována do podrobnosti k provádění stavby.
12. Klasifikace předmětu veřejné zakázky: Klasifikace předmětu veřejné zakázky odpovídá položce CPV kódu:
45259100-8 – Opravy a údržba čistíren odpadních vod
45252000-8 – Stavební úpravy pro čistírny odpadních vod, čisticí stanice a spalovny odpadů
13. Specifikace
předmětu Předmětem veřejné zakázky „Obnova usazovacích nádrží ČOV Bruntál“ jsou
stavební úpravy spočívající v kompletní výměně nebo repasi technologických částí –

zadávacího řízení: strojní i elektro. Ve stavební části se jedná o nezbytné stavební úpravy vyvolané instalací nového technologického vybavení.

Předmět zadávajícího řízení je tvořen těmito stavebními objekty: SO104 – Usazovací nádrž
PS 204 – Usazovací nádrž
PS 301 – Provozní soubory silnoproudu PS 302 SŘTP
VON – Vedlejší a ostatní náklady.

Bližší specifikace předmětu zadávacího řízení je uvedena v:
Příloze č. 4 – Výkaz výměr (závazný dokument), Příloze č. 5 – Smlouva o dílo (závazný dokument),
Příloze č. 6 – Projektová dokumentace (závazný dokument).
14. Technické podmínky veřejné zakázky na stavební práce
v souladu s § 92 Zákona: Technické podmínky byly stanoveny v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení.
Zadávací dokumentace obsahuje:
a) dokumentaci v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj, viz. Příloha č. 6 – Projektová dokumentace (závazný dokument), která byla zpracována v podrobnosti, tak aby odpovídala § 2 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj, viz. Příloha č. 4 – Výkaz výměr (závazný dokument), který byl zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
15. Doba a místo plnění zadávacího řízení: Zadavatel stanovil pro plnění zadávacího řízení následující termíny.

Termín převzetí staveniště do: 10-ti kalendářních dnů od písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění předmětu zadávacího řízení (předpokládaný termín převzetí staveniště – květen 2023)

Termín zahájení předmětu plnění do: 15-ti kalendářních dnů od písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění předmětu zadávacího řízení

Termín dokončení a předání předmětu plnění (dokončení stavebních prací) do: 7 kalendářních měsíců od písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění předmětu zadávacího řízení

Termín odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště do: 10-ti kalendářních dnů ode dne dokončení a předání předmětu plnění zadávacího řízení

Realizace plnění bude probíhat na základě zadavatelem odsouhlaseného harmonogramu prací, který bude obsahovat týdenní harmonogram stavebních prací s uvedením finančního plnění za jednotlivé kalendářní měsíce. Harmonogram musí respektovat technologickou i logickou návaznost jednotlivých pracovních postupů a samostatně funkčních celků odpovídajících projektové dokumentaci. Harmonogram prací bude účastníkem ZŘ zpracován dle svých zkušeností a zvyklostí při realizaci předmětu plnění obdobního charakteru, jako je předmět tohoto ZŘ. Účastník ZŘ zároveň ale dodrží termíny uvedené v bodě ZD pod názvem – Doba a místo plnění zadávacího řízení.

Místem plnění veřejné zakázky je katastrální území města Bruntál.
16. Zadávací lhůta podle § 40 Zákona: Účastníci ZŘ jsou svými nabídkami vázáni po dobu 60 kalendářních dnů. Na základě § 40 Zákona se zadávací lhůtou rozumí lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek.
17. Jistota podle § 41 Zákona: Zadavatel v souladu s § 41 odst. 1 Zákona požaduje, aby účastník ZŘ poskytl ve lhůtě pro podání nabídek jistotu.

Výše jistoty byla, v souladu s § 41 odst. 2 Zákona, zadavatelem stanovena ve výši
250.000 Kč.

Doklad o složení jistoty bude součástí nabídky.

Jistotu poskytne účastník ZŘ formou:

a. složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen „peněžní jistota“), nebo
b. bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
c. pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

Účastníci ZŘ jsou povinni při poskytnutí peněžní jistoty složit jistotu na účet zadavatele či převést bankovním převodem, a to na bankovní účet číslo 17047771/0100, variabilní symbol bude IČ účastníka ZŘ. Za doklad o poskytnutí jistoty bude považováno např. potvrzení banky o převodu finančních prostředků, výpis z účtu účastníka ZŘ. Z dokladu musí být jednoznačně patrné, že částka byla připsána či převedena na účet zadavatele, a to nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Za doklad o složení jistoty nebude považován bankovní příkaz. Je vhodné, aby účastník ZŘ doložil, v rámci Přílohy č. 1 – Základní identifikační údaje účastníka zadávacího řízení (závazný dokument), číslo účtu, na který má být jistota vrácena. Dle § 41 odst. 6 Zákona je zadavatel povinen uvolnit peněžní jistotu včetně úroků zaúčtovaných peněžním ústavem.

Účastník ZŘ prokáže v nabídce poskytnutí jistoty předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli jistotu, jde-li o bankovní záruku nebo předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli jistotu, jde-li o pojištění záruky, v souladu s odst. 4 § 41 Zákona. Bude-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění bankovní záruky, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty, v souladu s § 41 odst. 5 Zákona.

V případě podání jistoty formou bankovní záruky platí podmínky uvedené na: https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/06/Prokazovani-slozeni-jistoty- formou-bankovni-zaruky-v-nabidce-v-elektronicke-podobe.pdf

Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu, originál záruční listiny nebo písemné prohlášení pojistitele (v souladu s § 41 odst. 6 Zákona):
a. po uplynutí zadávací lhůty, nebo
b. poté, co účastníku ZŘ zanikne jeho účast v zadávacím řízení před koncem zadávací lhůty.

Podle ustanovení § 41 odstavec 8 Zákona má zadavatel právo na plnění z jistoty včetně
úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud účastníku zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle:
a) § 122 odstavec 7 Zákona – tj. v případě, kdy zadavatel vyloučil účastníka zadávacího řízení, který je vybraným dodavatelem a nepředložil údaje, doklady nebo vzorky podle § 122 odstavec 3 a 5 Zákona nebo výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím
podmínkám nebo
b) § 124 odstavec 2 Zákona – tj. v případě, kdy vybraný dodavatel nesplnil povinnost bez zbytečného odkladu uzavřít smlouvu.

Ve vztahu k jistotě budou dále zadavatel i účastníci ZŘ postupovat v souladu s § 41 Zákona.
18. Dostupnost zadávací dokumentace
v souladu s § 96 Zákona: Na základě § 96 odst. 1 Zákona, zadavatel uveřejní zadávací dokumentaci s výjimkou formulářů podle § 212 a výzev uvedených v příloze č. 6 k tomuto Zákonu na profilu zadavatele, a to ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení nejméně do konce lhůty pro podání nabídek.

Kompletní zadávací dokumentace včetně jejich příloh, této veřejné zakázky, je k dispozici na profilu zadavatele formou neomezeného dálkového přístupu na adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/vak-bruntal-a-s.

Kompletní zadávací dokumentace včetně jejich příloh obsahuje tyto dokumenty:
Zadávací dokumentaci
Přílohu č. 1 – Základní identifikační údaje účastníka zadávacího řízení (vzorový dokument)
Přílohu č. 2 – Memorandum o férových podmínkách v dodavatelském řetězci (závazný dokument)
Přílohu č. 3 – Seznam poddodavatelů (vzorový dokument) Přílohu č. 4 – Výkaz výměr (závazný dokument)
Přílohu č. 5 – Smlouvu o dílo (závazný dokument)
Přílohu č. 6 – Projektovou dokumentaci (závazný dokument)

Přílohu č. 7 – Osvědčení o řádném plnění zakázky (vzorový dokument) Přílohu č. 8 – Informace o zpracování osobních údajů získaných v rámci zadávacího řízení (závazný dokument).
19. Lhůta pro podání nabídky v souladu s § 57 Zákona: Účastník ZŘ podá nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu s § 57 Zákona odst. 1, tzn., lhůta pro podání nabídek činí nejméně 30 dnů od zahájení zadávacího řízení. Lhůty pro podání nabídek nemusela být prodloužena v souladu s § 57 odst. 1 písm. a) ZZVZ o 5 dnů, jelikož zadavatel umožnil podávat nabídky prostřednictvím elektronického nástroje a písm. b) ZZVZ o 5 dnů, jelikož zadavatel nepostupuje v podle § 96 odst. 2 ZZVZ.

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dne 22. února 2023 a skončí dne 28. března 2023 ve 13:00 hodin.
20. Otevírání obálek v elektronické podobě v souladu s § 109 Zákona: Nabídky v elektronické podobě otevře zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli.

Otevírání nabídek bude probíhat bez účasti veřejnosti.
21. Prohlídka místa plnění v souladu s
§ 97 písm. a) Zákona: Zadavatel umožní všem účastníkům ZŘ prohlídku místa plnění.

Zadavatel stanovil prohlídku místa plnění v přihlédnutí k § 97 písm. a) Zákona, že prohlídku uskuteční nejpozději 10 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek.

Prohlídka místa plnění bude uskutečněna dne 09. března 2023 v 10:00 hodin. Místo prohlídky místa plnění bude upřesněno osobou odpovědnou za prohlídku místa plnění.

Účast na prohlídce místa plnění je žádoucí minimálně jeden pracovní den předem nahlásit osobě odpovědné za prohlídku místa plnění, tzn. panu Ing. Liborovi Hamplovi, investiční technik, Telefon: +420 555 537 320,
+420 733 184 342, e-mail: hampl@vakbruntal.cz. Zahájení prohlídky místa plnění bude na adrese ČOV Bruntál. Sraz účastníků prohlídky místa plnění bude v kanceláři Ing. Vladislava Sovadiny, vedoucího střediska kanalizace a ČOV Bruntál.

Prohlídka místa plnění slouží k seznámení dodavatelů s místem budoucího plnění. Při prohlídce místa plnění mohou zástupci dodavatelů vznášet dotazy, ale odpovědi na ně v ústní podobě mají pouze informativní charakter a není možné dovolávat se jejich závaznosti. Uvedeným není dotčeno oprávnění dodavatele požadovat vysvětlení zadávací dokumentace v souladu se Zákonem.
22. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem: Veškeré úkony zadavatele a dodavatelů v zadávacím řízení budou provedeny písemně v souladu s § 211 odst. 1 Zákona.

Doručování písemností a veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v zadávacím řízení bude probíhat písemně v elektronické formě prostřednictvím uvedeného elektronického nástroje.

Prvním aktivním jednáním dodavatele vůči zadavateli v zadávacím řízení dodavatel se stanovenou formou komunikace a doručování souhlasí a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji a pravidelně kontrolovat doručené zprávy.

Vzhledem ke skutečnosti, že od 18.10.2018 probíhá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona elektronickými prostředky, je účastník povinen předložit všechny doklady v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem (splňujícím požadavky zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení, a to prostřednictvím elektronického nástroje dle § 213 zákona, datové zprávy či e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem.

1. Dokumenty, které účastník ZŘ od příslušného orgánu či instituce obdrží v originálu v listinné podobě, je třeba převést (např. prostřednictvím CZECH POINT) do elektronické podoby se zaručeným elektronickým podpisem.

2. Vlastní dokumenty (např. čestné prohlášení vytvořené a podepsané účastníkem ZŘ) vytvořené účastníkem ZŘ v listinné podobě, je třeba opatřit zaručeným elektronickým podpisem (oprávněnou osobou disponující elektronickým podpisem ve Vaší společnosti, není vyžadováno převedení do elektronické podoby např. prostřednictvím služby CZECH POINT).
3. Dokumenty, které účastník ZŘ od příslušného orgánu či instituce obdrží v originálu v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem, mohou být v této podobě rovnou předloženy zadavateli.

Zadavatel pro úplnost uvádí, že prosté skeny kvalifikačních dokumentů s fyzickými podpisy (tedy např. naskenované čestné prohlášení) není možné akceptovat, protože se nejedná o originál ani úředně ověřenou kopii dokumentu.
23. Vysvětlení zadávací dokumentace
v souladu s § 98 Zákona: Podle § 98 odst. 1 Zákona zadavatel poskytne účastníkům zadávacího řízení vysvětlení zadávací dokumentace, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel podle § 98 odst. 3 Zákona vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele.
Vysvětlení zadávací dokumentace, včetně přesného znění požadavku dodavatele, odešle zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel zároveň vždy uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil zadávací dokumentaci.
Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před tím, než uplyne lhůta podle odstavce 1 § 98 písm. a) Zákona, tzn., pokud není žádost o vysvětlení doručena alespoň 8 pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůty podle odstavce 1 § 98 písm. a) Zákona.
Dotazy je nutno směřovat na subjekt smluvně pověřený zastoupením zadavatele. Aby mohlo být vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuto v době dostatečné pro jejich promítnutí do nabídek jednotlivých účastníků ZŘ, doporučuje zadavatel, aby žádosti o dodatečné informace doručili dodavatelé v dostatečném předstihu.
Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 Zákona (Změny nebo doplnění zadávací dokumentace).

Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena prostřednictvím uvedeného elektronického nástroje.

Zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní na profilu zadavatele, odešle nebo předá, a to způsobem a v termínech uvedených v § 98 Zákona.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby ve svém vlastním zájmu sledovali profil zadavatele, na kterém budou uveřejňována případná vysvětlení zadávací dokumentace. Pokud dodavatel nezapracuje případné změny do své nabídky, může
být vyloučen ze zadávacího řízení pro nedodržení zadávacích podmínek.
24. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 99 Zákona: Změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, zadávacích podmínek, zadavatel uskuteční před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změnu nebo doplnění uveřejní nebo oznámí dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínky, která byly změněny nebo doplněny.

Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků ZŘ, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

Zadavatel změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejní na profilu zadavatele, odešle nebo předá, a to způsobem a v termínech uvedených v § 99 Zákona.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby ve svém vlastním zájmu sledovali profil zadavatele, na kterém budou uveřejňovány případné změny a doplnění zadávací dokumentace. Pokud dodavatel nezapracuje případné změny do své nabídky, může

být vyloučen ze zadávacího řízení pro nedodržení zadávacích podmínek.
25. Požadavky na nabídky v souladu s § 107 Zákona: Nabídky se v souladu s § 107 odst. 1 Zákona podávají písemně, a to v elektronické podobě, a to výhradně elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje na níže uvedené adrese. Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě, např. formou datové schránky.

Adresa elektronického nástroje:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/vak-bruntal-a-s.

Úplná elektronická verze nabídky bude zpracována ve standartním elektronickém formátu (.pdf, MS Office apod.). Vyplněný položkový rozpočet Příloha č. 4 – Výkaz výměr (závazný dokument) bude předložen ve formátu .xlsx či jiném tabulkovém editoru. Vyplněná Příloha č. 5 – Smlouva o dílo (závazný dokument) bude předložen ve formátu .pdf a ve formátu docx.

Nabídka bude kvalitním způsobem naskenována/předána tak, aby byla dobře čitelná, a nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Dodavatel může v souladu s § 107 odst. 3 Zákona podat v zadávacím řízení jen
jednu nabídku.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci (viz. § 107 odst. 4 Zákona).

Zadavatel vyloučí účastníka ZŘ, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník ZŘ v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, a to v souladu s § 107 odst. 5 Zákona.
26. Způsob podepisování nabídky: V případě, že nabídku předkládá osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka ZŘ na základě plné moci, musí být i tato plná moc součástí nabídky.

Podpisem návrhu smlouvy potvrdí účastník ZŘ pravdivost, správnost, úplnost a závaznost všech údajů a svých tvrzení v nabídce včetně údajů uvedených v prohlášeních či jiných dokumentech, které jsou součástí nabídky.
27. Jazyk pro zpracování nabídky v souladu s § 45 odst. 3 Zákona: Nabídka včetně relevantních příloh nabídky bude zpracována v českém jazyce. Pokud Zákon nebo zadavatel požaduje předložení dokladu podle právního řadu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává, tento doklad bude přeložen s překladem do českého jazyka. Bude-li mít zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, vyžádá si předložení předně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělávání v latinském jazyce se předkládají bez překladu v souladu s § 45 odst. 3
Zákona.
28. Předložení dokladů v souladu s § 45 odst. 1 a 4: Pokud Zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu, předkládá podle § 45 odst. 1 Zákona dodavatel kopie dokladu, nestanoví-li Zákon jinak.

Zadavatel může postupem podle § 46 odst. 1 Zákona požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu.

V souladu s § 45 odst. 4 povinnost předložit doklady může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace uvedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státě, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace,
jsou-li takové údaje nezbytné.
29. Objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů
v souladu s § 46
odst. 1 Zákona: V souladu s § 46 odst. 1 Zákona může zadavatel pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník ZŘ v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout
její zmeškání.
30. Požadavky na obsah nabídky: Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle doporučení uvedených v zadávací dokumentaci, přičemž účastník ZŘ může využít vzory formulářů/dokladů (v zadávací dokumentaci označeno jako „vzorový dokument“), které tvoří přílohy této zadávací dokumentace. Pokud je v zadávací dokumentaci uvedeno, že se jedná o

„závazný dokument“, tak se touto skutečností musí účastník ZŘ řídit, tzn. informace uvedené v dokumentu není možné měnit, pouze editovat prázdné buňky nebo vkládat text, na místo, které pro vložení textu určeno. Účastník ZŘ v žádném případě není oprávněn měnit rozsah práv a povinností vyplývajících z dokumentu, který je označen jako „závazný dokument“.

Zadavatel doporučuje, aby nabídka účastníka ZŘ byla řazena níže uvedeným způsobem a obsahovala níže uvedené dokumenty (vzorky nebo modely, je-li relevantní):

1. Titulní list nabídky s označením účastníka ZŘ, identifikační údaje zadavatele, název veřejné zakázky.
2. Základní identifikační údaje účastníka ZŘ – za základní identifikační údaje účastníka ZŘ je považováno:
a) v případě právnických osob: obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena, jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem nebo za tuto právnickou osobu,
b) v případě fyzických osob: jméno, příjmení, případně obchodní firmu, datum narození, bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
Nad rámec uvedeného budou základní identifikační údaje účastníka ZŘ obsahovat i ID datové schránky (byla-li přidělena), e-mail, telefon kontaktní osoby účastníka ZŘ, které budou sloužit ke komunikaci se zadavatelem. Účastník ZŘ může využít vzor formuláře, viz. Příloha č. 1 – Základní identifikační údaje účastníka zadávacího řízení (vzorový dokument).
3. Plná moc udělená osobě oprávněné/osobám oprávněným jednat jménem či za účastníka ZŘ (je-li relevantní).
4. Doklady k prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob v souladu s § 83 a 84 Zákona (je-li relevantní).
5. Doklady k prokázání společné účasti dodavatelů v souladu s § 82, § 84 Zákona (je-li relevantní).
6. Základní, profesní způsobilost a ekonomická a technická kvalifikace – prokázání kvalifikace se prokazuje doložením příslušných dokladů podle uvedeného zadání, viz příslušná část zadávací dokumentace. Účastník ZŘ může při prokázání technické kvalifikace využít vzor formuláře, viz. Příloha č. 7 – Osvědčení o řádném plnění zakázky (vzorový dokument).
7. Nabídková cena bude zpracována v souladu s bodem ZD pod názvem Požadavky na zpracování nabídkové ceny. Použití Přílohy č. 4 – Výkaz výměr (závazný dokument) je pro účastníka ZŘ závazné. Účastník ZŘ není oprávněn měnit obsah, strukturu a jednotlivé položky závazného výkazu výměr.
8. Smlouva o dílo bude zpracována v souladu s bodem ZD pod názvem Smlouva o dílo. Použití Přílohy č. 5 – Smlouva o dílo (závazný dokument) je pro účastníka ZŘ závazné. Účastník ZŘ není oprávněn měnit rozsah práv a povinností ze smlouvy o dílo vyplývajících.
9. Využití poddodavatelů – Účastník ZŘ může využít vzor formuláře, viz. Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů (vzorový dokument).
10. Harmonogram prací – Realizace plnění bude probíhat na základě zadavatelem odsouhlaseného harmonogramu prací, kterého obsahem bude týdenní harmonogram stavebních prací s uvedením finančního plnění za jednotlivé kalendářní měsíce. Harmonogram musí respektovat technologickou i logickou návaznost jednotlivých pracovních postupů a samostatně funkčních celků odpovídajících projektové dokumentaci. Harmonogram prací bude účastníkem ZŘ zpracován dle svých zkušeností a zvyklostí při realizaci předmětu plnění obdobního charakteru, jako je předmět tohoto ZŘ. Účastník ZŘ zároveň ale dodrží termíny uvedené v bodě ZD – Doba a místo plnění zadávacího řízení.
11. Doklady a dokumenty požadované zadavatelem nebo Zákonem, které nelze zahrnout pod žádnou z kategorií uvedených v obsahu nabídky.
31. Smlouva o dílo: Účastník ZŘ je povinen v nabídce předložit podepsaný závazný návrh smlouvy o dílo, viz. Příloha č. 5 – Smlouva o dílo (závazný dokument).

Smlouva o dílo musí být podepsána osobou oprávněnou/osobami oprávněnými jednat jménem či za účastníka ZŘ. V případě, že osoba oprávněná/osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka ZŘ, jednají na základě plné moci, musí být i tato plná moc součástí nabídky.

Smlouva o dílo obsahuje obchodní podmínky, včetně platebních podmínek a dalších

podmínek vymezených zadavatelem.

Do vzoru Smlouvy o dílo doplní účastník ZŘ pouze údaje týkající se jeho právní identifikace, údaje pověřených pracovníků zhotovitele, doručovací údaje zhotovitele a údaje osoby podepisující smlouvu o dílo, cenu díla a datum zpracování nabídky.

Podává-li nabídku více dodavatelů společně v rámci společné účasti dodavatelů, je účastník ZŘ oprávněn ve smlouvě o dílo učinit takové změny, které je nezbytné provést v důsledku skutečnosti, že se více osob seskupilo za účelem podání společné nabídky. Účastník ZŘ je oprávněn takto upravit zejména záhlaví smlouvy o dílo na straně zhotovitele a podpisovou doložku na straně zhotovitele. Účastník ZŘ však v žádném případě není oprávněn měnit rozsah práv a povinností ze smlouvy o dílo vyplývajících.
32. Požadavky na zpracování nabídkové ceny: Účastník ZŘ je povinen stanovit nabídkovou cenu dle položkového rozpočtu, tzn. Přílohy č. 4 – Výkaz výměr (závazný dokument).

Účastník ZŘ je povinen nacenit všechny položky výkazu výměr. Zejména nesmí být měněny jednotlivé položky včetně jejich skladeb, čísel položek a měrných jednotek. Stejně tak jednotlivé položky nesmí být slučovány a naceněny jako jedna souhrnná položka. Nenaceněné položky nebudou považovány za správné nacenění výkazu výměr. Nulové položky budou považovány za správné nacenění výkazu výměr pouze tehdy, pokud účastník ZŘ u všech nulových položek současně vysvětlí, proč přistoupil k jejich nulovému nacenění a pokud současně bude splněno pravidlo, že nebyly měněny jednotlivé položky včetně jejich skladeb, čísel položek, měrných jednotek, zároveň položky nebyly slučovány, naceněny jako jedna souhrnná položka či nebyly naceněny v jiných položkách výkazu výměr.

Nabídkovou cenou se rozumí cena za plnění veřejné zakázky.

Nabídková cena, bude zpracována v české měně a uvedena jako cena bez DPH, zvlášť bude uvedena výše DPH a cena celkem včetně DPH.

Nabídková cena musí být cenou pevnou, která bude nezávislá na změně podmínek v průběhu realizace zadávacího řízení.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady nutné k řádné realizaci předmětu zadávacího řízení definované v této zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech včetně nákladů, které jsou spojeny např. s poplatky, cly a vedlejšími náklady apod.

K překročení či snížení celkové nabídkové ceny, definované jako součet nabídkové ceny bez DPH, výše DPH a částky včetně DPH, může dojít pouze v případě, že v období mezi předložením nabídky vítězného účastníka ZŘ a podpisem smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky, dojde ke zvýšení či snížení DPH. V takovémto případě bude celková nabídková cena stanovena jako součet ceny bez DPH a příslušné částky DPH, určené podle předpisů platných v den podpisu smlouvy o dílo.

Ke změně nabídkové ceny může dále dojít v případech stanovených Zákonem a za podmínek stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách.

Nabídková cena bude uvedena v Příloze č. 5 – Smlouva o dílo (závazný dokument).
33. Zrušení zadávacího řízení podle § 127 a § 128 Zákona: Zadavatel zruší zadávací řízení, pokud po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník ZŘ podle § 127 odst. 1 Zákona.
Zadavatel může zrušit zadávací řízení na základě skutečností uvedených v § 127 odst. 2 písm. a) – h) Zákona.
Zruší-li zadavatel zadávací řízení, je podle § 128 odst. 1 Zákona povinen do 3 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení odeslat písemné sdělení o zrušení zadávacího řízení všem účastníkům ZŘ.
Zadavatel této veřejné zakázky si v souladu s § 170 Zákona vyhrazuje možnost zrušení zadávacího řízení i bez naplnění důvodů podle § 127 Zákona.
Zadavatel není odpovědný za jakékoli škody, ani za případný ušlý zisk, které souvisí se zrušením zadávacího řízení, ani v případě, že zadavatel byl účastníkem ZŘ informován o možnosti vzniku škody. Zadavatel nehradí žádné náklady, které mohou
vzniknout účastníku ZŘ při přípravě a podání nabídky. Všechny náklady nese účastník ZŘ.
34. Odkazy na Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, zadavatel nesmí podle § 89 odst.

označení výrobků či výrobců
v souladu s § 89 odst. 5 Zákona: 5 Zákona zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na a) určité dodavatele nebo výrobky, nebo b) patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.
Odkaz podle odstavce 5 písm. a) nebo b) může zadavatel použít, pokud stanovení technických podmínek podle odstavce 1 § 89 Zákona nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné.
Je-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii případně na obchodní firmu, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je dodavatel oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům. Je-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách snad definován konkrétní výrobce, jeho zástupce, či výrobek nebo technologie, má se pouze za to, že je tím definován požadovaný́ standard dodávky a v samotné nabídce může být zcela, či částečně nahrazen i
výrobkem jiným, srovnatelným apod.
35. Společná účast dodavatelů: Společnou účastí dodavatelů se rozumí podání jedné nabídky více dodavateli společně. V takovém případě se tito dodavatelé považují za jednoho účastníka ZŘ.

V souladu s § 103 odst. 1 písm. f) Zákona zadavatel požaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů nesli všichni dodavatelé podávající společnou
nabídku společně a nerozdílně odpovědnost za plnění veřejné zakázky.
36. Využití poddodavatele podle § 105 odst. 1 Zákona: Zadavatel podle § 105 odst. 1 Zákona požaduje, aby účastník ZŘ v nabídce předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi ZŘ známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Při specifikaci části plnění zakázky, které budou realizovány poddodavatelsky, musí dodavatel vycházet ze specifikace předmětu zadávacího řízení, uvedené v zadávacích podmínkách.

Účastník ZŘ může použít vzor formuláře, viz. Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů (vzorový dokument).

Účastník ZŘ je oprávněn využít služeb poddodavatelů při plnění veřejné zakázky. Jeho výlučná zodpovědnost vůči zadavateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena.
37. Posouzení kvalifikace zadavatelem: Zadavatel si vyhrazuje právo prověřit informace doložené účastníkem zadávacího řízení při prokazování splnění kvalifikace.
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu a v souladu se Zákonem, bude zadavatelem z účasti v zadávacím řízení vyloučen, v případě, kdy se zadavatel
rozhodne nevyužít své právo požadovat od účastníka ZŘ poskytnutí vysvětlení nebo doplňujících informací či dalších dokladů prokazujících kvalifikaci.
38. Prokazování splnění kvalifikace, doklady o kvalifikaci podle § 86 Zákona: Při prokazování kvalifikace je dodavatel povinen řídit se relevantními ustanoveními Zákona a požadavky zadavatele.

Za účelem prokázání kvalifikace zadavatel přednostně vyžaduje doklady evidované v systému, který identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém e-Certis) v souladu s § 86 odst. 1 Zákona.

V souladu § 86 odst. 2 Zákona zadavatel stanovuje, že v nabídce není možné nahradit předložení dokladů čestným prohlášením. Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

Před uzavřením smlouvy si zadavatel podle § 86 odst. 3 Zákona od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

V souladu s § 86 odst. 4 Zákona není dodavatel povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již předložil v předchozím zadávacím řízení.

Podle § 86 odst. 5 Zákona doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 Zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 Zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Zadavatel vymezuje některé parametry kvalifikace v české měně CZK (Kč). V případě, že dodavatel dokládá splnění kvalifikace v jiných měnách než v CZK, použije pro přepočet na CZK poslední čtvrtletní průměrný kurz devízového trhu příslušné měny k CZK stanovený a zveřejněný ČNB ke dni zahájení zadávacího řízení.
39. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení podle § 88 Zákona: Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka ZŘ, je účastník ZŘ povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci, v souladu s § 88 odst. 1 Zákona.
Dozví-li se zadavatel podle § 88 odst. 2 Zákona, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v odst. 1 § 88 Zákona, bezodkladně vyloučí dodavatele ze zadávacího řízení.
40. Základní způsobilost podle
§ 74 a § 75 Zákona: Základní způsobilost splňuje účastník ZŘ, který prokáže splnění podmínek podle § 74 odst. 1–3 Zákona, a to předložením dokladů podle § 75 odst. 1 Zákona.

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice podle § 75 odst. 1 písm. a) – f) Zákona předložením
a. výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) Zákona,
b. potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) Zákona,
c. písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) Zákona,
d. písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) Zákona,
e. potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) Zákona,
výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) Zákona.
41. Profesní způsobilost podle
§ 77 Zákona: Dodavatel je povinen prokázat splnění profesní způsobilosti v souladu § 77 Zákona.

Profesní způsobilost prokazuje účastník ZŘ:

– Podle § 77 odst. 1 Zákona ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

– Podle § 77 odst. 2 písm. a) Zákona předložením dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, a to pro předmět podnikání:
– Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, nebo
– Jiné živnostenské oprávnění, které odpovídá předmětu veřejné zakázky z hlediska dodávky předmětu veřejné zakázky.

– Podle § 77 odst. 2 písm. c) Zákona předložením dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost účastníka zadávacího řízení nebo osoby, kterou účastník ZŘ disponuje a jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost vyžadována jinými právními předpisy.
– Zadavatel požaduje předložení Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obory:
– autorizovaný inženýr nebo technik v oboru pozemní stavby, nebo
– autorizovaný inženýr nebo technik v oboru stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství.
42. Technická kvalifikace, kritéria technické kvalifikace podle § 79 Zákona: K naplnění podmínek technické kvalifikace je povinen účastník ZŘ prokázat kritéria technické kvalifikace v souladu s § 79 Zákona.

Zadavatel požaduje k prokázání kritérií technické kvalifikace:

– podle § 79 odst. 2 písm. a) Zákona předložení seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně
osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších

z těchto prací.

Doklady k prokázání kritéria:
Účastník ZŘ předloží Seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, že byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně a zda byly dokončeny.

Vymezení minimální úrovně:
Zadavatel v této souvislosti dále stanovuje, že pro prokázání kritéria technické kvalifikace bude rozhodující předložení Seznamu stavebních prací včetně jednoho osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení staveb obdobného charakteru jako je předmět zadávacího řízení.

Předložené osvědčení muselo být vydáno pro zakázku obdobného charakteru, tzn. rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbu čističky odpadních vod, a to min. pro 30.000 EO ve finančním objemu min.
15.000.000 Kč bez DPH za předložené osvědčení.

Všechny výše uvedené požadavky musí vyplývat z doložených referenčních listin a specifikací referencí uvedených v Seznamu stavebních prací (jestli-že relevantní informace prokazující požadavky zadavatele nebude vyplývat z referenčního listu, je účastník ZŘ povinen prokázat jinými relevantními doklady – např. částí smlouvy o dílo, výňatkem z rozpočtu, dodatečným potvrzením objednatele vztahujícímu se ke konkrétnímu požadavku (např. emailem)).

Zadavatel stanovuje požadavek, že u všech doložených referenčních zakázek, u kterých nebude účastník ZŘ (subjekt prokazující kvalifikaci – člen sdružení, poddodavatel) v pozici generálního dodavatele zakázky, musí být součást osvědčení také vyjádření jeho podílu na realizaci zakázky, přičemž jako referenci lze uznat pouze samotnou hodnotu a charakter (předmět) podílu na realizaci zakázky vztahující se k předmětu reference.

Jestli-že nevyplývá z údajů uvedených v referenčním listu, že předmětná reference naplňuje požadavky kvalifikační dokumentace, je dodavatel povinen tyto informace uvést v seznamu referenčních zakázek. např., je-li dodavatelem předloženo osvědčení, ze kterého nevyplývá specifikace předmětu referenční zakázky, musí dodavatel tuto skutečnost uvést v Seznamu stavebních prací či jinou vhodnou formou.

Dodavatel může k prokázání splnění technické kvalifikace použít stavební práce, které poskytl:
a) společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo
b) jako poddodavatel, a to v rozsahu v jakém se na plnění stavební práce podílel.

Rovnocenným dokladem k prokázání kvalifikace je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění.

Vzorové Osvědčení o řádném plnění zakázky poskytuje zadavatel v Příloze č. 7 – Osvědčení o řádném plnění zakázky (vzorový dokument).

– podle § 79 odst. 2 písm. c) Zákona předložení Seznamu techniků nebo technických útvarů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.

Vymezení minimální úrovně:
Seznam techniků či technických útvarů bude předložen formou čestného prohlášení.

Čestné prohlášení bude obsahovat:
1. Jméno a příjmení,

2. Nejvyšší dosažené vzdělání (konkretizovat, tak aby bylo zřejmé splnění minimální úrovně kvalifikačního předpokladu + konkretizovat název vzdělávací instituce a vystudovaný odbor atd.),
3. Osvědčení o autorizaci (konkretizovat, tak aby bylo zřejmé splnění minimální úrovně kritéria technické kvalifikace),
4. Dosavadní praxe v oboru, který souvisí s předmětem veřejné zakázky (konkretizovat, tak aby bylo zřejmé splnění minimální úrovně kritéria technické kvalifikace),
5. Délka praxe v oboru, který souvisí s předmětem veřejné zakázky,
6. Referenční zakázky v oboru, který souvisí s předmětem veřejné zakázky (konkretizovat, tak aby bylo zřejmé splnění minimální úrovně kritéria technické kvalifikace),
7. Funkce technika či technického útvaru, za kterou bude příslušná osoba v realizačním týmu odpovídat,
8. U každého technika či technického útvaru bude uvedeno, v jakém vztahu je uvedená osoba k účastníkovi ZŘ (např. pracovně-právní vztah, dodavatelsko-odběratelský vztah apod. – konkretizovat)

Zadavatel požaduje, aby seznam techniků či technických útvarů obsahoval minimálně tyto pozice:
1. Stavbyvedoucí (1 osoba) – požadavky na osobu stavbyvedoucího:
– Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo pro obor pozemní stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
– Minimálně 5 let praxe v oboru,
– Minimálně jedna realizovaná zakázka, které souvisí s předmětem veřejné zakázky, u kterých působil v pozici stavbyvedoucího, tzn. pro stavbu obdobného charakteru – rekonstrukce, modernizace nebo výstavba čističky odpadních vod, a to min. pro 30.000 EO ve finančním objemu min. 15.000.000 Kč bez DPH.

Doklady k prokázání kritéria:
K prokázání tohoto kritéria technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení Čestného prohlášení, prostřednictvím kterého bude prokázáno splnění uvedené technické kvalifikace.
43. Pravidla pro hodnocení nabídek podle § 115 Zákona a kritéria pro hodnocení nabídek v souladu s § 114 Zákona: Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovuje podle § 114 odst. 1 Zákona, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Zadavatel ekonomickou výhodnost nabídek vyhodnotí podle jediného hodnotícího kritéria, a to podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH (váha hodnotícího kritéria je 100%).

Hodnocení nabídek bude provedeno podle celkové výše nabídkové ceny v Kč bez DPH, která bude zapracovaná do Přílohy č. 5 – Smlouva o dílo (závazný dokument), článek IV.1 Cena za provedení díla.

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že seřadí hodnocené nabídky podle výše nabídkové ceny bez DPH vzestupně od nejnižší nabídkové ceny bez DPH po nejvyšší. Za ekonomicky nejvýhodnější nabídku bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. Zadavatel posoudí nabídkové ceny v souladu s § 113 Zákona, tzn., posoudí mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Následně zadavatel provede posouzení splnění podmínek účasti nabídky
u účastníka VŘ, který se umístil jako první v pořadí.
44. Výběr dodavatele v souladu s § 122 odst. 3 Zákona, § 48 odst. 9 Zákona
a 105 odst. 3 Zákona: Vybraný dodavatel předloží na základě výzvy zadavatele dle § 122 odst. 3 Zákona:
a. Originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již zadavatel nemá k dispozici,
b. Doklady nebo vzorky, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 Zákona.

V souladu s odst. 4 § 122 Zákona zjistí zadavatel u vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“) z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona

upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. Nezjistí-li zadavatel údaje o skutečném majiteli postupem podle odstavce 4 § 122 Zákona, zadavatel ve výzvě podle odstavce 3 § 122 Zákona vyzve vybraného dodavatele rovněž k předložením výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou skutečným majitelem, a b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli, těmito doklady jsou zejména:
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který nepředložil údaje, doklady nebo vzorky podle § 122 odst. 3 nebo 5 Zákona nebo výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím podmínkám.

Vybraný dodavatel předloží písemné Čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílů akcionářů vychází. Tento požadavek se týká vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti v souladu s § 48 odst. 9 Zákona.

U vybraného dodavatele, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, zadavatel dle § 48 odst. 9 Zákona ověří na základě informací vedených v obchodním rejstříku, zda má tento dodavatel vydány výlučně zaknihované akcie. V případě, že vybraný dodavatel nemá vydány výlučně zaknihované akcie, zadavatel tohoto vybraného dodavatele vyloučí.

V souladu s § 105 odst. 3 Zákona u veřejných zakázek na stavební práce a veřejných zakázek na služby, které mají být poskytnuty v zařízení pod přímým dohledem zadavatele je vybraný dodavatel povinen předložit zadavateli Identifikační údaje poddodavatelů těchto stavebních prací nebo služeb, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známi. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první a kteří se následně zapojí
do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem.
45. Další podmínky pro uzavření smlouvy: Zadavatel stanovuje bližší podmínky nutné součinnosti před uzavřením smlouvy v souladu s § 122 odst. 3 Zákona:
– Účastník ZŘ je povinen před uzavřením smlouvy předložit podepsanou Přílohu č. 2 – Memorandum o férových podmínkách v dodavatelském řetězci (závazný dokument), a to jak za vybraného dodavatele, tak za jednotlivé poddodavatele.
46. Práva zadavatele: Zadavatel si vyhrazuje právo:
– na změnu, upřesnění nebo doplnění zadávacích podmínek v zákonné lhůtě postupem dle Zákona,
– před rozhodnutím o výběru dodavatele ověřit informace a údaje deklarované účastníkem ZŘ v nabídce,
– neposkytovat úhradu nákladů na účast v zadávacím řízení, ani žádné soutěžní ceny či jiné platby,
– zrušit zadávací řízení podle § 127 Zákona.
47. Přílohy: Nedílnou součást této zadávací dokumentace tvoří následující přílohy:
Příloha č. 1 – Základní identifikační údaje účastníka zadávacího řízení (vzorový dokument)
Příloha č. 2 – Memorandum o férových podmínkách v dodavatelském řetězci (závazný dokument)
Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů (vzorový dokument) Příloha č. 4 – Výkaz výměr (závazný dokument)
Příloha č. 5 – Smlouva o dílo (závazný dokument)
Příloha č. 6 – Projektová dokumentace (závazný dokument)
Příloha č. 7 – Osvědčení o řádném plnění zakázky (vzorový dokument) Příloha č. 8 – Informace o zpracování osobních údajů získaných v rámci
zadávacího řízení (závazný dokument).
V Bruntále,
dne 22.02.2023

Příspěvky od Daniel Winkler

Podobné příspěvky

Výběrové řízení – Obnova vodovodu Stará Rudná (řad A, B, C, E)

Výběrové řízení – Obnova vodovodu Stará Rudná (řad A, B, C, E)

Stavba :   „Obnova vodovodu Stará Rudná (řad A, B, C, E)“                                                                                                                                        2.2.2024   Výzva k podání cenové nabídky na realizaci stavby  ...

číst více
Výběrové řízení – Výměna potrubí a schodiště VDJ Horní Benešov

Výběrové řízení – Výměna potrubí a schodiště VDJ Horní Benešov

Stavba :   „Výměna potrubí a schodiště VDJ Horní Benešov“                                                                                                                                        26.1.2024   Výzva k podání cenové nabídky na realizaci stavby  ...

číst více