Výběrové řízení – Obnova kanalizace ul. Dolní, Bruntál

Datum zveřejnění 29 června, 2023

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
„Obnova kanalizace ul. Dolní, Bruntál“

1. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci stavby
Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky na realizaci stavby
„Obnova kanalizace ul. Dolní, Bruntál“
Identifikační údaje zadavatele: VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál
IČ: 47675861, DIČ: CZ47675861
Zastoupen: Ing. Jaroslav Jouza, ředitel
Předmět cenové nabídky:
Předmětem nabídky je obnova kanalizační stoky D-3 a D-3-8 v celkové délce 321,5 m na ulici
Dolní v Bruntále.
Obnova bude provedena bezvýkopovou metodou – vložkováním tzv. inverzní metodou nebo
metodou UV-liner. Součástí nabídky je odstranění překážek v potrubí a odstranění
přesazených přípojek před provedením sanace, otevření přípojek po sanaci a další práce
související s realizací obnovy kanalizačního potrubí.
Místo plnění cenové nabídky:
město Bruntál, ulice Dolní, kanalizační stoka D-3 a D-3-8
Termín podání:
Lhůta pro podání nabídek končí v pátek 7.7. 2023 do 12,00 hod
Otevírání obálek:
Otevírání obálek proběhne 7.7.2023 v 13,00 hod. v zasedací místnosti sídla zadavatele.
Účast uchazečů o zakázku je možná.
Adresa pro podání: VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál
Forma podání:
Nabídka včetně dokladů bude doručena písemnou formou v zalepené obálce opatřené adresou
uchazeče a výrazným nápisem
NABÍDKA – NEOTEVÍRAT !
„Obnova kanalizace ul. Dolní, Bruntál“

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Doklady pro výběrové řízení budou doloženy v kopiích, vybraný uchazeč doloží
originály nebo ověřené kopie do 14 dnů po obdržení oznámení výsledku výběrového
řízení. V případě nedoručení těchto dokladů nebude s uchazečem uzavřena SoD.
Dodavatel doloží tyto doklady:
– Výpis z evidence rejstříku trestů
– Potvrzení finančního úřadu, že žadatel nemá zachycen splatný daňový nedoplatek
– Výpis z obchodního rejstříku
– Doklad o odborné způsobilosti k provedení zakázky
-Živnostenský list
-Doklad o autorizaci pro provádění vodohospodářských staveb (ČKAIT)
– Referenční list – seznam tří zakázek za posledních pět let, každá min. 1,0 mil. Kč
2. zadávací dokumentace
Identifikační údaje zadavatele:
VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál
IČ: 47675861, DIČ: CZ47675861
Předmět cenové nabídky na akci „Obnova kanalizace ul. Dolní Bruntál“
Předmětem nabídky je obnova níže uvedených kanalizačních stok v úseku:
– Stoka D-3, úsek od šachty Š066 po šachtu Š064, která je tvořena kameninovým
potrubím o průměru DN 250 mm v délce 60 m.
– Stoka D-3, úsek od šachty Š064 po šachtu Š062, která je tvořena kameninovým
potrubím o průměru DN 300 mm v délce 51,5 m.
– Stoka D-3, úsek od šachty Š062 po šachtu Š058, která je tvořena kameninovým
potrubím o průměru DN 400 mm v délce 125 m.
– Stoka D-3-8, úsek od šachty Š062 po šachtu Š296, která je tvořena betonovým
potrubím o průměru DN 300 mm v délce 85 m.
Součástí zadávací dokumentace je situační výkres se zakreslením tras předmětných
kanalizačních stok.
Obnova bude provedena bezvýkopovou metodou – vložkováním za použití bezešvého
skelného rukávce, syceného polyesterovou pryskyřicí, která bude následně vytvrzena ÚV
zářením (metoda UV-liner) nebo bude vytvrzena horkou parou (inverzní metoda).
Parametry použitého rukávce jsou uvedeny dále v technických upřesňujících informacích.
Součástí nabídky budou i další související práce podle rozpočtu, který je přílohou zadávací
dokumentace.
Termín realizace: Termín provedení: 07/2023
Nabídková cena:
Nabídková cena bude uvedena v české měně. Cena bude uvedena bez DPH. V nabídkové
ceně budou zahrnuty všechny související náklady a poplatky. Nabídková cena bude pevná a
závazná do konce roku 2022. Nabídková cena může být překročena pouze na základě předem

odsouhlasených víceprací nad rámec smlouvy. Cena víceprací bude stanovena ve stejných
jednotkových cenách, které budou součástí podané nabídky.
Platební podmínky:
Fakturace proběhne po převzetí díla zadavatelem, a to až do 90% celkového objemu
finančních prostředků. Zbývajících 10% bude uhrazeno po předání všech dokladů dle obsahu
nabídky a po odstranění veškerých zjištěných vad a nedodělků z předávacího řízení díla.
Úhrada posledního doplatku bude provedena na základě konečné faktury za provedené práce,
se splatností 30 dnů. Konečná faktura bude vystavena v částce odpovídající skutečné délce
provedené sanace a provedených prací v jednotkových cenách dle podané nabídky.
Zálohy na provedení díla nebudou poskytovány.
Splatnost veškerých faktur bude 30 dnů.
Obsah nabídky:
– Nabídku zpracujte v jednom originále, v písemné formě v českém jazyce.
– Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
– krycí list nabídky bude obsahovat následující údaje: název veřejné zakázky, základní
identifikační údaje zadavatele a uchazeče, nabídkovou cenu, datum a podpis osoby oprávněné
za uchazeče jednat.
– v přílohách nabídky budou originály nebo kopie dokladů prokazujících splnění
kvalifikačních kritérií uchazečem.
-položkový rozpočet, který bude obsahovat položky uvedené ve slepém rozpočtu, který je
součástí zadávací dokumentace
– návrh Smlouvy o dílo dodaný zadavatelem ve vyhotoveních vyhotoveních, do kterého bude
vepsána nabídková cena a bude podepsán statutárním zástupcem dodavatele. Jiné úpravy nebo
doplnění Smlouvy není přípustné. Návrh smlouvy je součástí zadávací dokumentace.
– platný certifikát k materiálu, z kterého je tvořen sanační rukávec, kterým budou prokázány
jeho krátkodobé a dlouhodobé pevnostní charakteristiky
– instalační manuál, ve kterém bude uveden druh a technický způsob provedení sanace,
maximální tažné síly pro zatahování rukávce, maximální vnitřní pracovní tlak a vytvrzovací
rychlost
Jistota:
Zadavatel požaduje, poskytnutí jistoty k zajištění plnění povinnosti účastníka
výběrového řízení, vyplývajících z účasti ve výběrovém řízení (VŘ). Výše jistoty byla
zadavatelem stanovena ve výši: 10.000,- Kč.
Doklad o složení jistoty bude součástí nabídky.
Jistotu poskytne účastník VŘ formou:
a. složeni peněžní částky na učet zadavatele (dále jen „peněžní jistota“), nebo
b. bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
c. pojištěni záruky ve prospěch zadavatele.
Účastníci VŘ jsou povinni při poskytnutí peněžní jistoty složit jistotu na účet zadavatele
či převést bankovním převodem, a to na bankovní účet číslo 1704771/0100, variabilní
symbol bude IČ účastníka VŘ. Za doklad o poskytnutí jistoty bude považováno např.
potvrzeni banky o převodu finančních prostředků, výpis z účtu účastníka VŘ. Z dokladu musí
být jednoznačně patrné, že částka byla připsána či převedena na učet zadavatele, a to
nejpozději do konce lhůty pro podáni nabídek. Za doklad o složeni jistoty nebude považován
bankovní příkaz. Je vhodné, aby účastník VŘ doložil číslo účtu, na který má být jistota
vrácena. Účastník VŘ prokáže v nabídce poskytnutí jistoty předložením originálu

záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli jistotu, jde-li o bankovní záruku
nebo předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit
zadavateli jistotu, jde-li o pojištění záruky. Bude-li jistota poskytnuta formou bankovní
záruky nebo pojištění bankovní záruky, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit
její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty. Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu
peněžní jistotu, originál záruční listiny nebo písemné prohlášení pojistitele:
a. po uplynuti zadávací lhůty, nebo
b. poté, co účastníku VŘ zanikne jeho účast ve výběrovém řízení před koncem zadávací
lhůty.
Právo na plnění z poskytnuté jistoty vzniká zadavateli za podmínek uvedených
v ustanoveních § 41 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb.
Technické upřesňující informace:
Minimální požadované parametry sanačního rukávce:
Inverzní metoda:
– průměr kanalizace: 250 mm, 300 mm, 400 mm
– minimální síla staticky relevantní tloušťky rukávce po vytvrzení 8,0 mm
– minimální dlouhodobý modul pružnosti dle ISO 178: 1 400 N/mm2
.
Metoda UV-liner
– průměr kanalizace: 250 mm, 300 mm
– minimální síla staticky relevantní tloušťky rukávce po vytvrzení 3,5 mm
– minimální dlouhodobý modul pružnosti dle ISO 178: 8 500 N/mm2
.
– průměr kanalizace: 400 mm
– minimální síla staticky relevantní tloušťky rukávce po vytvrzení 5 mm
– minimální dlouhodobý modul pružnosti dle ISO 178: 8 500 N/mm2
.
Veškeré sanační rukávce musí obsahovat protiabrazní vrstvu a vnější ochrannou fólii.
Variantně je možné použít rukávec s jiným dlouhodobým modulem pružnosti a bez
protiabrazní vrstvy. V takovém případě je však uchazeč povinen doložit zadavateli statický
výpočet tloušťky sanačního rukávce.
Protiabrazní vrstva není součástí staticky relevantní vrstvy.
V případě, že rukávec neobsahuje protiabrazní vrstvu musí být relevantní statická vrstva
navýšena minimálně o 1 mm.
Požadavky na prokázání vlastností sanačního rukávu:
Nabídka musí obsahovat následující informace:
– Název sanačního rukávce, identifikační údaje výrobce sanačního rukávce
– Navrhovaná tloušťka staticky relevantní vrstvy sanačního rukávce
– Krátkodobé a dlouhodobé pevnostní charakteristiky nabízeného materiálu – E-modul,
napětí v ohybu
– Druh použitého prelineru
– Druh použité pryskyřice k vytvrzování sanačního rukávce

Požadované přípravné pomocné a dokončovací práce, která budou součástí nabídky:
– Doprava materiálu, potřebné techniky a veškerého dalšího vybavení, které je potřeba
pro realizaci zakázky na místo stavby
– Pronájem a instalace dopravního značení na místě stavby
– Čištění kanalizace před provedením monitoringu kanalizační stoky
– Monitoring kanalizace před a po provedením sanačních prací
– Frézování případných překážek v kanalizační stoce
– Frézování přesazených kanalizačních přípojek 7 ks
– Přečerpávání splaškových i dešťových vod po dobu realizace sanačních prací
– Otevření a zapravení kanalizačních přípojek napojených na kanalizaci 7 ks
– Zapravení rukávce v kanalizačních šachtách
Požadované zkoušky a protokoly:
Po ukončení prací předá zhotovitel zadavateli následující doklady. Bez jejich předání
uvedených dokladu nebude uhrazeno zhotoviteli zbývajících 10% z ceny díla.
– Protokoly o průběhu tvrzení sanačního rukávce (sanační protokoly)
– Záznam z monitoringu kanalizace před a po provedení sanačních prací za účelem
kontroly tvorby vrapů a případných nehomogenit použitých materiálů.
– Z použitého sanačního rukávce bude odebrán vzorek o velikosti min. 35 cm
v podélném směru a 12 cm v příčném směru. Odebraný vzorek bude předán zadavateli
v obalu, který nepropouští UV záření. Odběru vzorku bude proveden za přítomnosti
zadavatele s tím, že místo odběru bude určeno dohodou mezi zhotovitelem a
zadavatelem. Kontrola vzorku vytvrzeného rukávce bude provedena dle ČSN EN ISO
11296-4 (k prokázání pevnostních charakteristik), a to v akreditované laboratoři.
Součásti dodávky:
– součástí nabídkové ceny bude splnění všech požadavků vlastníků dotčených pozemků
– zařízení staveniště si zajistí zhotovitel stavby
– zhotovitel uzavře smlouvu o nájmu dotčených pozemků s vlastníky pozemků na dobu, po
kterou bude probíhat realizace stavby – nájem je součástí nabídkové ceny
– zhotovitel zajistí u silničního správního úřadu rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací a
dopravní značení stavby
– zhotovitel je povinen zajistit místo staveniště tak, aby nemohlo dojít k újmě na zdraví nebo
majetku osob, zhotovitel je povinen zajistit vstup nebo vjezd na pozemky dotčené stavbou
– zhotovitel zajistí zhotovení a umístění min 2 ks informačních cedulí s uvedením
základních informací o stavbě (název, investor, dodavatel, kontakt atd.) Cedule bude
rozměrů cca 1 x 0,5 m a bude v provedení plastová, plechová, plátěná apod.
Odstávky:
V průběhu realizace přípravných, sanačních nebo dokončovacích prací nesmí dojít
k přerušení odvádění splaškových nebo dešťových vod. Zhotovitel je povinen zajistit
plynulé převedení těchto vod přes místo, kde je prováděna sanace kanalizační stoky.
Hodnotící kritéria:
Nabídky budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny bez DPH.
Zadavatel je oprávněn odmítnout nabídky, které budou obsahovat sanaci rukávcem, který
nesplňuje minimální technické požadavky stanovené zadávací dokumentací

Ostatní:
Tato výzva bude také uveřejněna na webových stránkách zadavatele.
Vzhledem k tomu, že zadavatel zveřejňuje tuto výzvu na svých webových stránkách,
připouští účast v soutěži i jiných subjektů než jen uchazečů, kteří bylo osloveni
prostřednictvím výzvy k podání nabídky, a to za stejných podmínek.
Neúčast:
Žádáme oslovené dodavatele, kteří se z kapacitních nebo jiných důvodů neúčastní výběrového
řízení, aby oznámili tuto skutečnost písemně nebo elektronicky zadavateli do 3.7.2023.
Zrušení nabídek:
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech cenových nabídek.
Účastí zhotovitele ve výběrovém řízení nevznikají zhotoviteli žádné právní nároky vůči
zadavateli, mimo osobu, s níž bude uzavřena Smlouva na zhotovení díla.
Upřesnění nabídky:
V případě, že zájemce o podání nabídky bude potřebovat další doplňující informace, může se
obrátit na:
Ing. Jaroslav Jouza, ředitel společnosti, tel. č. 555 537 311, e-mail: vakbruntal@vakbruntal.cz
Ing. Vladislav Sovadina, vedoucí provozů kanalizací, tel. č. 555 537 335,
email: sovadina@vakbruntal.cz.
U stejných osob je možné dohodnout, po předchozí dohodě, prohlídku místa stavby.
Včasnost doručení je rizikem uchazeče.
Přílohy zadávací dokumentace:
– Návrh Smlouvy o dílo
– Slepý rozpočet stavby
– Situační výkres se zakreslením předmětného úseku kanalizační stoky
S přátelským pozdravem
Ing. Jaroslav Jouza
ředitel

Příspěvky od Daniel Winkler

Podobné příspěvky

Výběrové řízení – Obnova vodovodu Stará Rudná (řad A, B, C, E)

Výběrové řízení – Obnova vodovodu Stará Rudná (řad A, B, C, E)

Stavba :   „Obnova vodovodu Stará Rudná (řad A, B, C, E)“                                                                                                                                        2.2.2024   Výzva k podání cenové nabídky na realizaci stavby  ...

číst více
Výběrové řízení – Výměna potrubí a schodiště VDJ Horní Benešov

Výběrové řízení – Výměna potrubí a schodiště VDJ Horní Benešov

Stavba :   „Výměna potrubí a schodiště VDJ Horní Benešov“                                                                                                                                        26.1.2024   Výzva k podání cenové nabídky na realizaci stavby  ...

číst více