Výběrové řízení – Výměna potrubí a schodiště VDJ Horní Benešov

Datum zveřejnění 29 ledna, 2024

Stavba :

 

„Výměna potrubí a schodiště VDJ Horní Benešov“

 

 

                                                                                                                                   26.1.2024

 

 1. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci stavby

 

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky na realizaci stavby

 

„Výměna potrubí a schodiště VDJ Horní Benešov“

 

Identifikační údaje zadavatele:      VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál 

                                                           IČ: 47675861,  DIČ: CZ47675861

                                                           Zastoupen: Ing. Jaroslav Jouza, ředitel

 

Předmět cenové nabídky: „Výměna potrubí a schodiště VDJ Horní Benešov“

                                                          

                                               

Specifikace stavby:

Jedná se o kompletní výměnu armaturní komory VDJ Horní Benešov (věžový) a obnovu ocelového točitého schodiště, které vede k akumulační komoře v horní části VDJ. Schodiště bude vyrobeno v souladu s ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy. Zábradlí bude vyrobeno v souladu s ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí. Nové konstrukce jsou částečně z nerezové oceli 1.4404 (AISI 316L) a částečně z konstrukčních ocelí S235, 11 373 apod.

Schodiště je navrženo jako točité. Centrální sloup točitého schodiště bude z nerezové TRØ273×6,3 s navařenými nerezovými úchyty stupňů a podest. Jejím vnitřkem povede nerezová TRØ159×4,5, která bude sloužit pro napájení nádrže vodojemu z přivaděče. Mezera vzniklá mezi vnější a vnitřní trubkou bude sloužit k odvodu vody z přepadu nádrže a také vody z výpusti u dna nádrže.  Sloup z TRØ273×6,3 bude montovaný ze svařených dílů pomocí přírub. Vnitřní  TRØ159×4,5 bude svařovaná postupně při montáži. Veškeré vstupy a výstupy těchto trubek musí být konzultovány s investorem a provedeny v návaznosti na technologii vodojemu.

Stupně a podesty schodiště budou vyrobeny z konstrukčních ocelí S235, 11 373 apod., pororošt oko 33×33 s oboustranným protiskluzem a nášlapnou hranou viz. výkresová dokumentace, přišroubované k úchytům na středové trubce. Povrchová úprava, žárový zinek ponorem.

Zábradlí schodiště, lávky a ochozu bude vyrobena z konstrukčních ocelí S235, 11 373 apod.. Zábradlí je navrženo z TRØ32×2, TRØ20×2, dole bude zarážka z plechu tl. 3mm. Zábradlí bude svařené z dílů a následně montované pomocí šroubových spojů.  Součástí zábradlí lávky bude branka pro umožnění spouštění 50kg barelů pomocí otočného vrátku nebo plošiny (řešení navrhne zhotovitel). Součástí zábradlí ochozu nádrže bude branka u žebříku do nádrže. Povrchová úprava,  žárový zinek ponorem.

Lávka bude vyrobena z konstrukčních ocelí S235, 11 373 apod., svařena z U100. Pochozí plocha bude z pororoštu oko 33×33, páska 30×2, s oboustranným protiskluzem. Upevnění pororoštu pomocí upínek. Povrchová úprava,  žárový zinek ponorem.

Potrubí odběru pitné vody z nádrže bude nerezové z TRØ159×4,5, montované ze svařených dílů pomocí přírub. Vstupy, výstupy a umístění potrubí musí být konzultováno s investorem a provedeno v návaznosti na technologii vodojemu.

Oprava stávajících oc. konstrukcí: oc. sloupy podepírající střechu vodojemu budou mechanicky očištěny od barvy a rzi na stupeň St3. Následně budou natřeny nátěrovým systémem vhodným pro agresivitu prostředí C4 dle ČSN EN ISO 12944-2 a pro životnost nátěru VYSOKÁ (H) 15-25 let dle ČSN EN ISO 12944-5.

Na sloupy mohou být, před nátěrem, navařeny úchyty zábradlí a zarážky z nerez materiálu.

Spojovací materiál: Pro spoje nerez ocelí bude použit nerezový spoj. materiál A4.

Pro spoje nerez ocel a pozinkovaná ocel bude použit nerezový spoj. materiál A4.

Pro spoje pozinkovaných ocelí bude použit pozinkovaný spoj. materiál min. pevnosti 8.8.

Kotevní materiál bude nerez A4, přednostně se doporučuje používat chemicky lepené kotvy.

Povrchové úpravy: díly z konstrukčních ocelí S235, 11 373 apod. budou žárově zinkovány ponorem. Na těchto dílech nesmí být následně prováděno svařování a svarové spoje. Jsou povoleny pouze montážní šroubové spoje. Všechny otvory musí být připraveny před zinkováním.

Stávající ocelové konstrukce, které nelze demontovat budou mechanicky očištěny od barvy a rzi na stupeň St3. Následně budou natřeny nátěrovým systémem vhodným pro agresivitu prostředí C4 dle ČSN EN ISO 12944-2 a pro životnost nátěru VYSOKÁ (H) 15-25 let dle ČSN EN ISO 12944-5.

 

Termín podání:         Lhůta pro podání nabídek končí v pátek 23.2.2024 do 12,00 hod

 

Otevírání obálek:      Otevírání obálek proběhne 23.2.2024 ve 13,00 hod. v zasedací místnosti sídla zadavatele.

 

Adresa pro podání: VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál 

 

Forma podání:          Nabídka včetně dokladů bude doručena písemnou formou v zalepené obálce opatřené adresou uchazeče a výrazným nápisem

 

NABÍDKA – NEOTEVÍRAT !

 

„Výměna potrubí a schodiště VDJ Horní Benešov“

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 

Doklady pro výběrové řízení budou doloženy v kopiích, vybraný uchazeč doloží originály nebo ověřené kopie do 14 dnů po obdržení oznámení výsledku výběrového řízení. V případě nedoručení těchto dokladů nebude s uchazečem uzavřena SoD.

 

Dodavatel doloží tyto doklady:

 • Výpis z evidence rejstříku trestů
 • Potvrzení finančního úřadu, že žadatel nemá zachycen splatný daňový nedoplatek
 • Doklady o profesní způsobilosti k provedení zakázky

– Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje

– Doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, a to pro předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování nebo jiné živnostenské oprávnění, které odpovídá předmětu zakázky z hlediska dodávky předmětu zakázky

– Doklad osvědčující odbornou způsobilost účastníka výběrového řízení nebo osoby, kterou účastník výběrového řízení disponuje a jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Zadavatel požaduje předložení Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obory: autorizovaný inženýr nebo technik v oboru pozemní stavby, nebo autorizovaný inženýr nebo technik v oboru vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb.

 

Referenční list – seznam tří obdobných zakázek za posledních pět let, každá min. 1,5 mil. Kč

Dodavatel může prokázat splnění způsobilosti a klasifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

 

 1. zadávací dokumentace

 

Identifikační údaje zadavatele:      VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál 

                                                           IČ: 47675861,  DIČ: CZ47675861

 

Předmět cenové nabídky: „Výměna potrubí a schodiště VDJ Horní Benešov“

 

Jedná se o výměnu potrubí a schodiště dle projektu.

 

Termín realizace:      05-07/2024

 

Nabídková cena:       Nabídková cena bude uvedena v české měně. Cena bude uvedena bez DPH. V nabídkové ceně budou zahrnuty všechny související náklady a poplatky. Nabídková cena bude pevná a závazná do konce roku 2024. Nabídková cena může být překročena pouze na základě předem odsouhlasených víceprací nad rámec smlouvy. Cena víceprací bude stanovena ve stejných jednotkových cenách, které budou součástí podané nabídky.

 

Platební podmínky:  Fakturace bude probíhat po dílčích měsíčních částech, po převzetí dílčího úseku zadavatelem, a to až do 90% celkového objemu finančních prostředků. Zbývajících 10% bude uhrazeno po předání stavby zadavateli a dodání všech dokladů dle obsahu nabídky a po odstranění veškerých zjištěných vad a nedodělků z předávacího řízení díla. Úhrada posledního doplatku bude provedena na základě konečné faktury za provedené práce, se splatností 30 dnů. Zálohy na provedení díla nebudou poskytovány. Splatnost dílčích faktur bude 30 dnů.

 

Obsah nabídky:        Nabídku zpracujte v jednom originále, v písemné formě v českém jazyce.

 • nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
 • krycí list nabídky bude obsahovat následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče, nabídkovou cenu, datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat.
 • v přílohách nabídky budou originály nebo kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikačních kritérií uchazečem-viz.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

 • položkový rozpočet
 • návrh Smlouvy o dílo dodaný zadavatelem v jednom vyhotovení, do kterého bude vepsána nabídková cena a bude podepsán statutárním zástupcem dodavatele. Jiné úpravy nebo doplnění Smlouvy není přípustné. Návrh smlouvy je součástí zadávacích podkladů, které budou

předány zájemci po objednání.

 

Zadávací lhůta:         Účastníci jsou svými nabídkami vázáni po dobu 40 kalendářních dnů. Zadávací lhůtou se rozumí lhůta, po kterou účastníci výběrového řízení nesmí z výběrového řízení odstoupit. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek.

Jistota:

Zadavatel požaduje, poskytnutí jistoty k zajištění plnění povinnosti účastníka výběrového řízení, vyplývajících z účasti ve výběrovém řízení (VŘ).  Výše jistoty byla zadavatelem stanovena ve výši:  35.000,- Kč.

Doklad o složení jistoty bude součástí nabídky.

 

Jistotu poskytne účastník VŘ formou:

 1. složeni peněžní částky na učet zadavatele (dále jen „peněžní jistota“), nebo
 2. bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
 3. pojištěni záruky ve prospěch zadavatele.

 

Účastníci VŘ jsou povinni při poskytnutí peněžní jistoty složit jistotu na účet zadavatele či převést bankovním převodem, a to na bankovní účet číslo 1704771/0100, variabilní symbol bude IČ účastníka VŘ. Za doklad o poskytnutí jistoty bude považováno např. potvrzeni banky o převodu finančních prostředků, výpis z účtu účastníka VŘ. Z dokladu musí být jednoznačně patrné, že částka byla připsána či převedena na učet zadavatele, a to nejpozději do konce lhůty pro podáni nabídek. Za doklad o složeni jistoty nebude považován bankovní příkaz. Je vhodné, aby účastník VŘ doložil číslo účtu, na který má být jistota vrácena. Účastník VŘ prokáže v nabídce poskytnutí jistoty předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli jistotu, jde-li o bankovní záruku nebo předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli jistotu, jde-li o pojištění záruky. Bude-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění bankovní záruky, je účastník výběrového řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.  Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu, originál záruční listiny nebo písemné prohlášení pojistitele:

 1. po uplynuti zadávací lhůty, nebo
 2. poté, co účastníku VŘ zanikne jeho účast ve výběrovém řízení před koncem zadávací lhůty.

Právo na plnění z poskytnuté jistoty vzniká zadavateli za podmínek uvedených v ustanoveních § 41 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb..

 

Zadávací podklady:  Vážným zájemcům o podání cenové nabídky budou dodány podrobnější podklady pro vypracování nabídky-PD pro provedení stavby, návrh smlouvy o dílo – v elektronické podobě za úplatu 1000,-Kč, která bude uhrazena předem. Zájemce si může podklady a případné další informace objednat telefonicky nebo elektronicky u zadavatele na těchto kontaktech: Ing. Hampl – tel. 733 184 342, e-mail: hampl@vakbruntal.cz

 

Prohlídka místa

plnění:                        Zadavatel umožní všem vážným zájemcům prohlídku místa plnění. Prohlídka místa plnění bude uskutečněna dne 6.února 2024 v 10:00 hodin. Místo prohlídky místa plnění: vodojem Horní Benešov. Účast na prohlídce místa plnění je žádoucí minimálně jeden pracovní den předem nahlásit osobě odpovědné za prohlídku místa plnění, tzn. panu Luďkovi Baklíkovi, vedoucímu provozu, telefon: +420 555 537 331, mobil: +420 724 983 520, e-mail: baklik@vakbruntal.cz. Prohlídka místa plnění slouží k seznámení dodavatelů s místem budoucího plnění. Při prohlídce místa plnění mohou zástupci dodavatelů vznášet dotazy, ale odpovědi na ně v ústní podobě mají pouze informativní charakter a není možné dovolávat se jejich závaznosti. Uvedeným není dotčeno oprávnění dodavatele požadovat vysvětlení zadávací dokumentace.

 

Technické upřesňující informace:

Cenová nabídka bude vypracována na základě projektové dokumentace včetně výkazu výměr, zpracované projektantem Petrem Zouharem v prosinci 2023, pod názvem „Vodojem Horní Benešov, Ocelové konstrukce točitého schodiště, zábradlí, lávky a potrubí vodovodu“

Stavba bude provedena dle této projektové dokumentace.

 

Součásti dodávky:    zařízení staveniště si zajistí zhotovitel stavby

 • zhotovitel zajistí vypracování výrobní dokumentace
 • zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a ve dvou vyhotoveních předá objednateli
 • zhotovitel předá atesty, protokoly a revize, která jsou nutná k provozu
 • zhotovitel předá protokol o desinfekci a tlakové zkoušce vodovodního potrubí
 • zhotovitel předá zhotoviteli doklady o shodě a zdravotní nezávadnosti použitých materiálů na vodovodním potrubí
 • zhotovitel je povinen zajistit místo staveniště tak, aby nemohlo dojít k újmě na zdraví nebo majetku zadavatele nebo třetích osob, zhotovitel je povinen počínat si tak, aby dodavateli nebránil ve vstupu nebo vjezdu do VDJ Horní Benešov.
 • zhotovitel zajistí zhotovení a umístění 1 ks informační cedule s uvedením základních informací o stavbě (název, investor, dodavatel, kontakt atd.) Cedule bude rozměrů cca 1 x 0,5 m a bude v provedení plastová, plechová, plátěná apod.

 

Odstávky:                  Dodavatel bude provádět odstávky stávajícího řadu pouze se souhlasem investora a s nahlášením odstávky min. 5 dní předem. V případě odstavení řadu nebo manipulace s armaturami bez souhlasu investora, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý případ.

 

Hodnotící kritéria:   Nabídky budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny bez DPH.

 

Ostatní:                      Tato výzva bude také uveřejněna na webových stránkách zadavatele.

                                    Vzhledem k tomu, že zadavatel zveřejňuje tuto výzvu na svých webových stránkách, připouští účast v soutěži i jiných subjektů než jen uchazečů, kteří bylo osloveni prostřednictvím výzvy k podání nabídky, a to za stejných podmínek.

                                   

                                    Zadavatel uvádí, že vzhledem k povaze a smyslu zakázky žádné zvláštní podmínky nestanovuje. Zadavatel požaduje při plnění zakázky dodržovat minimální standardy plynoucí z právního řádu, tj.

 • zákaz nucené práce a dětské práce
 • transparentní dodavatelský řetězec
 • vyplácení spravedlivé mzdy
 • bezpečné pracovní podmínky
 • dodržování pracovní doby a platné pracovní smlouvy
 • dodržování podmínek legálního zaměstnávání, důstojných pracovních podmínek a zajištění bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou podílet na plnění této zakázky

 

Neúčast:                    Žádáme oslovené dodavatele, kteří se z kapacitních nebo jiných důvodů

neúčastní výběrového řízení, aby oznámili tuto skutečnost písemně nebo elektronicky zadavateli do 19.2.2024.

 

Zrušení nabídek:      Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech cenových nabídek.

Účastí zhotovitele ve výběrovém řízení nevznikají zhotoviteli žádné právní nároky vůči zadavateli, mimo osobu, s níž bude uzavřena Smlouva na zhotovení díla.

 

Včasnost doručení je rizikem uchazeče.

 

S přátelským pozdravem

 

Ing. Jaroslav Jouza

ředitel

Příspěvky od Daniel Winkler

Podobné příspěvky

Výběrové řízení – Obnova vodovodu Stará Rudná (řad A, B, C, E)

Výběrové řízení – Obnova vodovodu Stará Rudná (řad A, B, C, E)

Stavba :   „Obnova vodovodu Stará Rudná (řad A, B, C, E)“                                                                                                                                        2.2.2024   Výzva k podání cenové nabídky na realizaci stavby  ...

číst více
Výběrové řízení – Obnova vodovodu Bruntál, ulice Rýmařovská (řad F8 a F9)

Výběrové řízení – Obnova vodovodu Bruntál, ulice Rýmařovská (řad F8 a F9)

Stavba :   „Obnova vodovodu Bruntál, ulice Rýmařovská (řad F8 a F9)“                                                                                                                                        8.1.2024   Výzva k podání cenové nabídky na realizaci...

číst více