Výběrové řízení – Obnova vodovodu Rýmařov, ulice Revoluční (řad C2) a ulice Bartákova (C2-6)

Datum zveřejnění 22 února, 2024

Stavba :

 

Obnova vodovodu Rýmařov, ulice Revoluční (řad C2) a ulice Bartákova (C2-6)

 

 

​​​​​​19.2.2024

 

1. Výzva k podání cenové nabídky na realizaci stavby

 

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky na realizaci stavby

Obnova vodovodu Rýmařov, ulice Revoluční (řad C2) a ulice Bartákova (C2-6)

 

Identifikační údaje zadavatele: VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál  

  IČ: 47675861,  DIČ: CZ47675861

Zastoupen: Ing. Jaroslav Jouza, ředitel

Předmět cenové nabídky: Obnova vodovodu Rýmařov, ulice Revoluční (řad C2) a ulice Bartákova (C2-6)

​​

Členění stavby:

Obnova vodovodního řadu na ulici Revoluční (řad C2) bezvýkopová technologie řízený protlak v kombinaci s otevřeným výkopem.

Materiál potrubí: třívrstvé potrubí Wavin TS PE 100 RC, SDR 11 d 125 x 11,4 mm      50m (úsek 1) + 87,8m (úsek 2) + Wavin TS PE 100 RC, SDR 11 d 160 x 14,6 mm      33,4m + Wavin TS PE 100 RC, SDR 11 d 315 x 28,6 mm 6,10m + Wavin TS PE100 RC, SDR 11 d 90 x 8,2 mm 11,5m. Součástí bude přepojení 2ks vodovodních přípojek.

Obnova vodovodního řadu na ulici Bartákova (řad C2-6) bezvýkopová technologie relining v kombinaci s otevřeným výkopem.

Materiál potrubí: třívrstvé potrubí Wavin TS PE 100 RC, SDR 17 d 90 x 5,4 mm      83,1m. Součástí bude přepojení 1ks vodovodní přípojky.

Termín podání:Lhůta pro podání nabídek končí v pátek 8.3.2024 do 12,00 hod

Otevírání obálek:Otevírání obálek proběhne 8.3.2024 ve 13,00 hod. v zasedací místnosti sídla zadavatele.

Adresa pro podání: VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál  

Forma podání: Nabídka včetně dokladů bude doručena písemnou formou v zalepené obálce opatřené adresou uchazeče a výrazným nápisem

NABÍDKA – NEOTEVÍRAT !

Obnova vodovodu Rýmařov, ulice Revoluční (řad C2) a ulice Bartákova (C2-6)

Požadavky na prokázá kvalifikace dodavatele:

Doklady pro výběrové řízení budou doloženy v kopiích, vybraný uchazeč doložíoriginály nebo ověřené kopie do 14 dnů po obdržení oznámení výsledku výběrového řízení. V případě nedoručení těchto dokladů nebude s uchazečem uzavřena SoD.

Dodavatel doloží tyto doklady:

Výpis z evidence rejstříku trestů
Potvrzení finančního úřadu, že žadatel nemá zachycen splatný daňový nedoplatek
Doklady o profesní způsobilosti k provedení zakázky

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje

Doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, a to pro předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování nebo jiné živnostenské oprávnění, které odpovídá předmětu zakázky z hlediska dodávky předmětu zakázky

Doklad osvědčující odbornou způsobilost účastníka výběrového řízení nebo osoby, kterou účastník výběrového řízení disponuje a jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Zadavatel požaduje předložení Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných vevýstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obory: autorizovaný inženýr nebo technik v oboru vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Referenční list – seznam tří zakázek za posledních pět let, každá min. 2,0 mil. Kč

Dodavatel může prokázat splnění způsobilosti a klasifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

 

2. zadávací dokumentace

 

Identifikační údaje zadavatele: VaK Bruntál a.s., třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál  

  IČ: 47675861,  DIČ: CZ47675861

Předmět cenové nabídky: Obnova vodovodu Rýmařov, ulice Revoluční (řad C2) a ulice Bartákova (C2-6)

Jedná se o obnovu vodovodního řadu dle projektu pro provedení stavby.

Termín realizace:0405/2024

Nabídkocena:Nabídková cena bude uvedena v české měně. Cena bude uvedena bez DPH. V nabídkové ceně budou zahrnuty všechny související náklady a poplatky. Nabídková cena bude pevná a závazná do konce roku 2024. Nabídková cena může být překročena pouze na základě předem odsouhlasených víceprací nad rámec smlouvy. Cena vícepracíbude stanovena ve stejných jednotkových cenách, které budou součástí podané nabídky.

Platební podmínky:Fakturace bude probíhat po dílčích měsíčních částech, po převzetí dílčího úseku zadavatelem, a to až do 90% celkového objemu finančních prostředků. Zbývajících 10% bude uhrazeno po předání stavby zadavateli a dodání všech dokladů dle obsahu nabídky a po odstranění veškerých zjištěných vad a nedodělkůpředávacího řízení díla. Úhrada posledho doplatku bude provedena na základě konečné faktury za provedené práce, se splatností 30 dnů. Zálohy na provedení díla nebudou poskytovány. Splatnost dílčích faktur bude 30 dnů.

Obsah nabídky:Nabídku zpracujte v jednom originále, v písemné forměčeském jazyce.

nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
krycí list nabídky bude obsahovat následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče,nabídkovou cenu, datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat.
v přílohách nabídky budou originály nebo kopie dokladů prokazujícíchsplnění kvalifikačních kritérií uchazečem-viz.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

položkový rozpočet
návrh Smlouvy o dílo dodaný zadavatelem v jednom vyhotovení, do kterého bude vepsána nabídková cena a bude podepsán statutárnímzástupcem dodavatele. Jiné úpravy nebo doplnění Smlouvy není přípustné. Návrh smlouvy je součástí zadávacích podkladů, které budou

předány zájemci po objednání.

Zadávací lhůta:Účastníci jsou svými nabídkami vázáni po dobu 40 kalendářních dnů. Zadávací lhůtou se rozumí lhůta, po kterou účastníci výběrového řízení nesmí z výběrového řízení odstoupit. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek.

Jistota:

Zadavatel požaduje, poskytnutí jistoty k zajištění plnění povinnosti účastníka výběrového řízení, vyplývajících z účasti ve výběrovém řízení (VŘ).  še jistoty byla zadavatelem stanovena ve výši: 35.000,- Kč.

Doklad o složení jistoty bude součástí nabídky.

 

Jistotu poskytne účastník VŘ formou:

a. složeni peněžní částky na učet zadavatele (dále jen „peněžní jistota“), nebo

b. bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo

c. pojištěni záruky ve prospěch zadavatele.

Účastníci VŘ jsou povinni při poskytnutí peněžní jistoty složit jistotu na účet zadavatele či převést bankovním převodem, a to na bankovní účet číslo 1704771/0100, variabilní symbol bude IČ účastníka VŘ. Za doklad o poskytnutí jistoty bude považováno např. potvrzeni banky o převodu finančních prostředků, výpis z účtu účastníka VŘ. Z dokladu musí být jednoznačně patrné, že částka byla připsána či převedena na učet zadavatele, a to nejpozději do konce lhůtypro podáni nabídek. Za doklad o složeni jistoty nebude považován bankovní příkaz. Je vhodné, aby účastník VŘ doložil číslo účtu, na který má být jistota vrácena. Účastník VŘ prokáže v nabídce poskytnutí jistoty předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli jistotu, jde-li o bankov záruku nebo předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli jistotu, jde-li o pojištění záruky. Bude-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění bankovní záruky, je účastník výběrového řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.  Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu, originál záruční listiny nebo písemné prohlášení pojistitele:

a. po uplynuti zadávací lhůty, nebo
b. poté, co účastníku VŘ zanikne jeho účast ve výběrovém řízení před koncem zadávací lhůty.

Právo na plnění z poskytnuté jistoty vzniká zadavateli za podmínek uvedených v ustanoveních § 41 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb..

Zadávací podklady:Vážným zájemcům o podání cenové nabídky budou dodány podrobnější podklady pro vypracování nabídky-PD pro provedení stavby, návrh smlouvy o dílo v elektronické podo za úplatu 1000,-, která bude uhrazena předem. Zájemce si může podklady a případné další informace objednat telefonicky nebo elektronicky u zadavatele na těchto kontaktech: Ing. Hampl tel. 733 184 342, e-mail: hampl@vakbruntal.cz

 

Technické upřesňující informace:

Cenová nabídka bude vypracována na základě projekto dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr, zpracované projektantem Ing. Lucii Larišovou, Ph.D. v lednu 2024, pod názvem Obnova vodovodu C2 a C2-6, ulice Revoluční a Bartákova v Rýmařově

Stavba bude provedena dle této projektové dokumentace, v níž je navrženo provedení stavby bezvýkopovou technologií v kombinaci s otevřeným výkopem.

Součásti dodávky:součástí nabídkové ceny bude vytýčení stavby a vytýčení všech podzemních sítí dle podkladů správců sítí, která zajistí zhotovitel

součástí nabídkové ceny bude splnění všech požadavků vlastníků doených pozemků (Město Rýmařov, SSMSK, aj.) – viz. výpis pozemků v PD
zařízení staveniště si zajistí zhotovitel stavby
zhotovitel uzavře smlouvu o nájmu dotčených pozemků s vlastníkypozemků na dobu, po kterou bude probíhat realizace stavbyviz výpis pozemků v PD nájem je součástí nabídkové ceny
zhotovitel na vlastní náklady požádá příslušný silniční úřad o povolení zvláštního užívání silnice
součástí stavby je osazení orientační tabulky na oplocení nebo sloupku
zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a ve dvou vyhotoveních předá objednateli
zhotovitel zajistí geodetické zaměření skutečného provedení stavby a ve dvou vyhotoveních předá objednateli + 1 x na CD
zhotovitel zajistí vypracování geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene + výkaz délek a ploch6 kopií.
zhotovitel předá protokoly o desinfekci a tlakové zkoušce vodovodu
zhotovitel předá zhotoviteli doklady o shodě a zdravotní nezávadnostipoužitých materiálů
veškeré vodovodní armatury budou výhradně použity firmy VAG Group, s.r.o., AVK VOD-KA, a.s a HAWLE.
zhotovitel je povinen zajistit místo staveniště tak, aby nemohlo dojít k újna zdraví nebo majetku osob, zhotovitel je povinen zajistit vstup nebo vjezd na pozemky dotčené stavbou
zhotovitel zajistí zhotovení a umístění min 1 ks informační cedules uvedením základních informací o stavbě (název, investor, dodavatel, kontakt atd.) Cedule bude rozměrů cca 1 x 0,5 m a bude v provedení plastová, plechová, plátěná apod.

Odstávky:Dodavatel bude provádět odstávky stávajících řadů pouze se souhlasem investora a s nahlášením odstávky min. 5 dní předem. V případě odstávky delší než 8 hodin zajistí dodavatel náhradní zásobování vodou. V případě odstavení řadu nebo manipulace s armaturami bez souhlasu investora, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý případ.

Hodnotící kritéria: Nabídky budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny bez DPH.

Ostatní:Tato výzva bude také uveřejněna na weboch stránkách zadavatele.

Vzhledem k tomu, že zadavatel zveřejňuje tuto výzvu na svých webových stránkách, připouští účast v soutěži i jiných subjektů než jenuchazečů, kteří bylo osloveni prostřednictvím výzvy k podání nabídky, a to za stejných podmínek.

Zadavatel uvádí, že vzhledem k povaze a smyslu zakázky žádné zvláštní podmínky nestanovuje. Zadavatel požaduje při plnění zakázkydodržovat minimální standardy plynoucí z právního řádu, tj.

zákaz nucené práce a dětské práce
transparentní dodavatelský řetězec
vyplácení spravedlivé mzdy
bezpečné pracovní podmínky
dodržování pracovní doby a platné pracovní smlouvy
dodržování podmínek legálního zaměstnávání, důstojných pracovních podmínek a zajištění bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou podílet na plnění této zakázky

Neúčast:​ ​Žádáme oslovené dodavatele, kteří se z kapacitních nebo jinýchdůvodů

neúčastní výběrového řízení, aby oznámili tuto skutečnost písemně nebo elektronicky zadavateli do 4.3.2024.

Zrušení nabídek:Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech cenových nabídek.

Účastí zhotovitele ve výběrovém řízení nevznikají zhotoviteli žádné právní nároky vůči zadavateli, mimo osobu, s níž bude uzavřena Smlouva na zhotovení díla.

asnost doručení je rizikem uchazeče.

S přátelským pozdravem

​​​Ing. Jaroslav Jouza

​​​ředitel

Příspěvky od Daniel Winkler

Podobné příspěvky

Výběrové řízení – Obnova vodovodu Stará Rudná (řad A, B, C, E)

Výběrové řízení – Obnova vodovodu Stará Rudná (řad A, B, C, E)

Stavba :   „Obnova vodovodu Stará Rudná (řad A, B, C, E)“                                                                                                                                        2.2.2024   Výzva k podání cenové nabídky na realizaci stavby  ...

číst více
Výběrové řízení – Výměna potrubí a schodiště VDJ Horní Benešov

Výběrové řízení – Výměna potrubí a schodiště VDJ Horní Benešov

Stavba :   „Výměna potrubí a schodiště VDJ Horní Benešov“                                                                                                                                        26.1.2024   Výzva k podání cenové nabídky na realizaci stavby  ...

číst více
Výběrové řízení – Obnova vodovodu Bruntál, ulice Rýmařovská (řad F8 a F9)

Výběrové řízení – Obnova vodovodu Bruntál, ulice Rýmařovská (řad F8 a F9)

Stavba :   „Obnova vodovodu Bruntál, ulice Rýmařovská (řad F8 a F9)“                                                                                                                                        8.1.2024   Výzva k podání cenové nabídky na realizaci...

číst více